Eula


SLUTBRUGERSOFTWARELICENSAFTALE FOR HUAWEI-ENHED

VIGTIG BEMÆRKNING: Denne aftale er slutbrugersoftwarelicensaftalen (herefter kaldet "Aftale") mellem dig (en enkeltperson, et firma eller en anden enhed) og Huawei Device Co., Ltd. (herefter kaldet "Huawei") til at bruge denne software (se afsnit 1.1 i denne Aftale). Læs Aftalen nøje, før du bruger din Huawei-enhed eller downloader en softwareopdatering, som omtales i Aftalen. Din brug af en Huawei-enhed eller download af denne softwareopdatering vil blive anset for at være din accept af begrænsningerne i denne Aftale. Ellers må du ikke bruge en Huawei-enhed eller downloade denne softwareopdatering. Hvis du ikke accepterer denne Aftale,inklusive samtykke til anvendelse af data som forklaret i afsnit 6, kan du returnere din Huawei-enhed til forhandleren eller den autoriserede distributør, hvor den blev købt, for at få en refusion, så længe Huaweis returneringspolitik opfyldes. Vilkårene i denne politik er i overensstemmelse med de relevante love og bestemmelser i købslandet/-området. Softwaren under denne aftale omfatter ikke Open Source-softwarekomponenterne i afsnit 1.2. Du har til enhver tid mulighed for at få adgang til en kopi af denne Aftale på Huaweis hjemmeside (consumer.huawei.com) og opbevare en kopi af denne Aftale til senere brug.

1. GENERELLE BETINGELSER
1.1 Software i henhold til denne Aftale henviser til: (1) softwarekomponenterne leveret til dig med en Huawei-enhed, inklusive men ikke begrænset til koderne samt anden indlejret software, dokumenter, interfacer, indhold, skrifttyper og alle data lagret på enheden, som er beskyttet af ophavsrettigheder tilhørende Huawei eller firmaets licensgiver; (2) opdateringer eller opgraderinger til elementer nævnt i (1). Softwaren omfatter ikke Open Source-softwarekomponenterne i afsnit 1.2.
1.2 Huawei-enheden eller dens opdateringer eller opgraderinger kan også inkludere softwarekomponenter, som er beskyttet af ophavsrettigheder, som indehaves af tredjeparter, som har givet licens til disse softwarekomponenter under open source-softwarelicenser ("Open Source-softwarekomponenter"). Disse Open Source-softwarekomponenter identificeres som sådan via specifikke licensoplysninger, der ligger i enheden, som også angiver, at Open Source Software-licensen gælder for den respektive komponent. Derfor gælder vilkår og betingelser for open source-softwarelicenser, når du benytter disse Open Source-softwarekomponenter. Denne Aftale ændrer ikke nogen rettigheder og forpligtelser, som du måtte have i henhold til sådanne open source-softwarelicenser. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem licensbetingelserne nævnt i denne Aftale og indholdet i open source-softwarelicenser hvad angår nogen Open Source-softwarekomponenter, vil open source-softwarelicenserne være gældende.
1.3.Med mindre andet er aftalt, gælder denne aftale al Software, hvad enten den lagres i en skrivebeskyttet hukommelse eller på et andet medium eller under en anden form, eller den er fra en online-downloadplacering autoriseret af Huawei, medmindre andet er aftalt.

2. SLUTBRUGERLICENS
Du har licens til at benytte denne Software (som defineret i afsnit 1.1) på én enkelt Huawei-enhed eller computer på en begrænset, ikke-eksklusiv måde på den betingelse, at du overholder vilkår og betingelser i denne Aftale. Den må ikke sælges, overføres eller benyttes til nogen andre kommercielle formål.

3. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG
3.1 Du må ikke benytte Huawei-teknologier eller Huawei intellektuel ejendom (IE) til at designe, udvikle, fremstille, sælge eller give licens til tredjepartsenheder/tilbehør, der er knyttet til Huawei-enheder uden tilladelse fra Huawei.
3.2 Du må tage en kopi af Softwaren på en computers harddisk eller andet lagringsmedium med det formål at arkivere den. Du må ikke distribuere eller levere Softwaren via netværk, så den bliver tilgængelig på flere enheder eller computere på samme tid.
3.3 Du må ikke sælge, udleje, leje, låne, give i underlicens eller distribuere hele eller dele af Softwaren til en tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Huawei. Du må dog foretage en engangs permanent overførsel til en anden part af hele licensen til Softwaren sammen med overførslen af ejerskabet til din Huawei-enhed, forudsat at: (1) overførslen omfatter din Huawei-enhed og al Huawei-softwaren; (2) du ikke beholder alle eller en del af Software-kopierne; (3) den part, som modtager Huawei-enheden og Softwaren, har læst og accepteret alle vilkår og betingelser i denne Aftale.
3.4 Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt, accepter du, at du ikke må kopiere, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller oprette afledte værker af Softwaren eller lade nogen anden person gøre dette.
3.5 Når du bruger Softwaren til lagring eller kopiering, skal du have tilladelse hertil af de relevante rettighedsindehavere i bestemte lande eller regioner. Huawei-software må benyttes til at gengive materialer, når blot brugen er begrænset til gengivelse af ikke-ophavsretsbeskyttede materialer, materialer, hvortil du ejer ejendomsretten, eller materialer, som du har tilladelse eller er lovligt berettiget til at gengive.
3.6 Du accepterer, at du kun vil bruge Softwaren i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser i de lande eller områder, hvor du bor eller benytter Softwaren.

