Eula


HUAWEI-LAITTEEN LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

TÄRKEÄÄ: Tämä sopimus on loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus (jäljempänä tämä sopimus) sinun (yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö) ja Huawei Device Co., Ltd. -yhtiön välillä (jäljempänä Huawei) tämän ohjelmiston käytöstä (katso tämän sopimuksen kappale 1.1). Lue tämä sopimus huolellisesti, ennen kuin käytät Huawei-laitetta tai lataat tässä sopimuksessa mainitun ohjelmiston. Huawei-laitteen käyttöä tai tämän ohjelmistopäivityksen lataamista pidetään tämän sopimuksen ehtojen hyväksymisenä. Älä muussa tapauksessa käytä Huawei-laitetta tai lataa tätä ohjelmistopäivitystä. Jos et hyväksy sopimusta, mukaan lukien kappaleessa 6 selitetty suostumus datan käyttämiseen, voit palauttaa Huawei-laitteen jälleenmyyjälle, josta ostit sen ja saada maksun takaisin edellyttäen, että Huawein palautusehdot täyttyvät. Kyseisen käytännön ehdot noudattavat ostomaan/-alueen asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä. Ohjelmisto, jota tämä sopimus koskee, ei sisällä kohdassa 1.2 määriteltyjä avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja. Voit käyttää tämän sopimuksen kopiota milloin tahansa käymällä Huawein verkkosivustolla (consumer.huawei.com) milloin tahansa ja hankkia kopion tästä sopimuksesta myöhempää käyttöä varten .

1. YLEISET SÄÄNNÖT
1.1. Ohjelmisto, jota tämä sopimus koskee, tarkoittaa: (1) Huawei-laitteen mukana toimitettuja ohjelmistokomponentteja, mukaan lukien mm. koodit sekä muu upotettu ohjelmisto, asiakirjat, liittymät, sisällöt, fontit ja muu laitteeseen tallennettu data, jotka on suojattu Huawein tai sen lisenssinantajan omistamalla tekijänoikeudella; (2) kohdassa (1) mainittujen kohteiden päivityksiä. Ohjelmisto sulkee pois osion 1.2 avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentit.
1.2 Huawei-laite tai sen päivitykset voivat sisältää myös ohjelmistokomponentteja, jotka on suojattu sellaisten kolmansien osapuolien tekijänoikeuksilla, jotka ovat lisensoineet nämä ohjelmistokomponentit avoimen lähdekoodin ohjelmistolisensseillä (avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentit). Tällaiset avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentit tunnistetaan sellaisiksi laitteessa olevilla erityisillä lisenssitiedoilla, jotka myös ilmoittavat kyseistä komponenttia koskevan avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssin. Siksi on noudatettava avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssejä näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja käytettäessä. Tämä sopimus ei muuta mitään tällaisista avoimen lähdekoodin ohjelmistolisensseistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita. Jos tässä sopimuksessa mainittujen lisenssisopimuksen ehtojen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssisopimusten sisällön välillä on ristiriitoja jonkin avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentin suhteen, käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssejä.
1.3 Tämä ohjelmisto on sopimuksen sitoma huolimatta siitä, onko se tallennettu vain luku -muistiin tai muulle medialle tai muussa muodossa tai ladattu Huawein valtuuttamalta sivustolta, ellei toisin ole sovittu.

2. LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJELMISTOLISENSSI
Käyttäjälle myönnetään oikeus käyttää tätä (osiossa 1.1 määritettyä) ohjelmistoa yhdellä Huawei-laitteella tai tietokoneella rajoitetulla, ei-yksinomaisella tavalla sillä ehdolla, että käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Sitä ei saa myydä, siirtää tai käyttää mihinkään muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.

