Eula

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.

Softwarová licenční smlouva s koncovým uživatelem zařízení Huawei

DŮLEŽITÉ: Tato smlouva je softwarová licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále „Smlouva“) uzavřená mezi vámi (jednotlivec, společnost nebo jiná osoba) a společností Huawei Device Co., Ltd. (dále „Huawei“) o používání tohoto Softwaru (viz článek 1.1 této Smlouvy). Před používáním zařízení Huawei nebo stažením Softwarové aktualizace popsané v této Smlouvě si pozorně přečtěte tuto Smlouvu. Vaše používání zařízení Huawei nebo stažení této Softwarové aktualizace představuje přijetí podmínek této Smlouvy z vaší strany. V opačném případě zařízení Huawei nepoužívejte nebo nestahujte tuto Softwarovou aktualizaci. Pokud nepřijímáte tuto Smlouvu, včetně souhlasu s používání dat popsaných v části 6, můžete vrátit zařízení Huawei do značkové prodejny nebo autorizovanému distributorovi, od kterého jste jej zakoupili, a při splnění reklamačních zásad společnosti Huawei obdržet zpět zaplacenou částku. Podmínky těchto zásad musí být v souladu s příslušnými zákony a předpisy v příslušné zemi nebo oblasti nákupu. Software, který se řídí touto Smlouvou, nezahrnuje komponenty softwaru open source, jak jsou definovány v části 1.2. Kopii této Smlouvy si můžete kdykoli prohlédnout na webových stránkách společnosti Huawei(consumer.huawei.com) a uschovat si kopii k budoucímu nahlédnutí.

1. Obecné podmínky
1.1 Software v této Smlouvě označuje: (1) software, který vám byl poskytnut se zařízením Huawei, mimo jiné kódy a ostatní integrovaný software, dokumenty, rozhraní, obsahy, písma a veškerá data v něm uložená chráněná autorskými právy v držení společnosti Huawei nebo jejího poskytovatele licence; (2) aktualizace nebo upgrady položek uvedených v bodě (1). Software nezahrnuje komponenty softwaru open source uvedené v části 1.2.
1.2 Zařízení Huawei nebo jeho aktualizace nebo upgrady mohou také zahrnovat komponenty softwaru chráněné autorskými právy v držení třetích stran, které získaly licenci na komponenty softwaru v rámci licencí na software open source („Komponenty softwaru open source“). Takové komponenty softwaru open source jsou identifikovány jako open source prostřednictvím konkrétních licenčních údajů, které jsou uvedeny v zařízení a které také uvádějí, která licence softwaru open source se k příslušné komponentě vztahuje. Tato smlouva nemění žádná práva a povinnosti, které můžete mít v rámci těchto licencí na software open source. V případě výskytu konfliktů mezi podmínkami obsaženými v této Smlouvě a licencemi na software open source ve vztahu k jakýmkoli Komponentům softwaru open source budou platit licence na software open source.
1.3 Pokud není dohodnuto jinak, na Software se vztahuje tato Smlouva, ať už je uložen v paměti jen pro čtení, na jiném médiu, v jiné formě nebo byl stažen z online umístění autorizovaného společností Huawei.

2. Licence na software s koncovým uživatelem
Pokud splňujete podmínky této Smlouvy, máte licenci na používání tohoto Softwaru (jak je definováno v části 1.1) v jednom zařízení Huawei nebo v počítači, a to omezeným, nevýhradním způsobem. Software nesmíte prodávat, převádět (s výjimkou převodu čl. 3.3) ani používat k jiným komerčním účelům.

3. Omezení použití
3.1 Technologie společnosti Huawei ani duševní vlastnictví společnosti Huawei nesmíte využívat k vývoji softwaru ani k návrhu, vývoji, výrobě, prodeji či licencování zařízení nebo příslušenství třetích stran souvisejících se zařízeními Huawei bez předchozího souhlasu společnosti Huawei.
3.2 Můžete vytvořit kopii Softwaru na pevném disku počítače nebo jiném médiu pro účely archivace. Software nesmíte distribuovat ani poskytovat přes sítě, aby byl k dispozici pro více zařízení nebo počítačů současně.
3.3 Bez předchozího písemného svolení společnosti Huawei nesmíte Software ani jeho část prodávat, pronajímat, půjčovat, licencovat ani distribuovat žádné třetí osobě. Celou licenci na Software můžete ovšem jednorázově a trvale předat jiné osobě, a to spolu s převodem vlastnictví k zařízení Huawei, přičemž musí být splněny tyto podmínky: (1) součástí převodu musí být vaše zařízení Huawei a veškerý Software Huawei; (2) neponecháte si žádné kopie Softwaru; (3) strana, která obdrží zařízení Huawei a Software, si přečetla a přijala všechny podmínky této Smlouvy.
3.4 S výjimkou případů výslovně povolených nesmíte a souhlasíte, že nebudete, ani žádné osobě neumožníte, kopírovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, převádět do strojového kódu ani vytvářet odvozená díla od Softwaru.
3.5 Při používání Softwaru k ukládání nebo kopírování musíte v některých zemích a oblastech držet oprávnění od příslušných majitelů práv. Software Huawei lze používat k reprodukci materiálů, pokud jde o reprodukci materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy, materiálů, na které držíte autorská práva, nebo materiálů, které jste oprávněni reprodukovat.
3.6 Souhlasíte s tím, že budete používat Software pouze v souladu se všemi platnými zákony a předpisy zemí a oblastí, ve kterých bydlíte nebo používáte Software.

