warranty-query

ข้อมูลระยะเวลารับประกัน
ส่ง

ข้อควรจำ:

1.กด *#06#บนแป้นโทรศัพท์มือถือเพื่อดูหมายเลข IMEI/MEID.

2.สามารถดูหมายเลข IMEI/MEID/MAC/SN จากฉลากข้างกล่องโทรศัพท์.