အာမခံ အခ်ိန္ကာလဆိုင္ရာ ေမးျမန္းရန္

၃။ ေပးပုိ႔မည္။

အသိေပးမွု:

၁။ IMEI/MEID နံပါတ္ကို ရယူရန္ *#06# ကိုႏွိပ္၍ ေခၚဆုိပါ။

၂။ IMEI/MEID/MAC/SN ကို လက္ေဆာင္ဗူး သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း၏ အမွတ္အသား မွလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