Eula

   

Slutanvändaravtal om programvarulicens för Huawei-enhet   

   

VIKTIGT   Detta avtal är ett slutanvändaravtal om programvarulicens (nedan kallat Avtalet) mellan dig (en privatperson, ett företag eller annan enhet) och Huawei Device Co., Ltd. (nedan kallat Huawei) om användning av denna Programvara (se artikel 1.1 i Avtalet).  Läs igenom Avtalet noggrant innan du använder din Huawei-enhet eller laddar ner en programuppdatering som omnämns i Avtalet. Genom att använda en Huawei-enhet eller ladda ner progamuppdateringen godkänner du de begränsningar som omnämns i Avtalet, inklusive det samtycke till att använda data som förklaras i avsnitt 6. I annat fall ber vi dig avstå från att använda någon Huawei-enhet och inte ladda ner programuppdateringen. Om du inte godkänner Avtalet,inklusive det tillstånd att använda data som förklaras i avsnitt 6,  kan du returnera din Huawei-enhet till den franchising-affär eller auktoriserade återförsäljare där du köpte den för att få pengarna tillbaka, förutsatt att villkoren i Huaweis returneringspolicy är uppfyllda. Villkoren i den policyn överensstämmer med gällande lagar och förordningar i det land eller den region där enheten köptes. Den programvara som regleras av detta Avtal inkluderar inte de programkomponenter med öppen källa som anges i avsnitt 1.2. Du kan när som helst få tillgång till en kopia av Avtalet genom att besöka Huaweis webbplats (   consumer.huawei.com   ) och behålla en kopia av avtalet för framtida referens.       

1. Allmänna villkor  
1.1 Med Programvara enligt detta Avtal avses följande: (1) Programkomponenter som tillhandahålls till dig med en Huawei-enhet, inklusive men inte begränsat till koderna samt annan inbäddad programvara, dokument, gränssnitt, innehåll, teckensnitt och andra data som lagras på den och som skyddas av den upphovsrätt som innehas av Huawei eller dess licensgivare. (2) Uppdateringar eller uppgraderingar av det som omnämns i (1). I Programvaran ingår inte de programkomponenter med öppen källa som omnämns i avsnitt 1.2.  
1.2 Huawei-enheten eller dess uppdateringar eller uppgraderingar kan också innefatta programkomponenter som skyddas av upphovsrätt som innehas av tredje part, som har licensierat dessa programkomponenter enligt licenser för programvara med öppen källa (Programkomponenter med öppen källa). Sådana programkomponenter med öppen källa identifieras som sådana genom specifik licensinformation som tillhandahålls inom enheten och som också anger vilken licens för programvara med öppen källa som är tillämplig för respektive komponent. Villkoren i licenserna för programvara med öppen källa tillämpas därför när du använder dessa Programkomponenter med öppen källa. Detta Avtal ändrar inga rättigheter och skyldigheter som du kan ha enligt sådana licenser för programvara med öppen källa. Om det finns motstridigheter mellan licensvillkoren i detta Avtal och innehållet i licenserna för programvara med öppen källa för någon av Programkomponenterna med öppen källa, gäller villkoren i licenserna för programvara med öppen källa i första hand.      
1.3 Programvara enligt detta Avtal regleras av Avtalet, vare sig den är lagrad på ett skrivskyddat minne eller finns på andra medier eller i annan form eller härrör från en nerladdning online som är auktoriserad av Huawei, såvida inte annat är överenskommet.      

2. Programlicens för slutanvändare  
Du har licens för att använda Programvaran (enligt definitionen i avsnitt 1.1) på en enda Huawei-enhet eller dator på ett begränsat, icke-exklusivt sätt förutsatt att du följer villkoren i Avtalet. Programvaran får inte säljas, överlåtas eller användas för några andra kommersiella ändamål.  

