اعلامیۀ مربوط به آسیب‌پذیری‌های امنیتی دستگاه‌های Huawei
Huawei قصد انتشار پچ‌های امنیتی برای مدل‌های پرچمدار خود را دارد. تمام مدل‌های مشمول ظرف سه ماه این پچ‌های امنیتی را دریافت خواهند کرد.
لیست به‌روزرسانی
2019 2018
 • CVE-2019-5297:آسیب‌پذیری در برابر دور زدن FRP در برخی تلفن‌های هوشمند Huawei

  درجه اهمیت

  متوسط

  تأثیر

  هکرها می‌توانند عملکرد FRP را دور بزنند و برای استفاده از تلفن هوشمند دسترسی بابند.

  محصولات تحت تأثیر

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS

  نسخه‌های تعميرشده

  ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8)

 • CVE-2019-5282:آسیب‌پذیری آزادسازی دوباره در ماژول BASTet برخی از تلفن‌های هوشمند Huawei

  درجه اهمیت

  متوسط

  تأثیر

  بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از آسیب‌پذیری‌ها ممکن است به اجرای کد مخرب منجر شود.

  محصولات تحت تأثیر

  P20,Mate 41

  نسخه‌های تعميرشده

  Emily-L09C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.202(C185E2R1P12); Emily-L29C 9.0.0.207(C636E7R1P13); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-AL00A 9.0.0.182(C00E82R1P21); Emily-TL00B 9.0.0.182(C01E82R1P21); Hima-L09CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29C 9.0.0.204(C636E10R2P1)

 • CVE-2018-7961: آسیب‌پذیری‌های مربوط به کدهای تأیید SMS هوشمند در دستگاه‌های Huawei

  درجه اهمیت

  متوسط

  تأثیر

  به علت وجود این آسیب‌پذیری‌های امنیتی، ممکن است اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در دستگاه‌های Huawei افشا شود.

  محصولات تحت تأثیر

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  نسخه‌های تعميرشده

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)