ေနာက္သို႔
ႏႈိင္းယွဥ္ပါ
ေမာ္ဒယ္နံပါတ္
အေရာင္
အရြယ္အစား
အေလးခ်ိန္
ျပသမႈ
CPU
စက္လည္ပတ္ေရးစနစ္
မန္မိုရီ
ကြန္ယက္
GPS
ဆက္သြယ္ျခင္း
အာရုံခံကိရိယာမ်ား
ကင္မရာ
အသံ
ဗီဒီယို
EMUI
ဘက္ထရီ
ေဘာက္စ္ထဲတြင္