2016/01/12

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

hot press

Ετήσια οικονομική έκθεση HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Download: http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=8331&file=material&downloadCode=aHVhd2VpMTIz