Eula


Belangrijk: Deze overeenkomst is de softwarelicentieovereenkomst voor de eindgebruiker (hierna genoemd deze "Overeenkomst") tussen u (een persoon, onderneming of een andere entiteit) en Huawei Device Co., Ltd. (hierna genoemd "Huawei") voor het gebruik van deze Software (zie Artikel 1.1 van deze Overeenkomst). Lees deze Overeenkomst aandachtig voordat u uw apparaat van Huawei in gebruik neemt of een software-update downloadt, zoals bepaald in deze overeenkomst. Door uw apparaat van Huawei in gebruik te nemen of deze software-update te downloaden, verklaart u zich akkoord met de bepalingen uit deze Overeenkomst. Zo niet, vragen wij u geen Huawei-apparaat te gebruiken en deze software-update niet te downloaden. Als u deze Overeenkomst niet accepteert, met inbegrip van uw toestemming voor het gebruik van gegevens zoals uitgelegd in Artikel 6, kunt u uw Huawei-apparaat terugsturen naar de winkel of erkende dealer waar u het hebt gekocht. Restitutie vindt plaats op voorwaarde dat er aan het retourbeleid van Huawei wordt voldaan. De voorwaarden van dat beleid zijn in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften van het land/de regio van aankoop. De software die onder deze Overeenkomst valt, omvat niet de Open Source-softwarecomponenten zoals gedefinieerd in Artikel 1.2. U kunt op elk gewenst moment een exemplaar van deze Overeenkomst verkrijgen door naar de website van Huawei (consumer.huawei.com) te gaan en een exemplaar van deze Overeenkomst te bewarenvoor toekomstige referentie.

1. Algemene voorwaarden Terms 
1.1 Software in deze Overeenkomst verwijst naar: (1) de software die met een apparaat van Huawei wordt meegeleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de codes en andere ingebouwde software, documenten, interfaces, inhoud, lettertypen en andere op het apparaat opgeslagen gegevens waarvan het auteursrecht ligt bij Huawei of diens licentiegever; (2) updates of upgrades van software vermeld onder (1). De Software omvat niet de Open Source-softwarecomponenten genoemd in Artikel 1.2.
1.2 Het Huawei-apparaat of de bijbehorende updates of upgrades kunnen ook softwarecomponenten omvatten die worden beschermd door het auteursrecht van derden die een licentie op deze softwarecomponenten hebben onder een Open Source-softwarelicentie ("Open Source-softwarecomponenten"). Dergelijke Open Source-softwarecomponenten worden als zodanig geïdentificeerd middels specifieke licentie-informatie die binnen het apparaat beschikbaar is en die aangeeft dat de Open Source-softwarelicentie ook op het betreffende component van toepassing is. Wanneer u Open Source-softwarecomponenten gebruikt, zijn daarom de algemene voorwaarden van deze Open Source-softwarelicenties van toepassing. Deze Overeenkomst verandert niet de rechten of verplichtingen die u mogelijk bezit onder een dergelijke Open Source-softwarelicentie. Indien er enige conflicten bestaan tussen de licentievoorwaarden in deze Overeenkomst en de inhoud van Open Source-softwarelicenties met betrekking tot enige Open Source-softwarecomponenten, zullen de Open Source-softwarelicenties voorrang genieten.
1.3 De Software onder deze Overeenkomst is hierdoor gebonden, ongeacht of het op een alleen-lezen-geheugen, op een ander medium of in een andere vorm is opgeslagen, en ongeacht of het gedownload werd van een door Huawei toegestane locatie, tenzij anders is overeengekomen.

2. Softwarelicentie voor eindgebruikers
Middels uw naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst wordt u een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht toegekend om deze Software (zoals gedefinieerd in Artikel 1.1) op een enkel apparaat van Huawei of een enkele computer te gebruiken. Deze licentie mag niet worden verkocht of worden gebruikt voor enige andere commerciële doeleinden.

3. Beperkingen van het gebruik
3.1 U mag technologieën of intellectuele eigendomsrechten van Huawei niet gebruiken om apparaten/accessoires van derden voor Huawei-apparaten en/of Software te ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verkopen of in licentie uit te geven.
3.2 U mag de Software kopiëren en op een harde schijf van uw computer of op een ander opslagmedium plaatsen voor archiveringsdoeleinden. U mag de Software niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk zodat het door meerdere apparaten of computers tegelijk kan worden gebruikt.
3.3 U mag de software noch geheel, noch gedeeltelijk verkopen, verhuren, leasen, verdelen of in sublicentie geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei. U mag de volledige licentie voor de Software echter eenmalig permanent overdragen aan een andere partij, samen met het eigendom van uw apparaat van Huawei, op voorwaarde dat: (1) de overdracht uw apparaat van Huawei en alle Software van Huawei omvat; (2) u geen enkele kopie, geheel of gedeeltelijk, van de Software behoudt; (3) de partij die het apparaat en de Software van Huawei verkrijgt alle bepalingen en algemene voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen en aanvaard.
3.4 Behalve voor zover anderszins expliciet toegestaan, is het u niet toegestaan om de Software te kopiëren, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te demonteren of om afgeleide werken van de Software te maken of andere personen hiertoe in de gelegenheid te stellen.
3.5 Voor het opslaan of kopiëren met behulp van de Software moet u in bepaalde landen of regio's de toestemming van de betrokken rechthebbenden hebben. De Software van Huawei mag worden gebruikt voor de reproductie van materiaal zolang dit beperkt blijft tot de reproductie van niet-auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal waarvan u zelf de auteursrechten hebt of materiaal dat u wettelijk mag reproduceren.
3.6 U stemt ermee in om de Software uitsluitend te gebruiken conform de toepasselijke wetten en voorschriften van de landen of regio's waar u woont of waar u de Software gebruikt.

4. Voorbehoud van rechten
Huawei en diens licentiegevers zijn eigenaar van en behouden alle rechten en eigendomsrechten van de Software en behouden zich alle overige rechten voor die niet expliciet middels deze Overeenkomst aan u zijn toegekend.

5. Privacybeleid
Het Privacybeleid van Huawei (het "Privacybeleid") biedt informatie over de gegevens die Huawei verzamelt en de manier waarop deze gegevens door Huawei worden gebruikt. Persoonsgegevens worden alleen verzameld door Huawei wanneer u daarvoor toestemming hebt verleend of wanneer Huawei hier een wettelijke rechtvaardigheidsgrond voor heeft. Voor meer informatie over de inhoud van het Privacybeleid gaat u naar: http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

6. Toestemming voor het gebruik van gegevens
6.1 INDIEN U ERVOOR KIEST HUAWEI TE HELPEN BIJ HET VERBETEREN VAN ZIJN PRODUCTEN EN DIENSTEN DOOR UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA TER VERBETERING VAN DE EMUI-GEBRUIKERSERVARING VAN HUAWEI, MOGEN HUAWEI EN DIENS PARTNERS /LICENTIEGEVERS GEGEVENS VAN UW APPARAAT VERZAMELEN VOOR ANALYSEDOELEINDEN. DE VERZAMELDE GEGEVENS ZIJN ONDER ANDERE GEGEVENS OVER UW APPARAATCONFIGURATIE, STATISTISCHE APPLICATIEGEGEVENS EN DE GEGEVENS VAN FOUTENLOGBOEKEN. ALLE GEGEVENS WORDEN ANONIEM GEMAAKT VOORDAT DEZE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT. 
6.2 ALLE VAN UW APPARAAT VERZAMELDE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERWERKT OF OVERGEDRAGEN AAN HUAWEI EN DIENS PARTNERS/LICENTIEGEVERS IN LANDEN BUITEN HET LAND WAAR U WOONT. DIT BETEKENT DAT DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF TOEGANKELIJK KUNNEN ZIJN VANUIT ANDERE RECHTSGEBIEDEN BUITEN HET LAND WAAR U DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN HUAWEI GEBRUIKT. DEZE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN VERSCHILLENDE WETGEVING MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING HEBBEN, OF DERGELIJKE WETGEVING BESTAAT MOGELIJK NIET. IN DERGELIJKE GEVALLEN WAARBORGT HUAWEI DAT ER EEN VERGELIJKBAAR EN TOEREIKEND NIVEAU VAN BESCHERMING OP DE GEGEVENS ZAL WORDEN TOEGEPAST ALS IS VEREIST DOOR ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN.
6.3 HUAWEI BEWAART UW GEGEVENS SLECHTS GEDURENDE DE PERIODE DIE NODIG IS VOOR HET DOEL DAT IN DEZE OVEREENKOMST EN IN HET PRIVACYBELEID WORDT BESCHREVEN, TENZIJ ER EEN LANGERE BEWAARPERIODE DOOR DE WET IS VEREIST OF WORDT TOEGESTAAN. HOEWEL HUAWEI ALLE GEPASTE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE STAPPEN ZAL ONDERNEMEN OM ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS TE VOORKOMEN, DIENT U ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT GEEN ENKELE BEVEILIGINGSMAATREGEL VOLLEDIG FOUTLOOS IS. 
6.4 DEZE TOESTEMMINGSVERKLARING KAN OP ELK GEWENST MOMENT MET ONMIDDELLIJKE INGANG WORDEN INGETROKKEN. IN HET GEVAL VAN EEN INTREKKING ZIJN DE BEPALINGEN IN ARTIKEL 8 MET BETREKKING TOT DE BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING.

7. Updates
7.1 Hoewel Huawei geen enkele verplichting heeft u updateservices aan te bieden, kan het dit in de praktijk wel doen. Alle updates die aangeboden worden door Huawei ter vervanging of aanvullende software vallen onder deze Overeenkomst, tenzij een dergelijke update begeleid wordt door een aparte licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, die zal prevaleren. Indien u besluit een update van Huawei niet te downloaden en gebruiken, begrijpt u dat u de software blootstelt aan ernstig veiligheidsrisico of dat de software dientengevolge mogelijk onbruikbaar of onstabiel kan worden.
7.2 Bepaalde functies van de software kunnen slechts beperkt werken op grond van de versie. Updaten naar de nieuwste versie kan uw gebruikerservaring mogelijk verbeteren. Bepaalde producten van de software zijn voorzien van de Auto-updatefunctie, die zorgt voor automatische updates van uw apparaat. De Auto-updatefunctie van Huawei’s software downloadt alleen updates via wifi; u kunt dit uitschakelen in het scherm Instellingen in de software. Door in te stemmen met deze Overeenkomst geeft u tevens toestemming voor het inschakelen van de Auto-updatefunctie voor Huawei Software.

