ขอบคุณสำหรับการจองของท่าน

หมายเลขอ้างอิงการนัดหมายของท่านคือ: , กรุณาเก็บรักษาให้ดี . กรุณานำอุปกรณ์ ใบเสร็จ และใบรับประกัน เข้าติดต่อศูนย์บริการในวันและเวลานัดหมาย หากท่านไม่สามารถมาถึงศูนย์บริการได้ทันเวลา กรุณาแจ้งศูนย์บริการให้ทราบล่วงหน้า