3. Användningsbegränsningar  
3.1 Du får inte använda Huaweis teknik eller Huaweis immateriella rättigheter för att utforma, utveckla, tillverka, sälja, eller licensiera enheter/tillbehör som är associerade med Huawei-enheter och/eller Huawei Programvara eller utveckla applikationer, utan tillstånd från Huawei i förväg.       
3.2 Du får göra en kopia av Programvaran på en dators hårddisk eller på andra lagringsmedier för arkiveringsändamål. Du får inte distribuera eller tillhandahålla Programvaran via nätverk så att den blir tillgänglig för flera enheter eller datorer samtidigt.  
3.3 Du får inte sälja, hyra eller låna ut, underlicensiera eller distribuera hela eller en del av Programvaran till någon tredje part utan att först ha ett skriftligt tillstånd från Huawei. Trots detta får du göra en permanent engångsöverlåtelse till annan part av hela licensen till Programvaran tillsammans med överlåtelsen av äganderätten till din Huawei-enhet på följande villkor: (1) Överlåtelsen måste inkludera din Huawei-enhet och all Huawei-programvara. (2) Du får inte behålla alla eller en del av kopiorna av Programvaran. (3) Den tredje part som tar emot Huawei-enheten och Programvaran har läst och godkänt alla villkor i Avtalet.  
3.4 Förutom vad som uttryckligen tillåts får du inte själv kopiera, dekonstruera, dekompilera, disassemblera eller skapa bearbetningar av Programvaran och du får inte heller göra det möjligt för någon annan att göra detta.  
3.5 När du använder Programvaran för lagring eller kopiering måste du i vissa länder eller regioner ha tillstånd från berörda rättsinnehavare. Huaweis Programvara får användas för att reproducera material förutsatt att sådan användning begränsas till reproducering av icke-upphovsrättsligt skyddat material, material som du själv äger upphovsrätten till eller material som du har tillstånd eller laglig rätt att reproducera.  
3.6 Du förbinder dig att endast använda Programvaran i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder eller regioner där du bor eller använder Programvaran.

4. Rättighetsförbehåll  
Huawei och dess licensgivare äger och behåller alla rättigheter och äganderätter till Programvaran och förbehåller sig alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas till dig genom Avtalet.  

5. Sekretesspolicy  
I Huaweis sekretesspolicy (Sekretesspolicyn) finns information om de data som Huawei samlar in och hur Huawei använder dem. När du använder Programvaran på din enhet samlar Huawei in data från din enhet i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal och Sekretesspolicyn. Du kan läsa informationen i Sekretesspolicyn på:   http://consumer.huawei.com/privacy-policy   .  