4. FORBEHOLDELSE AF RETTIGHEDER
Huawei og firmaets licensgivere ejer og bevarer alle rettigheder og ejendomsrettigheder til Softwaren, og forbeholder sig alle andre rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt til dig i henhold til denne Aftale.

5. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Huaweis politik om beskyttelse af personoplysninger ("Politikken om beskyttelse af personoplysninger") giver oplysninger om de data, som Huawei indsamler, og om de måder, som Huawei anvender dem på. Når du anvender denne software på din enhed, indsamler Huawei data fra din enhed i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Aftale og Politikken om beskyttelse af personoplysninger. Du kan læse mere om Politikken om beskyttelse af personoplysninger på: http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

6. SAMTYKKE TIL ANVENDELSE AF DATA
6.1 HVIS DU VÆLGER AT HJÆLPE HUAWEI MED AT FORBEDRE SINE PRODUKTER OG TJENESTER VED AT DELTAGE I HUAWEIS EMUI PROGRAM TIL FORBEDRING AF BRUGEROPLEVELSEN, KAN HUAWEI OG DENS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER/LICENSGIVERE INDSAMLE DATA FRA DIN ENHED MED HENBLIK PÅ ANALYSE. DE INDSAMLEDE DATA OMFATTER DIN ENHEDS IDENTIFIKATIONSDATA, KONFIGURATIONSDATA, STATISTISKE APPLIKATIONSDATA OG FEJLLOGDATA. ALLE DATA ANONYMISERES, FATA, KONFIGURATIONSDATA, STA.
6.2 ALLE DE DATA, DER INDSAMLES FRA DIN ENHED, KAN BLIVE BEARBEJDET ELLER OVERFØRT TIL HUAWEI OG DENS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER/LICENSGIVERE I ANDRE LANDE END DET, SOM DU BOR I. DETTE BETYDER, AT DATAENE MULIGVIS OVERFØRES TIL ELLER TILGÅS FRA ANDRE LOVGIVNINGSOMRÅDER, DER BEFINDER SIG UDENFOR DET LAND, HVOR DU BRUGER HUAWEIS PRODUKTER ELLER TJENESTER. DISSE RETSOMRÅDER KAN HAVE FORSKELLIGE LOVE VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE, ELLER MÅSKE FINDES SÅDANNE LOVE OVERHOVEDET IKKE. I LIGNENDE TILFÆLDE VIL HUAWEI SIKRE, AT DER OPRETHOLDES ET TILSVARENDE, PASSENDE BESKYTTELSESNIVEAU FOR DATAENE I HENHOLD TIL ALLE GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER.
6.3 HUAWEI BEHOLDER KUN DINE DATA SÅ LANG TID SOM NØDVENDIGT FOR AT NÅ DE MÅL, DER ER FASTLAGT I DENNE AFTALE OG POLIKKEN OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER, MED MINDRE LOVEN STILLER KRAV OM ELLER TILLADER EN LÆNGERE OPBEVARINGSPERIODE. SELVOM HUAWEI TRÆFFER ALLE PASSENDE TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORHOLDSREGLER FOR AT HINDRE UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER VIDEREGIVELSE AF DINE DATA, BØR DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT INGEN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ER FULDSTÆNDIGT UFEJLBARLIGE.
6.4 DENNE SAMTYKKEERKLÆRING KAN TILBAGEKALDES NÅR SOM HELST MED ØJEBLIKKELIG VIRKNING. I TILFÆLDE AF TILBAGEKALDELSE GÆLDER BESTEMMELSERNE I AFSNIT 7, DER REGULERER OPSIGELSE AF DENNE AFTALE.

7. OPSIGELSE OG LØBENDE GYLDIGHED
7.1 Denne Aftale gælder fra den første dato, på hvilken du installerer Softwaren. Du kan opsige denne Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved permanent at slette, ødelægge og returnere Softwaren, alle sikkerhedskopier og alt relateret materiale, som er leveret af Huawei, for egen regning. Huawei eller firmaets licensgivere kan opsige denne Aftale på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel, hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne Aftale. Når Aftalen er opsagt, SKAL du straks standse brugen af Softwaren og slette al Software og tilknyttet materiale, der allerede er kopieret og/eller installeret på din Huawei-enhed eller computer.
7.2 Paragraf 6, 8, 9, 10, 11, 13 og 14 forbliver i kraft, efter at denne Aftale er opsagt.

