Warranty-policy

תוצאות נפוצות

  תוצאות מוצעות

   הזן מונחי חיפוש נוספים

   חיפושים חמים

    המלצה פופולרית

     תעודת אחריות

      

     פרטי המוצר

     שם:

     תיאור:

     מספר סידורי (IMEI)/ מספר סידורי (SERIAL)/, מס' MAC:

     שם הדגם:

     שנת הייצור:


      

     פרטי העוסק שמכר

     שם:

     כתובת:

     חתימה + חותמת (לתאגיד):


      

     פרטי היבואן

     שם:

     כתובת:

     מס' תאגיד:

     שם מסחרי:

     טלפון:

     פקס:


      

     פרטי הצרכן

     שם:

     תעודת זהות/ מס' תאגיד (לתאגיד):

     חתימה + חותמת (לתאגיד):


      

     פרטי הרכישה

     תאריך הרכישה:

     מס' חשבונית:


      

     תחנות שירות

     תל אביב

     שם: סי.פי.אם שירותי מחשוב (מעבדה ראשית)

     כתובת: דרך מנחם בגין 37 תל-אביב

     טלפון: 03-5592292

     חיפה

     שם: סניף זיגזג

     כתובת: בית מרדכי, בעלי המלאכה 12, חיפה

     טלפון: 077-9292225

     ירושלים

     שם: הוריקן שליחויות

     כתובת: עם ועולמו 3, ירושלים

     טלפון: 077-9292225

     באר שבע

     שם: זיז זג

     כתובת: ישמעאל 12, באר שבע (צמוד לטכנו דרום)

     טלפון: 077-9292225

     אילת

     שם: ידיעות אחרונות

     כתובת: הספן 9 אילת

     טלפון: 077-9292225

     קריית שמונה

     שם: LPC

     כתובת: תל חי 102

     טלפון: 077-9292225

      

     1. מטרת תעודת האחריות

      

         בעת פנייתך לממש את זכויותיך על פי תעודת אחריות זו, תתבקש להציג: (1) את תעודת אחריות זו כשכל פרטיה מלאים, וגם (2) את חשבונית הרכישה.

      

     2. הגדרות  

     "צרכן" – מי שמחזיק כדין במוצר ובתעודת אחריות זו.

     "קלקול" – ליקוי, פגם או קלקול.

     "המוצר" – סמארטפונים, שעונים, טאבלטים ומחשבים ניידים שיוצרו על ידי Huawei, כמפורט בפרטי המוצר לעיל ("המוצר"), המטען וכבל ההטענה שיוצרו על ידי Huawei, אם סופקו יחד עם ערכת המחשב הנייד וכחלק בלתי נפרד ממנה.

     "תחנות שירות" – תחנת שירות המורשית ע"י היבואן למתן שירות בכפוף לתעודת אחריות זו, ובכללן, נכון לתאריך זה, תחנות השירות המנויות בתעודה זו, או, נקודת המכירה, ככל שאין תחנת שירות מורשית ע"י היבואן בטווח של 15 קילומטרים מנקודת המכירה.

     "תקופת האחריות" –תקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן.

      

     3. אחריות לתיקון או החלפה

      

         3.1. "היבואן" מתחייב בזאת, בתקופת האחריות, לתקן בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול (בכפוף לחריגים וההגבלות בתעודה זו) שיתגלה במוצר בתקופת האחריות, ללא חיוב הצרכן. ככל שתיקון הקלקול דורש החלפת חלק(ים) של המוצר או המוצר עצמו, החלפה שכזו תהיה ללא חיוב הצרכן.

      

          3.2. תיקון קלקול או החלפה כאמור בתקופת האחריות יחזירו את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול. חלקים שישמשו לתיקון או החלפה כאמור לעיל יהיו חלקים חדשים ומקוריים. ככל שהיבואן לא יכול למלא את חובתו תחת סעיף 3.2 זה לעיל, היבואן רשאי, לבחירתו: (1) לספק לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך למוצר או (2) להשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר.

