ေနာက္သို႔
ႏႈိင္းယွဥ္ပါ
ေမာ္ဒယ္နံပါတ္
Product Type
အရြယ္
အေရာင္
မ်က္ႏွာျပင္
CPU (စီပီယူ)
Operation System
Memory (မွတ္ဉာဏ္)
ကြန္ယက္
GPS (ဂ်ီပီအက္စ္)
Connectivity
Sensors
ကင္မရာ
MIC
Speaker
Ports
ဗီဒီယို
Audio
Emotion UI
ဘတၳရီ
Power Adapter
In the Box