4. Vyhrazení práv
Společnost Huawei a její poskytovatelé licencí vlastní a vyhrazují si veškerá práva a názvy k softwaru a vyhrazují si jakákoli další práva, která vám nebyla výslovně udělena touto Smlouvou.

5. Zásady ochrany soukromí
Zásady ochrany soukromí společnosti Huawei („Zásady ochrany soukromí“) poskytují informace o datech, která společnost Huawei shromažďuje, a o způsobech, kterými tato data používá. Pokud používáte na vašem zařízení Software, společnost Huawei bude shromažďovat data ze zařízení v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Zásadami ochrany soukromí. Podrobnosti Zásad ochrany soukromí najdete na webové stránce: http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

6. Souhlas s použitím dat
6.1 POKUD SE ROZHODNETE POMOCI SPOLEČNOSTI HUAWEI ZLEPŠOVAT JEJÍ PRODUKTY A SLUŽBY ÚČASTÍ V PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ZKUŠENOSTÍ S ROZHRANÍM EMUI, SPOLEČNOST HUAWEI A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI / POSKYTOVATELÉ LICENCÍ MOHOU SHROMAŽĎOVAT DATA Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ PRO ÚČELY PROBÁDÁNÍ ANALÝZY. SHROMAŽĎOVANÁ DATA ZAHRNUJÍ DATA O KONFIGURACI ZAŘÍZENÍ, STATISTICKÁ DATA APLIKACÍ A DATA Z PROTOKOLU CHYB. VEŠKERÁ DAT A JSOU PŘED SHROMÁŽDĚNÍM A ZPRACOVÁNÍM UPRAVENA TAK, ABY BYLA ANONYMNÍ.  
6.2 VEŠKERÁ DATA SHROMAŽĎOVANÁ Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ MOHOU BÝT ZPRACOVÁNA A PŘENÁŠENA SPOLEČNOSTI HUAWEI A JEJÍM PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM / POSKYTOVATELŮM LICENCÍ DO ZEMÍ MIMO ZEMI VAŠEHO POBYTU. TO ZNAMENÁ, ŽE DATA MOHOU BÝT PŘENÁŠENA NEBO K NIM MŮŽE BÝT PŘISTUPOVÁNO Z JINÝCH JURISDIKCÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MIMO ZEMI, V NÍŽ POUŽÍVÁTE PRODUKTY NEBO SLUŽBY SPOLEČNOSTI HUAWEI. TYTO JURISDIKCE MOHOU MÍT JINÉ ZÁKONY O OCHRANĚ DAT NEBO V NICH TAKOVÉ ZÁKONY ANI NEMUSÍ EXISTOVAT. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH SPOLEČNOST HUAWEI ZAJISTÍ, ABY BYLA POSKYTOVÁNA PODOBNÁ A ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVEŇ OCHRANY DAT, JAKOU VYŽADUJÍ VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY.
6.3 SPOLEČNOST HUAWEI DATA UCHOVÁVÁ POUZE PO OBDOBÍ NEZBYTNÉ KE SPLNĚNÍ ÚČELŮ NASTÍNĚNÝCH V TÉTO SMLOUVĚ A ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ, POKUD ZÁKON NEVYŽADUJE ČI NEPŘIPOUŠTÍ DELŠÍ OBDOBÍ JEJICH UCHOVÁNÍ. I KDYŽ SPOLEČNOST HUAWEI UČINÍ VEŠKERÁ TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ, ABY ZABRÁNILA NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU NEBO ODHALENÍ VAŠICH DAT, PAMATUJTE, ŽE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEJSOU ZCELA NENAPADNUTELNÁ.  
6.4 TOTO PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU MŮŽE BÝT KDYKOLI ODVOLÁNO S OKAMŽITÝM ÚČINKEM. V PŘÍPADĚ ODVOLÁNÍM PLATÍ USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČÁSTI 7 UPRAVUJÍCÍ UKONČENÍ A TRVAJÍCÍ ÚČINNOST.

