خدمات پس ازفروش

برای بررسی IMEI/MEID/MAC/SN را وارد کنید

یادآوری:

1. *#06#را شماره گیری کرده تا IMEI/MEID نمایان شود.
2. شما میتوانید IMEI/MEID/SN/MAC را از روی جعبه دستگاه خود بیابید

اخطار- اطلاعیه

لغو اشتراک با موفقیت انجام شد.

Service error, plaese try latter.