2019/06/28

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားလွ်က္ရွိသည့္ P30 Series မွ ဖုန္းအလံုးေရေပါင္း ၁၀သန္း အား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားလွ်က္ရွိသည့္ P30 Series မွ ဖုန္းအလံုးေရေပါင္း ၁၀သန္း အား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့

Kevin Ho, President of Handset Product Line
Huawei Consumer Business Group

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - ဇြန္လ (၂၈) ရက္ ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ - Kevin Ho, President of Handset Product, Huawei Consumer Business Group မွ MWC Shanghai Global Device Summit ၌ “Huawei ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈဟာ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ သန္း ၁၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ HUAWEI P30 Series တစ္ခုတည္းရဲ႕ ေရာင္းအားဟာ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ၈၅ ရက္အတြင္း ၁၀ သန္း အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ HUAWEI P20 Series တုန္းက ၁၀ သန္း ရွိတဲ့ ေရာင္းအားကို ေရာက္ဖို႔ ယခုထက္ ၆၂ ရက္ ပိုမိုၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Huawei ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္သည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ HUAWEI P30 Series စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ SuperSensing Leica Quad Camera ၊ 10x Hybrid Zoom ၊ Ultra-Long Battery Life အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ Breathing Crystal ၊ Amber Sunrise ကဲ့သို႔ေသာ ဆန္းသစ္သည့္ အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား ေပးစြမ္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိပ္သီးမီဒီယာ အသီးသီးမွလည္း HUAWEI P30 Series အား “2019 ၏ အေကာင္းဆံုး စမတ္ဖုန္း” ႏွင့္ “ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးရန္အေကာင္းဆံုးဖုန္း” အစရွိသည့္ ခ်ိီးမႊမ္းေျပာဆိုမႈမ်ားအား ရရွိခဲ့သည္။

Huawei မွ တရုတ္ယြမ္ေငြေပါင္း ၄၈၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္အား လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာထဲမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံံ႔ခဲ့ၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ နည္းပညာမ်ား ၊ software ႏွင့္ hardware supply chains ပိုင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား စမတ္ဖုန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္လာႏိိုင္ခဲ့သည္။

Huawei ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္သည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္မႈသည္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ စမတ္က်သည့္ ေနထိုင္မႈအား ဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု Huawei သံုးစြဲသူ အမ်ားအျပားမွ ယံုၾကည္လွ်က္ရွိသည္။

Huawei Consumer Business Group ဆိုသည္မွာ -

Huawei ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ေက်ာ္တြင္ ရရွိလ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုက သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈ၌ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္၊ ရွရွား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔တြင္ သုေတသနစင္တာေပါင္း (၁၅)ခုကို တည္ေထာင္ထားပါသည္။ Huawei Consumer လုပ္ငန္းစုသည္ Huawei ၏ လုပ္ငန္းစုႀကီး သံုးခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္း(Smartphones)၊ ကြန္ျပဴတာႏွင္ ့ တက္ဘလက္မ်ား (PC and tablets)၊ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား(Wearables)၊ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေရြ႕လ်ားကိရိယာမ်ား (Mobile Broadband Devices)၊ အိမ္သံုးထုတ္ကုန္ (Family Device) ႏွင့္ အင္တာနက္သိုေလွာင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈထုတ္ကုန္မ်ား (Device Cloud Service) တို႔ကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ Huawei သည္ တယ္လီကြန္းနယ္ပယ္တြင္ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ Huawei ၏ ကမာၻ႔ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ အားသာခ်က္မ်ား၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကမာၻ႔ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားသည္ Huawei Consumer BG သည္ သံုးစြဲသူမ်ား ကိုေနာက္ဆံုးနည္းပညာမ်ားျဖန္႔ေဝေပးရန္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိလူအမ်ားကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး အိပ္မက္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Huawei Consumer BG နွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္:

Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobile/

Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobile/

Hotline: 01-689000900