      

          3.3. תיקן היבואן את הקלקול או ביצע החלפה תחת תעודת אחריות זו, יהיו החלקים או המוצר שהוחלפו רכושה של Huawei.

      

          3.4. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף תחת תעודת אחריות זו, המוצר המתוקן או המוחלף יהיה תחת האחריות שבתעודה זו למשך שארית תקופת האחריות המקורית, ותקופת האחריות לא תוארך בשל אותם תיקונים או החלפות.

      

     4. דיווח   במקרה שהיבואן תיקן קלקול או ביצע החלפה, היבואן ימסור לצרכן אישור בכתב בו תפורט מהות התיקון, ואם הוחלפו חלקים מהמוצר – מהות ההחלפה. תיקונם של קלקולים תחת תעודת אחריות זו, אם בלא תמורה, יתבצעו על פי שיקול דעת של היבואן, והיבואן לא יידרש לקבל את אישור הצרכן.

      

     5. תחנות שירות  
     5.1. על מנת לממש את האחריות תחת תעודת אחריות זו, על הצרכן להביא את המוצר לאחת מתחנות השירות.

      

          5.2. היבואן ימלא את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות או מתום שבועיים מהתאריך שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה של המוצר (במקרה בו רואים בנקודת המכירה תחנת שירות); שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

      

          5.3. על הצרכן לאסוף את המוצר בתוך זמן סביר לאחר השלמת התיקון (אך לא יאוחר מ-14 ימים אחרי שעודכן שהתיקון הושלם). אם הצרכן לא יאסוף את המוצר עד תום פרק הזמן האמור, היבואן או מי שביצע את התיקון רשאי, על פי שיקול דעתו, לשלוח את המוצר לצרכן על חשבון הצרכן, לאחסן את המוצר עבור הצרכן על חשבון הצרכן או לעשות כל שימוש במוצר, ולצרכן לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

      

          5.4. קודם להבאת המוצר לתחנת השירות הצרכן נדרש לגבות כל מידע, להסיר ולשמור כל ציוד או אביזר שאינם חלק מהמוצר (כגון מגן מסך, כיסוי, כרטיס זיכרון וכרטיס סים). היבואן לא יהא אחראי לכל אובדן, נזק, חדירה ו/או השחתה של כל ציוד ו/או אביזר שאינם חלק מהמוצר ו/או לכל מידע.

      

     6. אספקת חלקי חילוף 
     על פי דרישת הצרכן, היבואן יספק לצרכן חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות. ככל שמחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, הצרכן יהא רשאי לרכוש חלקי חילוף הנדרשים לצורך תיקון המוצר עד תום תקופה נוספת של שנה לאחר תום תקופת האחריות.

      

     7. חריגים לאחריות והגבלת אחריות 
     7.1. אם יוכח, קודם לתיקון או ההחלפה תחת תעודת אחריות זו, שהקלקול נגרם מאחת הסיבות שלהלן, היבואן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון או ההחלפה על פי בקשת הלקוח:

      

         7.1.1. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.

      

         7.1.2. זדון או רשלנות של הצרכן, כגון, אך לא רק:

      

         7.1.2.1. שימוש בניגוד להוראות השימוש.

      

         7.1.2.2. שימוש שלא למטרתו הרגילה של המוצר.

      

         7.1.2.3. ביצוע כל פירוק או שינוי.

      

         7.1.2.4. שימוש לא הולם, פגיעה, רשלנות או תאונה כלשהי, לרבות שריטות או נזק למשטחי פלסטיק וכל שאר החלקים החיצוניים החשופים.

      

         7.1.2.5. בדיקה, תפעול, תחזוקה, התקנה או שינוי לא הולמים.

      

         7.1.2.6. חדירת גוף זר, שפיכת מזון או נוזלים, קורוזיה וחלודה.