7. Ukončení a trvající účinnost
7.1 Tato Smlouva je účinná od prvního dne, kdy nainstalujete Software. Platnost této Smlouvy můžete kdykoli ukončit trvalým odstraněním, zničením a vrácením (na vlastní náklady) Softwaru, všech záložních kopií a všech souvisejících materiálů poskytnutých společností Huawei. Pokud nebudete splňovat jakékoli podmínky této Smlouvy, společnost Huawei a její poskytovatelé licencí mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit, a to bez upozornění. Jakmile bude platnost ukončena, MUSÍTE tento Software ihned přestat používat a odstranit veškerý Software a související materiály, které jste již zkopírovali nebo nainstalovali do zařízení Huawei nebo počítače.
7.2 Články 6, 8, 9, 10, 11, 13 a 14 zůstávají účinné i po ukončení této Smlouvy.

8. Vyloučení záruk
8.1 BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH A V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST HUAWEI, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, PARTNEŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST HUAWEI ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDE PROVOZ SOFTWARU NEPŘERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S VÝBĚREM SOFTWARU PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ A S INSTALACÍ, POUŽÍVÁNÍM A VÝSLEDKY, KTERÝCH DOSÁHNETE.
8.2 INSTALACE TOHOTO SOFTWARU MŮŽE OVLIVNIT DOSTUPNOST SOFTWARU, APLIKAČNÍCH PROGRAMŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST HUAWEI NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE TENTO SOFTWARE OBSAHUJE FUNKCE NEBO SLUŽBY, ŽE BUDE POSKYTOVAT SOUVISLÉ A TRVALÉ SLUŽBY NEBO ŽE TENTO SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ S JAKÝMKOLI SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN.
8.3 DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE A SLUŽBY SPOLEČNOSTI HUAWEI NEJSOU URČENY A NEJSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ V SITUACÍCH NEBO PROSTŘEDÍCH, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ, PRODLEVY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, DATECH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI HUAWEI MOHLY VÉST K SMRTI, ZRANĚNÍ NEBO VÁŽNÝM FYZICKÝM NEBO ENVIRONMENTÁLNÍM ŠKODÁM, MIMO JINÉ V PROVOZU NUKLEÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH, ŘÍZENÍ VZDUŠNÉHO PROVOZU, SYSTÉMECH ZAJIŠŤUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMECH.

9. Omezení odpovědnosti
9.1 SPOLEČNOST HUAWEI NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PROBLÉMY S POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY ZNEUŽITÍM, CHYBNÝM POUŽITÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝMI ÚPRAVAMI.
9.2 V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST HUAWEI, JEJÍ ZAMĚSTNANCI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ZISKŮ, OBRATU, PRODEJŮ, DAT NEBO NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZA POŠKOZENÍ MAJETKU, ZRANĚNÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ ANI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, KÁRNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO JAKKOLI ZPŮSOBENÉ NEBO VZNIKLÉ, AŤ UŽ SMLUVNĚ, KVŮLI DELIKTU, NEDBALOSTI NEBO ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST HUAWEI NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO PARTNEŘI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ NEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.
9.3 CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HUAWEI VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY (KROMĚ SITUACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SMRTÍ NEBO ZRANĚNÍM ZPŮSOBENÝM NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI HUAWEI) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA ZAŘÍZENÍ HUAWEI.

10. Technická podpora
Pro společnost Huawei z této smlouvy nevyplývá povinnost poskytovat pro Software jakoukoli technickou podporu.

11. Omezení vývozu
Software společnosti Huawei smíte používat a jinak vyvážet nebo znovu vyvážet pouze tak, jak umožňují zákony jurisdikcí, ve kterých byl Software společnosti Huawei nabyt.

12. Korespondence 
Veškerá oznámení a komunikace budou v písemné formě za využití doporučených zásilek nebo zásilek s doklady.

13. Řešení sporů a rozhodné právo
13.1 Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu se zákony Čínské lidové republiky.
13.2 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související budou nejdříve vyřešeny jednáním mezi zde uvedenými stranami. Jinak budou předány k rozhodnutí arbitrážní komisi v Šen-čenu, která rozhodne v souladu s arbitrážními pravidly komise platnými v době žádosti o arbitráž. Výsledky arbitráže jsou konečné a závazné pro obě strany.

14. Úplnost smlouvy
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Huawei ohledně používání Softwaru a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy mezi vámi a společností Huawei o používání Softwaru. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky uplatňované při použití nebo nákupu softwaru open source, obsahu třetích stran nebo jiných služeb společnosti Huawei.

Poslední aktualizace: březen 2016
Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.


: