2016/06/07

Οικονομικά Αποτελέσματα 2015

Ετήσια οικονομική έκθεση HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Download: http://download-c.huawei.com/download/downloadCenterMkt?downloadId=414051&file=material&downloadCode=aHVhd2VpMTIz