      

         7.1.2.7. אש, ברקים ומתח לא הולם.

      

         7.1.2.8. שימוש באביזרים (כמו מטען, סוללות, כבלים וכו') שאינם מאושרים על ידי היבואן.

      

         7.1.2.9. אובדן או גניבה.

      

         7.1.2.10. תיקון של המוצר בידי מי שלא הוסמך לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת היבואן את תעודת אחריות זו.

      

          7.2. בלאי ושחיקה רגילים של המוצר.

      

          7.3. אם היבואן יוכיח כי מקור הקלקול הוא בנזק מכוון של הצרכן, יהיה היבואן פטור מחובותיו תחת סעיף 3.

      

          7.4. בנוסף לאמור לעיל, חובות היבואן תחת תעודת אחריות זו לא תחולנה במקרים הבאים:

      

         7.4.1. אם הצרכן לא מימש את הזכות הרלוונטית תחת תעודת אחריות זו במהלך התקופה הרלוונטית הנתונה לו בתעודת אחריות זו.

      

         7.4.2. אם לא ניתן לזהות את המוצר, או לא ניתן לוודא את מועד מסירתו לצרכן עקב כך שהוסרו, הושחתו, נמחקו או שונו איזה מהפריטים הבאים: מספר סריאלי\IMEI\MAC או סגר אחריות (לפי העניין).

      

         7.4.3. אם הצרכן לא שילם בעבור המוצר (לרבות במקרה של מתנות, דוגמאות וכו'), אפילו אם סופק כחלק ממכירת מוצרים אחרים ו/או שירותים שבעבורם שילם הצרכן.

      

         7.4.4. אם לא ניתן לעשות שימוש במוצר או פונקציות בו מוגבלות בשל גורמים של צדדים שלישיים כגון בעיות עם רשת המפעיל או תוכנות צד ג'.

      

         7.4.5. במקרים בהם נעשו תוספות למוצר, לרבות תוכנות נוספות שהותקנו ו/או הופעלו ו/או נזקים הנובעים מתוספות אלה.

      

          7.5. אחריות היבואן על פי תעודת אחריות זו מוגבלת לחובות התיקון ההחלפה או השבת התמורה הקבועות בתעודת אחריות זו, ואלא אם לא ניתן להתנות על אחריות על פי דין, היבואן לא יהא אחראי לכל נזק, הפסד, או הוצאה שיגרמו לצרכן ו/או לכל צד שלישי, לרבות:

      

         7.5.1. נזק לרכיבי חומרה שלא סופקו ע"י היבואן וכל תוכנה.

      

         7.5.2. נזק או אובדן של תוכנות, מידע או מדיה לאחסון.

      

         7.5.3. אובדן שימוש במוצר, אי-נוחות או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר.

      

          7.6. קבלת המוצר על ידי הצרכן לאחר תיקונו מהווה את אישור הצרכן שהמוצר וחלקיו החיצוניים (לרבות מסך, כפתורים וכו') הם חדשים וסופקו ללא פגם לצרכן.

      

     8. שונות
     8.1. לא ניתן להאריך, להרחיב או לתקן תעודת אחריות זו ללא הסכמת היבואן בכתב וכל הארכה, הרחבה או תיקון כאמור יהיו בטלים ומבוטלים.

      

          8.2. תעודת אחריות זו אינה חלה על מוצרים המצויים מחוץ למדינת ישראל, אלא אם כן הגבלה זו אסורה על פי דין.

      

          8.3. על הוראות תעודת אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת או תביעה העולה מתעודת אחריות זו ניתנת לבתי המשפט המוסמכים.

      

      

     הורדת מדיניות אחריות בקובץ PDF

     צור אתנו קשר

     תמיכה בקו חם

     • קו חם

     עזרה מקוונת

     תמיכה לא מקוונת

     צור אתנו קשר

     הגדרת cookie