3. KÄYTÖN RAJOITUKSET
3.1 Huawein tekniikkaa tai sen immateriaaliomaisuutta ei saa käyttää Huawei-laitteisiin liittyvien ohjelmistojen kehittämiseen tai kolmannen osapuolen laitteiden/varusteiden suunnittelemiseen, kehittämiseen, valmistamiseen, myymiseen tai lisensointiin ilman Huawein etukäteen antamaa suostumusta.
3.2 Ohjelmistosta voidaan tehdä kopio tietokoneen kiintolevylle tai muulle tallennusmedialle arkistointitarkoitukseen. Käyttäjä ei saa jakaa ohjelmistoa tai tuoda sitä käytettäväksi usealla laitteella tai tietokoneella samanaikaisesti verkon kautta.
3.3 Ohjelmistoa tai sen osaa ei saa myydä, vuokrata, lainata tai alilisensoida tai jakaa kolmannelle osapuolelle ilman Huawein kirjallista suostumusta. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää kerran pysyvästi toiselle osapuolelle ohjelmiston koko lisenssin yhdessä Huawei-laitteen omistuksen siirron kanssa edellyttäen, että: (1) siirto sisältää Huawei-laitteen ja koko Huawei-ohjelmiston; (2) käyttäjä ei säilytä ohjelmiston kopioita kokonaan tai osittain; (3) Huawei-laitteen ja -ohjelmiston vastaanottava osapuoli on lukenut ja hyväksynyt kaikki tämän sopimuksen ehdot.
3.4 Ellei toisin ole erikseen sallittu, käyttäjä ei saa eikä saa antaa kenenkään muun henkilön kopioida, takaisinmallintaa tai purkaa ohjelmistoa tai luoda siitä johdettuja töitä.
3.5 Jos ohjelmistoa käytetään tallennukseen tai kopiointiin, on siihen oltava lupa asiaankuuluvilta tekijänoikeuksien haltijoilta kyseisessä maassa tai alueella. Huawei-ohjelmistoa voidaan käyttää materiaalien jäljentämiseen, niin kauan kuin se rajoittuu ei-tekijänoikeussuojatun, omistamasi materiaalin jäljentämiseen tai materiaaliin, jonka jäljentämiseen olet saanut luvan.
3.6 Hyväksyt, että käytät ohjelmistoa vain käyttömaan tai -alueen lainsäädännön mukaisesti.

4. OIKEUKSIEN PIDÄTYS
Huawei ja sen lisensoijat omistavat ja säilyttävät kaikki ohjelmiston oikeudet ja omistusoikeudet ja pidättävät kaikki muut oikeudet, joita ei erikseen ole myönnetty käyttäjälle tällä sopimuksella.

5. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Huawein tietosuojakäytäntö (tietosuojakäytäntö) antaa tietoja datasta, jota Huawei kerää, ja tavoista, joilla Huawei käyttää tätä dataa. Kun laitteen ohjelmistoa käytetään, Huawei kerää laitteesta dataa tämän sopimuksen ja tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