8. Beëindiging en inwerkingtreding
8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking zodra u de Sofware installeert. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door de Software permanent te verwijderen en alle back-upkopieën en gerelateerd materiaal dat door Huawei werd geleverd op eigen kosten terug te sturen. Huawei of diens licentiegevers kunnen deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u de bepalingen en algemene voorwaarden van deze Overeenkomst niet respecteert. Zodra deze Overeenkomst is beëindigd, mag u deze Software NIET meer gebruiken en moet u de Software en daaraan gerelateerd materiaal dat u reeds op uw apparaat van Huawei of uw computer hebt gekopieerd en/of geïnstalleerd, verwijderen.
8.2 De artikelen 6, 9, 10, 11, 12, 14 en 15 blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

9. Afstand van garantie
9.1 U AANVAARDT DAT DEZE SOFTWARE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD IN DE HUIDIGE VORM, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN IN ZOVERRE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, GEBRUIKSGENOT EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN DOOR HUAWEI, DIENS LICENTIEGEVERS OF FILIALEN OF DOOR RECHTHEBBENDEN VAN DE HAND GEWEZEN. HUAWEI OF ANDERE PARTIJEN KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE ZULLEN BEANTWOORDEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL WERKEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RISICO’S DIE BETREKKING HEBBEN OP DE KEUZE VAN DE SOFTWARE OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE DE SOFTWARE OPLEVERT.
9.2 DE INSTALLATIE VAN DEZE SOFTWARE IS MOGELIJK VAN INVLOED OP DE BESCHIKBAARHEID VAN SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF SERVICES VAN DERDEN. HUAWEI GARANDEERT NIET DAT DEZE SOFTWARE FUNCTIES OF SERVICES BEVAT DIE CONTINUE, PERMANENTE SERVICES AANBIEDEN EN KAN EVENMIN GARANDEREN DAT DEZE SOFTWARE COMPATIBEL IS MET SOFTWARE OF SERVICES VAN DERDEN.
9.3 VOORTS ERKENT U DAT DE SOFTWARE EN DIENSTEN VAN HUAWEI NIET BEDOELD ZIJN OF GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR VERTRAGINGEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE IN DE SOFTWARE OF DIENSTEN VAN HUAWEI ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEUSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE WERKING VAN KERNCENTRALES, VLIEGTUIGNAVIGATIE, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, LEVENSONDERSTEUNENDE APPARATEN OF WAPENSYSTEMEN.

10. Beperking van de aansprakelijkheid
10.1 HUAWEI KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR PROBLEMEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN SOFTWARE TEN GEVOLGE VAN MISBRUIK, VERKEERD GEBRUIK OF ONGEOORLOOFDE AANPASSINGEN.
10.2 IN ZOVERRE NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN HUAWEI, DIENS WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN ONDER GEEN ENKEL BEDING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, OMZETVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF VERLIES VAN AANKOOPKOSTEN OF KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN, EIGENDOMSSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE GEGEVENS OF VAN BIJZONDERE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE, GEDEKTE, STRAFRECHTELIJKE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OF DEZE IS VOORTGEKOMEN UIT EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HUAWEI EN DIENS LICENTIEGEVERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR PERSOONLIJKE LETSELS, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS DEZE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.
10.3 IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HUAWEI VOOR ALLE SCHADE DIE U HEBT GELEDEN (ANDERE SCHADE DAN VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN GEVAL VAN DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID DOOR HUAWEI) HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR UW APPARAAT VAN HUAWEI OVERSTIJGEN.

11. Technische  ondersteuning 
Huawei is niet verplicht om u technische ondersteuning te bieden voor de Software in het kader van deze Overeenkomst.

12. Exportcontroles 
U dient alle relevante uitvoercontroles en wetgeving na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Volksrepubliek China. U mag de Software van Huawei niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren, tenzij dit is toegelaten onder de wetgeving van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin de Software van Huawei werd gekocht.

13. Correspondentie
Alle kennisgevingen en correspondentie dienen schriftelijk plaats te vinden via aangetekende post of e-mail met ontvangstbewijs.

14. Geschillenregeling en toepasselijke wetgeving
De validatie, interpretatie, wijziging, naleving en geschillenbeslechting van deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van de Volksrepubliek China. U stemt ermee in dat deze Overeenkomst ondertekend wordt in Longgang District, Shenzhen. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de inhoud of uitvoer van deze Overeenkomst zullen middels vriendelijke onderhandelingen worden geregeld. Indien een geschil niet middels onderhandelingen kan worden geregeld, kan elke partij het geschil voorleggen aan de openbare rechtbank met jurisdictie in de plaats van ondertekening.

Laatst bijgwerkt: april 2017
Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden.