برای مدل‌های پرچمدار، به‌روزرسانی‌های امنیتی ماهانه منتشر می‌کنیم. این به‌روزرسانی امنیتی شامل پچ‌های Google است.

این به‌روزرسانی امنیتی شامل CVE اعلام‌شده در ژانویۀ 2019 در بولتن امنیتی اندروید است.

شديد:CVE-2018-9583

بالا:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

متوسط: هیچ‌کدام

پایین: هیچ‌کدام

:از قبل در به‌روزرسانی‌های قبلی گنجانده شده استCVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※برای اطلاعات بیشتر دربارۀ پچ‌های امنیتی Google، لطفاً به بولتن‌های امنیتی اندروید مراجعه کنید(https://source.android.com/security/bulletin).

جهت اطلاع از جزئیات پچ‌های Huawei، رجوع کنید بهاعلامیۀ مربوط به آسیب‌پذیری‌های امنیتی دستگاه‌های Huawei.