mobile

HUAWEI P8's time-lapse ให้คุณสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่รอบตัวคุณ ย่นเวลาของวีดีโอที่ยาวนานให้เป็นวีดีโอสั้นๆ ให้คุณได้สัมผัสห้วงเวลาในแบบของคุณ

: