برای مدل‌های پرچمدار، به‌روزرسانی‌های امنیتی ماهانه منتشر می‌کنیم. این به‌روزرسانی امنیتی شامل پچ‌های Google است.

این به‌روزرسانی امنیتی شامل CVE اعلام‌شده در نوامبر 2018 در بولتن امنیتی اندروید است.

شديد:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

بالا:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

متوسط:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

پایین: هیچ‌کدام

:از قبل در به‌روزرسانی‌های قبلی گنجانده شده استCVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※برای اطلاعات بیشتر دربارۀ پچ‌های امنیتی Google، لطفاً به بولتن‌های امنیتی اندروید مراجعه کنید(https://source.android.com/security/bulletin).