Inquiry

بررسی وضعیت تعمیر
لطفا روش بررسی را انتخاب کنید
  1. شماره سریال IME/SN

توضیحات

  • • تنها می توانید وضعیت تعمیر در یک ماه گذشته را پیگیری کنید.
  • • در قسمت شماره گیر تلفن همراه خود *#06#را شماره گیری کنید تا IMEI/MEID برای شما نمایش داده شود.
  • • همچنین می توانید شماره سریال IMEI/MEID/MAC/SN را از روی جعبه ی دستگاه بیابید.
error

متاسفانه مورد مطابقی در سیستم یافت نشد.

تماس با ما