6. Tillstånd att använda data  
6.1 DU GODKÄNNER ATT HUAWEI OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG/LICENSGIVARE FÅR SAMLA IN OCH ANVÄNDA DATA FRÅN DIN ENHET (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TEKNISK INFORMATION) OM SÅDAN INSAMLING OCH ANVÄNDNING SKER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER FÖR ATT UNDERLÄTTA DIN ANVÄNDNING ELLER FORTLÖPANDE ANVÄNDNING AV PROGRAMVARANS FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET. FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR HUAWEI ATT FÖRSE DIG MED UPDATERINGAR ELLER UPPGRADERINGAR AV PROGRAMVARAN, PRODUKTSUPPORT OCH ANDRA PRODUKTRELATERADE TJÄNSTER, GODKÄNNER DU OCKSÅ ATT HUAWEI OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG/LICENSGIVARE FÅR SAMLA IN SYSTEM OCH APPLIKATIONSDATA FRÅN DIN ENHET, INLUSIVE DIN ENHETS NAMN, SYSTEM- OCH APPLIKATIONSVERSIONER, REGIONALA INSTÄLLNINGAR OCH SPRÅKINSTÄLLNINGAR, INFORMATION OM ENHETSVERSION, ENHETSIDENTIFIERINGSDATA (IMEI, ESN, MEID OCH SN).      
6.2 OM DU VÄLJER ATT HJÄLPA HUAWEI ATT FÖRBÄTTRA SINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER GENOM ATT DELTA I HUAWEIS EMUI-PROGRAM FÖR FÖRBÄTTRAD ANVÄNDARUPPLEVELSE, FÅR HUAWEI OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG/LICENSGIVARE SAMLA IN DATA FRÅN DIN ENHET FÖR ANALYS. INSAMLADE DATA INKLUDEAR KONFIGURATIONSDATA FÖR DIN ENHET, APPLIKATIONSSTATISTIK OCH FELLOGG. ALLA DATA ANONYMISERAS INNAN DE SAMLAS IN OCH BEHANDLAS.  
6.3 ALLA DATA SOM SAMLATS IN FRÅN DIN ENHET KAN BEHANDLAS ELLER ÖVERLÅTAS TILL HUAWEI OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG/LICENSGIVARE I LÄNDER UTANFÖR DET LAND DÄR DU BOR. DETTA INNEBÄR ATT DATA FÅR ÖVERFÖRAS TILL ELLER KOMMA FRÅN ANDRA JURISDIKTIONER UTANFÖR DET LAND DÄR DU ANVÄNDER HUAWEIS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. DESSA JURISDIKTIONER KAN HA ANDRA LAGAR OM DATASKYDD ELLER SAKNA SÅDANA LAGAR. I SÅ FALL SÄKERSTÄLLER HUAWEI ATT DINA DATA FÅR EN MOTSVARANDE OCH FULLGOD SKYDDSNIVÅ SOM DEN SOM KRÄVS ENLIGT ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.      
6.4 HUAWEI BEHÅLLER DINA DATA ENDAST UNDER DEN PERIOD SOM KRÄVS FÖR ATT UPPNÅ DE ÄNDAMÅL SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL OCH SEKRETESSPOLICYN, SÅVIDA INTE EN LÄNGRE LAGRINGSTID KRÄVS ELLER TILLÅTS ENLIGT LAG. HUAWEI VIDTAR ALLA LÄMPLIGA TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER UTLÄMNANDE AV DINA DATA, MEN DU BÖR VARA MEDVETEN OM ATT INGA SÄKERHETSÅTGÄRDER ÄR HELT OFELBARA.  
6.5 DENNA FÖRKLARING OM SAMTYCKE FÅR NÄR SOM HELST DRAS TILLBAKA MED OMEDELBAR VERKAN. VID ETT TILLBAKADRAGANDE SKA BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 7 OM UPPSÄGNING AV AVTALET TILLÄMPAS.  
   
7. Uppsägning och kvarstående villkor  
7.1 Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att på egen bekostnad permanent radera, förstöra eller lämna tillbaka Programvaran, alla säkerhetskopior och allt relaterat material som tillhandahållits av Huawei. Huawei eller dess licensgivare kan när som helst säga upp Avtalet utan föregående meddelande om du inte följer villkoren i Avtalet. När avtalet har upphört MÅSTE du sluta använda Programvaran och omedelbart tadera all Programvara och allt associerat material som redan kopierats och/eller installerats på din Huawei-enhet eller dator.  
7.2 Avsnitt 6, 8, 9, 10, 11, 13 ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande.       

8. Garantifriskrivning  
8.1 DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGAR TILLÅTER LÄMNAR VARKEN HUAWEI, DESS LICENSGIVARE ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET, STÖRNINGSFRITT UTNYTTJANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. HUAWEI ELLER NÅGON ANNAN PART GARANTERAR INTE HELLER ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER ATT MOTSVARA DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI. DU ÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR OCH ALL RISK I FRÅGA OM VALET AV PROGRAMVARAN FÖR ATT UPPNÅ DE AVSEDDA RESULTATEN OCH FÖR INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH DE RESULTAT SOM ERHÅLLS DÄRAV.  
8.2 INSTALLATION AV DENNA PROGRAMVARA KAN PÅVERKA TILLGÄNGLIGHETEN AV PROGRAMVARA, APPLIKATIONER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART. HUAWEI GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA ELLER TJÄNSTERNA I PROGRAMVARAN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT PROGRAMVARAN ELLER DESS TJÄNSTER KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN FEL/PROGRAMDEFEKTER, ELLER ATT DEN KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLA KONTINUERLIGA, PERMANENTA TJÄNSTER. HUAWEI GARANTERAR INTE HELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA KOMPATIBEL MED TREDJEPARTSPROGRAMVARA ELLER -TJÄNSTER.  
8.3 DU ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDD MED ATT HUAWEIS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER INTE ÄR AVSEDDA ELLER LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR FELFUNKTION ELLER FÖRSENINGAR ELLER FEL ELLER ORIKTIGHETER I INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV HUAWEIS PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER SKULLE KUNNA LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER MILJÖSKADA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR, FLYGNAVIGERING ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKLEDNING, LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING ELLER VAPENSYSTEM.      
9. Ansvarsbegränsning  
9.1 HUAWEI TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR PROBLEM MED ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SOM ORSAKAS AV MISSBRUK, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER OBEHÖRIG ÄNDRING.      
9.2 I DEN MÅN DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR HUAWEI, DESS ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVARE ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR FÖRLORAD FÖRTJÄNST, INTÄKTER, FÖRSÄLJNING, DATA ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, SKADOR PÅ EGENDOM, PERSONSKADOR, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖR NÅGRA ANDRA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, MELLANKOMMANDE, EKONOMISKA ELLER FÖRSÄKRINGSRELATERADE SKADOR ELLER BÖTER ELLER VITEN ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT HUR DE ORSAKATS OCH OAVSETT OM ANSPRÅKEN GÖRS INOM ELLER UTANFÖR AVTALSFÖRHÅLLANDET, GRUNDAS PÅ FÖRSUMLIGHET ELLER HAR ANNAN GRUND, SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER AV ATT DEN INTE KAN ANVÄNDAS, ÄVEN OM HUAWEI ELLER DESS LICENSGIVARE ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR PERSONSKADA ELLER FÖR MELLANKOMMANDE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.      
9.3 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA HUAWEIS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR (ANDRA ÄN DE SOM KAN KRÄVAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA TILL FÖLJD AV HUAWEIS FÖRSUMLIGHET) ÖVERSTIGA DEN SUMMA DU BETALADE FÖR DIN HUAWEI-ENHET.      

10. Teknisk support  
Huawei har ingen skyldighet att förse dig med någon teknisk support för Programvaran enligt Avtalet.      

11. Exportkontroller  
Du får inte använda eller exportera eller återexportera Huawei Programvara förutom i enlighet med lagarna i den jurisdiktion i vilken Huawei Programvara införskaffats.       

12. Korrespondens  
Meddelanden och korrespondens ska ske i skriftlig form via rekommenderat brev eller skickas via e-post med ett läskvitto.  

13. Tvistlösning och tillämplig lag      
13.1 Detta Avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagen i Kina.  
13.2 Eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med Avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar i vänskaplig anda mellan avtalsparterna. I annat fall ska de hänskjutas till Shenzhen Arbitration Commission för skiljedomsförfarande i enlighet med kommissionens skiljedomsregler vid tiden för ansökan om skiljedom. Den följande skiljedomen är slutgiltig och bindande för båda parter.      

14. Hela avtalet      
Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet melln dig och Huawei och reglerar din användning av Programvaran och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Huawei om användningen av Programvaran. Du kan också komma att omfattas av ytterligare villkor som kan vara tillämpliga när du använder eller köper programvara med öppen källa, innehåll från tredje part eller andra Huawei-tjänster.       

Senast uppdaterat i mars 2016  
Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Alla rättigheter förbehålls.