برای مدل‌های پرچمدار، به‌روزرسانی‌های امنیتی ماهانه منتشر می‌کنیم. این به‌روزرسانی امنیتی شامل پچ‌های Google و Huawei است.

این به‌روزرسانی امنیتی شامل CVE اعلام‌شده در فوریۀ 2019 در بولتن امنیتی اندروید است.

شديد:CVE-2018-6271,CVE-2018-11262,CVE-2018-11817,CVE-2019-1986, CVE-2019-1987,CVE-2019-1988,CVE-2019-1991,CVE-2019-1992

بالا:CVE-2016-6684,CVE-2017-17760,CVE-2018-5268,CVE-2018-5269,CVE-2018-5839,CVE-2018-6267,CVE-2018-6268,CVE-2018-11275,CVE-2018-11280, CVE-2018-11931,CVE-2018-11932,CVE-2018-11935,CVE-2018-13900,CVE-2018-13904,CVE-2018-13905,CVE-2019-1985,CVE-2019-1993,CVE-2019-1994,CVE-2019-1995,CVE-2019-1996,CVE-2019-1997,CVE-2019-1998,CVE-2019-2001

متوسط:CVE-2017-18009

پایین: هیچ‌کدام

:از قبل در به‌روزرسانی‌های قبلی گنجانده شده است CVE-2018-10876,CVE-2018-11847,CVE-2018-11888,CVE-2018-12014,CVE-2018-13888,CVE-2018-13889,CVE-2018-18281

※برای اطلاعات بیشتر دربارۀ پچ‌های امنیتی Google، لطفاً به بولتن‌های امنیتی اندروید مراجعه کنید(https://source.android.com/security/bulletin).

جهت اطلاع از جزئیات پچ‌های Huawei، رجوع کنید بهاعلامیۀ مربوط به آسیب‌پذیری‌های امنیتی دستگاه‌های Huawei.