8. GARANTIFRASKRIVELSE
8.1 DU ANERKENDER, AT SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG TIL DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOV. HVERKEN HUAWEI, FIRMAETS LICENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER OPHAVSRETSINDEHAVERNE FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. HUAWEI ELLER NOGEN ANDEN PART GIVER INGEN GARANTI FOR, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR OG AL RISIKO FOR VALG AF SOFTWAREN TIL AT OPNÅ DIT TILSIGTEDE FORMÅL, OG FOR INSTALLATION, BRUG AF OG RESULTATER OPNÅET FRA DEN.
8.2 INSTALLATION AF DENNE SOFTWARE KAN PÅVIRKE TILGÆNGELIGHEDEN AF SOFTWARE, APPLIKATIONSPROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. HUAWEI GARANTERER IKKE, AT DENNE SOFTWARE INDEHOLDER FUNKTIONER ELLER TJENESTER, SOM VIL YDE KONTINUERLIGE, PERMANENTE TJENESTER, ELLER AT DENNE SOFTWARE VIL VÆRE KOMPATIBEL MED ANDEN SOFTWARE ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER.
8.3 DU ACCEPTERER YDERMERE, AT HUAWEI-SOFTWARE OG -TJENESTER IKKE BØR BRUGES ELLER PASSER TIL BRUG I SITUATIONER ELLER OMGIVELSER, HVOR SVIGT ELLER TIDSFORSINKELSER AF, ELLER FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER LEVERET AF HUAWEI-SOFTWAREN ELLER -TJENESTERNE KUNNE FØRE TIL DØD, PERSONSKADER ELLER ALVORLIGE FYSISKE ELLER MILJØMÆSSIGE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DRIFT AF NUKLEARE ANLÆG, FLYNAVIGATION ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, FLYVELEDELSE, RESPIRATORER ELLER VÅBENSYSTEMER.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 HUAWEI PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR PROBLEMER MED SOFTWAREBRUG, DER SKYLDES MISBRUG, FORKERT BRUG ELLER UAUTORISEREDE ÆNDRINGER.
9.2 I DEN UDSTRÆKNING DET IKKE ER FORBUDT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL HUAWEI, FIRMAETS MEDARBEJDERE ELLER LICENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELT TAB AF PENGE, INDTÆGT, SALG, DATA ELLER OMKOSTNINGER VED LEVERING AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, SKADE PÅ EJENDOM, PERSONSKADE, AFBRYDELSE AF FORRETNINGEN, TAB AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ELLER FOR NOGEN SÆRLIG, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ØKONOMISK, DÆKNING, PØNAL, SÆRLIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE, HVORDAN DENNE END MÅTTE VÆRE SKET, OG OM DEN SKER I HENHOLD TIL KONTRAKT, SVIG, UAGTSOMHED ELLER ANDEN ANSVARSTEORI, DER MÅTTE OPSTÅ VED BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV OM HUAWEI ELLER FIRMAETS LICENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER HAR KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER FOR HÆNDELIG SKADE ELLER FØLGESKADE, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
9.3 HUAWEIS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER (UDOVER DET, SOM KAN VÆRE PÅKRÆVET IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING I FORBINDELSE MED DØD ELLER PERSONSKADER, DER SKYLDES HUAWEIS UAGTSOMHED) KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU BETALTE FOR HUAWEI-ENHEDEN.

10. TEKNISK SUPPORT
Huawei er ikke forpligtet til at yde nogen teknisk support for Softwaren under denne Aftale.

11. EKSPORTREGULERING
Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere Huawei-software, medmindre det er tilladt ifølge lovene i de lovgivningsområder, hvor Huawei-software købes.

12. KORRESPONDANCE
Enhver og alle erklæringer og korrespondance skal være skriftlig via anbefalet post eller med kvittering.

13. LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER OG GÆLDENDE LOVGIVNING
13.1 Denne Aftale styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Folkerepublikken Kina.
13.2 Enhver og alle uoverensstemmelser, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne Aftale, skal først forsøges afgjort via forhandlinger mellem parterne. Hvis dette ikke lykkes, skal de fremsendes til Shenzhens voldgiftskommission til voldgift, og denne skal gennemføres i overensstemmelse med kommissionens voldgiftsregler gældende på tidspunktet for fremsendelse til voldgift. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter.

14. INTEGRITET
Denne Aftale og dens tillæg udgør hele aftalen mellem dig og Huawei og regulerer din brug af Softwaren, idet de erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Huawei for brugen af Softwaren. Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kan gælde, når du benytter eller køber open source-software, tredjepartsindhold eller andre Huawei-tjenester.

Seneste opdatering marts 2016
Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Alle rettigheder forbeholdt.