mobile

با پردازش 14nm پر قدرتی ، می توانید شارژ گوشی خود را با مصرف عادی ، 2.2 روز نگه دارید.*

*براساس داده های آزمایشگاه هوآوی، بسته به محیط و روش های مختلف استفاده، نتایج متفاوت خواهند بود.