6. SUOSTUMUS DATAN KÄYTTÄMISEEN
6.1 KUN KÄYTTÄJÄ PÄÄTTÄÄ AUTTAA HUAWEITA PARANTAMAAN SEN TUOTTEITA JA PALVELUITA OSALLISTUMALLA HUAWEIN EMUI-KÄYTTÖKOKEMUKSEN PARANTAMISOHJELMAAN, HUAWEI JA SEN TYTÄRYHTIÖT/LISENSSINANTAJAT VOIVAT KERÄTÄ LAITTEESTA DATAA ANALYYSIA VARTEN. KERÄTTY DATA SISÄLTÄÄ LAITTEEN MÄÄRITYSDATAN, SOVELLUSTEN TILASTODATAN JA VIRHELOKIDATAN. KAIKKI DATA MUUTETAAN ANONYYMIKSI ENNEN KERÄÄMISTÄ JA KÄSITTELYÄ.  
6.2 KAIKKI LAITTEESTA KERÄTTY DATA VOIDAAN KÄSITELLÄ TAI SIIRTÄÄ HUAWEILLE JA SEN TYTÄRYHTIÖILLE/LISENSSINANTAJILLE KÄYTTÄJÄN ASUINMAAN ULKOPUOLELLA OLEVIIN MAIHIN. TÄMÄ TARKOITTAA, ETTÄ DATA VOIDAAN SIIRTÄÄ TAI SITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖALUEILTA, JOTKA OVAT SEN MAAN ULKOPUOLELLA, JOSSA KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ HUAWEIN TUOTTEITA TAI PALVELUITA. NÄILLÄ MAILLA SAATTAA OLLA ERILAISET TIETOSUOJALAIT TAI EI TÄLLAISIA LAKEJA OLLENKAAN. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA HUAWEI VARMISTAA, ETTÄ DATALLE ANNETAAN SAMANLAINEN JA RIITTÄVÄ SUOJAUSTASO KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN VAATIMUSTEN MUKAISESTI.
6.3 HUAWEI SÄILYTTÄÄ DATAA VAIN NIIN KAUAN KUIN ON TARPEEN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA JA TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ ESITETTYJEN TARKOITUSTEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN, ELLEI LAKI VAADI TAI SALLI PIDEMPÄÄ SÄILYTYSAIKAA. VAIKKA HUAWEI RYHTYY KAIKKIIN ASIANMUKAISIIN TEKNISIIN JA JÄRJESTELYTOIMIIN ESTÄÄKSEEN KÄYTTÄJÄN DATAN LUVATTOMAN KÄYTÖN TAI PALJASTAMISEN, KÄYTTÄJÄN ON YMMÄRRETTÄVÄ, ETTÄ MITKÄÄN TURVALLISUUSTOIMENPITEET EIVÄT OLE TÄYSIN PETTÄMÄTTÖMIÄ.  
6.4 TÄMÄ SUOSTUMUSILMOITUS VOIDAAN PERUUTTAA MILLOIN TAHANSA, JOLLOIN SE TULEE VÄLITTÖMÄSTI VOIMAAN. PERUUTUKSEN YHTEYDESSÄ KAPPALEEN 7 TÄMÄN SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT OVAT VOIMASSA.

7. PÄÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO
7.1 Tämä sopimus on voimassa ohjelmiston asennuspäivästä lähtien. Käyttäjä päättää tämän sopimuksen milloin tahansa poistamalla, tuhoamalla ja palauttamalla omalla kustannuksella Huawein toimittaman ohjelmiston, kaikki varmuuskopiot ja liittyvän materiaalin. Huawei tai sen lisensoijat voivat päättää tämän sopimuksen ilman eri ilmoitusta milloin tahansa, jos sen ehtoja ei noudateta. Kun sopimus on päättynyt, on ohjelman käyttö lopetettava, ja Huawei-laitteeseen tai tietokoneeseen kopioitu ja/tai asennettu ohjelmisto ja liittyvä materiaali on poistettava välittömästi.
7.2 Kappaleet 6, 8, 9, 10, 11, 13 ja 14 ovat voimassa tämän sopimuksen päätyttyä.

8. TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
8.1 KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA, JA LAAJIMMASSA SOVELLETTAVAIN LAIN SALLIMASSA MÄÄRÄSSÄ. HUAWEI, SEN LISENSSINANTAJAT TAI TYTÄRYHTIÖT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUORAA TAI VÄLILLISTÄ LAUSUNTOA TAI TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MM. TAKUUT KAUPAKSI KÄYMISESTÄ, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ HALLINNASTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. HUAWEI TAI MIKÄÄN OSAPUOLI EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ ILMAN KESKEYTYKSIÄ TAI VIRHEITÄ. KÄYTTÄJÄ OTTAA VASTUULLEEN JA KANTAA RISKIN OHJELMISTON VALITSEMISESTA HALUAMIENSA TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI JA SEN ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA SIITÄ SAATAVISTA TULOKSISTA.
8.2 TÄMÄN OHJELMISTON ASENTAMINEN VOI VAIKUTTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN, SOVELLUSTEN TAI PALVELUIDEN SAATAVUUTEEN. HUAWEI EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄ OHJELMISTO SISÄLTÄÄ TOIMINTOJA TAI PALVELUITA, ETTÄ SE TARJOAA JATKUVIA, PYSYVIÄ PALVELUITA TAI ETTÄ OHJELMISTO ON YHTEENSOPIVA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN TAI PALVELUIDEN KANSSA.
8.3 LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ HUAWEIN OHJELMISTOT JA PALVELUT EIVÄT SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖSSÄ, JOISSA HUAWEIN OHJELMISTON TAI PALVELUN VIRHE, AIKAVIIVE, VIAT TAI EPÄTARKKUUDET TAI TIEDOT VOIVAT JOHTAA KUOLEMAAN, HENKILÖVAMMAAN, VAKAVAAN FYYSISEEN TAI YMPÄRISTÖLLISEEN VAURIOON, MUKAAN LUKIEN MM. YDINVOIMALOIDEN TOIMINTAAN, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTIIN TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMIIN, LENNONJOHTOON, ELVYTYSJÄRJESTELMIIN TAI ASEJÄRJESTELMIIN.

9. VASTUUN RAJOITUS
9.1 HUAWEI EI OTA MITÄÄN VASTUUTA OHJELMISTON VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI LUVATTOMASTA MUOKKAUKSESTA AIHEUTUNEISTA ONGELMISTA.
9.2 SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ KIELLÄ, HUAWEI, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSOIJAT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA, TULOJEN MENETYKSESTÄ, MAINETAPPIOSTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ, SATUNNAISESTA, TALOUDELLISESTA, KATTAVASTA, RANGAISTAVASTA VAURIOSTA, NIIDEN TAPAHTUMISSYYSTÄ JA SYNTYMISESTÄ SOPIMUKSEN, PAKOTUKSEN, LAIMINLYÖNNIN TAI MUUN TAPAHTUMAN KAUTTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMAN KÄYTÖSTÄ, VAIKKA HUAWEI TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT OLISIVAT TIETOISIA NIISTÄ. ERÄÄT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI HENKILÖVAHINKOJEN TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.
9.3 MISSÄÄN TILANTEESSA HUAWEIN KOKONAISVASTUU VAHINGOISTA (MUUTOIN KUIN MITÄ VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ SÄÄTÄÄ HUAWEIN LAIMINLYÖNTIEN AIHEUTTAMISTA KUOLEMANTAPAUKSISTA TAI HENKILÖVAMMOISTA) EI YLITÄ HUAWEI-LAITTEESTA MAKSETTUA SUMMAA.

10. TEKNINEN TUKI
Huaweilla ei ole mitään pakotetta tarjota teknistä tukea ohjelmistolle tämän sopimuksen mukaisesti.

11. VIENTISÄÄNNÖSTELY
Huawei-ohjelmistoa ei saa käyttää tai muuten viedä tai jälleenviedä muuten kuin sovellettavien lakien ja sen oikeustoimialueen, jossa Huawei-ohjelmisto hankittiin, lakien valtuutuksen mukaan.

12. ILMOITUS
Kaikki huomautukset ja kirjeenvaihto on käytävä kirjallisessa muodossa ja lähetettävä kirjattuina tai vastaanottoilmoituksen vaativina.

13. RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI
13.1 Tämä sopimus on laadittu ja sitä tulkitaan Kiinan kansantasavallan lakien mukaan.
13.2 Kaikki tätä sopimusta koskevat riidat on ensin pyrittävä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Muussa tapauksessa asia on lähetettävä Shenzhenin välimiesoikeuteen, jonka kokoonpano on komission välimiesoikeuden voimassaolevien sääntöjen mukainen. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja molempia osapuolia sitova.

14. KOKO SOPIMUS
Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen käyttäjän ja Huawein välillä ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset ohjelmiston käytöstä käyttäjän ja Huawein välillä. Käyttäjää voivat koskea myös lisäehdot, joita saatetaan käyttää, kun käytetään tai ostetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kolmannen osapuolen sisältöä tai muita Huawei-palveluita.

Viimeksi päivitetty: maaliskuu 2016
Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.