2017/11/07
HUAWEI “Reveal The Real You” Fotowedstrijd


PASSIE EN FOTOGRAFIE

Onze passies bepalen wie we écht zijn. En dat delen we via fotografie. We vroegen drie nieuwe, invloedrijke fotografen om ons via hun werk te tonen wat hen drijft.

Wil jij jouw passie voor fotografie delen? Laat je mooiste foto zien op Instagram met #revealtherealyou en @huaweimobilebe. 

Voorwaarden voor deelname aan de Huawei “Reveal The Real You” Fotowedstrijd


1. Toepassingsgebied

Door deel te nemen aan de wedstrijd (de "Wedstrijd") aanvaarden de deelnemers deze voorwaarden.

2. Organisator

2.1 De organisator van de Wedstrijd is Huawei Technologies Belgium N.V. (de “Organisator”).

2.2 Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, gesteund, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Deelnemers dienen te voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden, richtlijnen voor de community en andere geldende beleidsbepalingen voor inzendingen en/of uploads via https://www.facebook.com/legal/terms (voor Facebook) en http://instagram.com/about/legal/terms/# (voor Instagram). Inzendingen die de toepasselijke dienstverleningsvoorwaarden of richtlijnen overtreden, zullen worden gediskwalificeerd. Deelnemers aan de Wedstrijd ontslaan Facebook en Instagram volledig van eventuele vorderingen. Alle informatie met betrekking tot de wedstrijd wordt uitsluitend door de Organisator verstrekt. In geval van vragen, suggesties of klachten, kunt u contact opnemen met de Organisator via https://www.facebook.com/huaweimobilebe of https://www.instagram.com/huaweimobilebe.

3. Vereisten voor deelname

3.1 Aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen door personen die op de datum van deelname: (1) 18 jaar of ouder zijn; (2) inwoner zijn van België; (3) in het bezit zijn van een publiek Instagram of Facebook account dat gebruikt wordt voor deze wedstrijd; en (4) in het bezit zijn van, legitieme toegang hebben tot een mobiele telefoon met camera of deze kunnen gebruiken.

3.2 Werknemers van de Organisator, hun directe familie en werknemers van partners waarmee samengewerkt werd of wordt om deze wedstrijd op te zetten of in te vullen, worden uitgesloten van deelname.

3.3 Deelname is uitsluitend mogelijk voor eigen rekening en gezamelijke inzendingen zijn niet toegestaan.  Er is een beperking van vier inzendingen per persoon voor deze wedstrijd.

4. Deelname

4.1 Deelname aan de Wedstrijd is gratis, en de aankoop van goederen en/of diensten is niet vereist.

4.2 De Wedstrijd begint op 7 november 2017 om 00,01 uur. De deadline voor inzending is 30 november om 23,59 uur (de “Inzendingstermijn”). Inzendingen ontvangen buiten deze termijn zullen niet in aanmerking komen voor deelname.

4.3 Tijdens de Inzendingstermijn is deelname aan de Wedstrijd mogelijk voor alle deelnemers op Instragram die een foto uploaden en de hashtag #RevealTheRealYou toevoegen (inzendingen die deze hastag niet bevatten komen niet in aanmerking).

4.4 Er mogen geen foto's ingezonden worden die behandeld zijn met postproductie- of beeldbewerkingssoftware, -programma’s of -applicaties.  Het gebruik van de standaard camera-app op de smartphone is toegestaan. De Organisator behoudt zich het recht voor om te mogen controleren of deze afdeling nageleefd wordt. Foto's die niet gecontroleerd kunnen worden, worden gediskwalificeerd.

4.5 De inzending moet orgineel eigen werk zijn (zie afdeling 8,1 voor meer informatie).  Het wijzigen, verbeteren of aanpassen van bestaand werk van een derde partij geldt niet als origineel eigen werk.

4.6 Als naast de deelnemer andere personen kunnen worden geïdentificeerd op de foto kunnen dergelijke foto's alleen worden ingezonden door de deelnemer als de derde partij/partijen hiermee heeft/hebben ingestemd en er geen inbreuk gepleegd wordt op de privacy van een derde partij of op andere rechten. 

4.7 Inzendingen die lasterlijke, obscene, illegale, beledigende, of enige andere ongeschikte inhoud bevatten, zullen worden gediskwalificeerd en door de deelnemer worden ingetrokken.  Inzendingen moeten geschikt zijn om te worden gepubliceerd of online te worden gebruikt door de Organisator.

4.8 Deelnemers kunnen alleen individueel deelnemen aan deze Wedstrijd.  Er is slechts één inzending per persoon toegestaan. In geval van meer dan vier inzendingen zal alleen de vier eerste inzendingen van de deelnemer in aanmerking worden genomen, onverminderd het recht van de Organisator om afdeling 4,12 in te roepen.

4.9 De Organisator is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuist voltooide, verloren gegane of vertraagde inzendingen voor de prijstrekking of voor eventuele storingen of defecten in de software die ontworpen is om de gegevens van de deelnemer op te slaan.

4.10 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die deze Voorwaarden voor deelname schenden, de Wedstrijd vervalsen, de zaken verkeerd voorstellen of verklaringen afleggen die de toepasselijke wetgeving schenden of een inbreuk vormen op rechten van derden. Indien een deelnemer uitgesloten wordt, kunnen vervolgens prijzen en voordelen ingetrokken of teruggevorderd worden. In dit geval zal een nieuwe winnaar worden aangewezen volgens de procedure in afdeling 5.

5. Prijzen, aanwijzing van en kennisgeving aan de winnaars

5.1 Een jury zal inzendingen selecteren die volgens hen op de meest originele en creatieve manier voldoen aan de volgende beoordelingscriteria: (1) kwaliteitsvolle creatieve foto's; (2) die de essentie van de campagne “Reveal The Real You” vastleggen.

5.2 De jury zal minimaal uit 2 onafhankelijke deskundigen bestaan.

5.3 Tussen 1 december 2017 en 2 december 2017 zal de jury 50 winnende inzendingen aanduiden en uit deze inzendingen wordt een top 10 geselecteerd. Deze 50 inzendingen worden tentoongesteld tijdens de “Reveal the real you” tentoonstelling in BOZAR van 7 tot en met 24 december. De top 10 selectie, ontvangt bovendien een Huawei Mate 10 Pro smartphone, bovenop de tentoonstelling. De Huawei Mate 10 Pro smartphone zal aan de 10 winnaars worden overhandigd tijdens de opening van de tentoonstelling.

5.4 De jury zal op 1 en 2 december 2017 de winnaars selecteren (in totaal 50 deelnemers, waaronder een top 10 - tezamen de “Finalisten”).

5.5 De winnaars zullen via e-mail op of via de sociale netwerken op de hoogte worden gebracht en geven hierbij de toestemming om hun namen vrij te geven op de sociale netwerken.

5.6 Op de hoogte gebrachte winnaars dienen hun prijzen binnen 6 dagen na de kennisgeving te accepteren door gebruik te maken van de officiële Huawei social mediakanalen op Facebook of Instagram. Indien de winnaar zijn/haar prijs binnen deze termijn niet accepteert, zal zijn/haar prijs komen te vervallen. In dit geval zal een nieuwe winnaar worden aangeduid volgens de procedure in afdeling 5.

5.7 Alle winnaars stemmen in met deelname aan redelijke publiciteit na het event en het gebruik van hun naam, stem, biografische informatie, afbeelding en publicatie van de ingezonden foto's voor deze Wedstrijd.

6. Gebruiksrechten

6.1 De deelnemer garandeert dat iedere van haar/zijn ingezonden foto's (de “Bijdrage”) vrij is van rechten van derden, in het bijzonder van auteursrechten, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooien, handelsmerken, ontwerprechten, knowhow, enz.), en dat de deelnemer het recht heeft om de Organisator de toestemming te verlenen waarvan sprake in afdeling 6.3.

6.2 De deelnemer stemt ermee in de Organisator (inclusief zijn partners, functionarissen, medewerkers en tussenpersonen) te ontslaan van, kwijting te verlenen van, te vergoeden voor, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor iedere vordering van een derde partij als gevolg van een schending van afdeling 6.1.

6.3 De deelnemer verleent hierbij aan de Organisator een niet-exclusief, onherroepelijk, vrij toewijsbaar recht dat geen beperkingen kent in de tijd, noch naar geografie en inhoud toe, en dat overdraagbaar is, voor het gebruik van de Bijdrage met alle bekende en momenteel onbekende gebruiksmethoden, en in alle media en op alle dragers, met inbegrip van maar niet beperkt tot papier, het internet, audiovisuele, digitale en mobiele dragers of media. De gebruiksrechten omvatten het recht van de Organisator wereldwijd om de Bijdrage te kopiëren, wijzigen, verwerken, publiceren en op de markt te brengen, en om de Bijdrage te publiceren op prominente, publieke medialocaties (met inbegrip van de websites van Huawei, Huawei PR en marketingactiviteiten, drukwerk en over het algemeen in de kleinhandel). Deze toekenning van rechten is gratis en is vrij van royalties.

7. Gegevensbescherming

Met een inzending geven de deelnemers toestemming om hun persoonlijke gegevens te verstrekken, die door de Organisator en zijn erkende vertegenwoordigers gebruikt en vrijgegeven zullen worden voor de wedstrijdadministratie en de prijsuitreiking. Persoonlijke informatie die door de Organisator verzameld werd, is onderworpen aan het privacybeleid van de Organisator: http://consumer.huawei.com/be/legal/privacy-policy/Diversen

7.1 Met uitzondering van eventuele aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid van de Organisator die niet kan worden uitgesloten door de wet, wijst de Organisator (met inbegrip van verbonden ondernemingen, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers) alle aansprakelijkheid af voor enigerlei verlies of schade (inclusief een verlies van kansen), of het nu gaat om directe, indirecte, bijzondere schade of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de Wedstrijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: diefstal, ongeoorloofde toegang of inmenging van derden.

7.2 Er zal geen briefwisseling gevoerd worden omtrent beslissingen van de Organisator met betrekking tot publiciteitsdoeleinden.

7.3 In geval van omstandigheden buiten de redelijke controle van de Organisator om, of in andere gevallen waarbij fraude, misbruik en/of een (menselijke of technische) fout gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor de behoorlijke uitvoering van deze promotie of de uitreiking van prijzen, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze voorwaarden in elke fase te annuleren of te wijzigen, maar hij zal ernaar streven om de gevolgen voor de deelnemers te minimaliseren om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

7.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden voor deelname door enige wet, regel, norm of verordening van enige autoriteit, of door een definitieve beschikking van een bevoegde rechtbank ongeldig verklaard wordt, dan zal deze ongeldigverklaring geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van enige andere bepaling die niet als ongeldig verklaard wordt.

7.5 Alle juridische relaties die ontstaan zijn op grond van of in verband met deze voorwaarden en de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht. De bindende wetgeving van de woonplaats van de deelnemer is expliciet van toepassing.