Jak to działa?

1

Kup HUAWEI P30 Pro lub HUAWEI P30

2

Wypełnij formularz rejestracyjny na huawei.pl

3

Odbierz zegarek lub słuchawki

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:
Telefon:+48 800 811 110
E-mail: kontakt@huaweipromocje.pl
strona WWW: https://consumer.huawei.com/pl/support/

Ostatni dzień do zarejestrowania zakupu to 28 lipca 2019 r.
Formularz rejestracji

-

Akceptowalne rozszerzenia pliku to: "jpg,png,pdf,doc,docx,txt,xls,xlsx,bmp,tif,gif"
Dokument zakupu (faktura albo paragon) winien zawierać: nazwę produktu, datę zakupu i numer dokumentu


REGULAMIN PROMOCJI (SPRZEDAŻY PREMIOWEJ) „KUP HUAWEI P30 ALBO P30 PRO I ODBIERZ SŁUCHAWKI ALBO ZEGAREK” (dalej: Promocja)

PODSTAWOWE ZASADY

A. W Promocji premiujemy zakup smartfonu Huawei P30 lub Huawei P30 Pro w kanałach sprzedaży wymienionych w pkt 1.2. i 1.3. Regulaminu.

B. Sprzedaż promocyjna trwa od 17 czerwca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. lub do wyczerpania puli nagród.

C. Zgłoszenie udziału w Promocji można przesłać od 2 lipca 2019 r. od godz. 00:00:00 do 28 lipca 2019 r. do godz. 23:59:59, ale najwcześniej po upływie 15 dni od zakupu Huawei P30 lub P30 Pro.

D. Nagrodami w Promocji są: białe słuchawki Huawei Freebuds Lite (w przypadku zakupu Huawei P30) oraz srebrny zegarek Huawei Watch GT Classic (w przypadku zakupu Huawei P30 Pro).

E. Promocją objętą są zarówno zakupy konsumenckie, jak i zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jedna osoba może otrzymać w Promocji maksymalnie 3 nagrody (w przypadku zakupów konsumenckich) albo maksymalnie 5 nagród (w przypadku zakupów „na firmę”).

F. Aby odebrać nagrodę w Promocji, po zakupie Huawei P30 lub Huawei P30 Pro zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz opakowanie i zarejestruj zakup na https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30. Nagrodę wyślemy na podany przez Ciebie adres pocztowy.

G. Promocję organizuje agencja Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (KRS 0000125373, NIP 7792183071, REGON: 634370884).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami promocji (sprzedaży premiowej) „Kup Huawei P30 albo P30 Pro i odbierz słuchawki albo zegarek” (dalej: Promocja). W regulaminie Promocji (dalej: Regulamin) opisaliśmy zwłaszcza: jak wziąć udział w Promocji, co można w niej otrzymać, jak odebrać swoją nagrodę, jak zgłosić swoje zastrzeżenia (reklamację) dotyczące Promocji, a także jakie są reguły przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji.

1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

1.1. Udział w Promocji mogą wziąć:

a. osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałe w Polsce, które kupują Huawei P30 lub P30 Pro na swoje prywatne potrzeby (tzn. dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);

b. osoby fizyczne lub podmioty niebędące osobą fizyczną, które prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce i kupują Huawei P30 lub P30 Pro w celach związanych z tą działalnością

(dalej: Uczestnik)

1.2. Aby wziąć udział w Promocji, trzeba w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 7 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu kupić urządzenie (smartfon) Huawei P30 lub Huawei P30 Pro (dalej: Produkt promocyjny) w jednym ze sklepów w Polsce należących do sieci: „RTV EURO AGD”, „Media Expert”, „Media Markt”, „Neonet”, „Komputronik”, „morele.net” lub „x-kom”.

1.3. Aby wziąć udział w Promocji, można również w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu kupić Produkt promocyjny za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej „Play”, przy czym możliwość wzięcia udziału w Promocji na podstawie takiego zakupu ogranicza się tylko do zakupów Produktów promocyjnych dokonanych w:

a. sklepie internetowym www.play.pl,

b. za pośrednictwem Infolinii Play lub

c. w stacjonarnych punktach sprzedaży (salonach „Play”) z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zakupu Produktu promocyjnego z opcją doręczenia go przesyłką pocztową pod wskazany przez Uczestnika adres.

Zakup Produktu promocyjnego za pośrednictwem sieci „Play” nie musi być związany z zawarciem lub zmianą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora sieci „Play”.

1.4. Aby móc skorzystać z Promocji i otrzymać w niej nagrodę trzeba zachować dowód zakupu Produktu promocyjnego (paragon lub fakturę) oraz sam Produkt promocyjny i jego opakowanie.

2. CO MOŻNA OTRZYMAĆ W PROMOCJI?

2.1. Nagrodą w Promocji są:

a. słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds Lite w kolorze białym, których rekomendowana cena detaliczna wynosi 469 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto (dalej: Słuchawki);

b. smartwatch HUAWEI Watch GT Classic w kolorze srebrnym, których rekomendowana cena detaliczna wynosi 799 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto (dalej: Zegarek).

2.2. Pula nagród przeznaczonych do wydania w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk, przy czym:

a. w sieci telekomunikacyjnej „Play”, o której mowa w pkt 1.3. Regulaminu, przeznaczonych do wydania jest łącznie 500 sztuk nagród, w tym 300 sztuk Słuchawek oraz 200 sztuk Zegarków

b. w pozostałych kanałach sprzedaży (sklepach), o których mowa w pkt 1.2. Regulaminu, przeznaczonych do wydania jest łącznie 7.000 sztuk nagród, w tym 4.800 sztuk Zegarków oraz 2.200 sztuk Słuchawek.

2.3. Po wyczerpaniu się puli nagród wskazanej w pkt 2.2. Regulaminu, Promocja ulega zakończeniu i dalsze nagrody nie będą już w niej wydawane. Należy przez to rozumieć, że Uczestnikowi, który zakupił Produkt promocyjny zgodnie z pkt 1.3. Regulaminu w chwili, kiedy pula nagród, o której mowa w pkt 2.2.a. Regulaminu została już wyczerpana, nie przysługuje prawo d otrzymania nagrody, nawet jeśli pula nagród w Promocji, o której mowa w pkt 2.2.b. Regulaminu nie została jeszcze wyczerpana. Analogicznie, Uczestnikowi, który zakupił Produkt promocyjny zgodnie z pkt 1.2. Regulaminu w chwili, kiedy pula nagród, o której mowa w pkt 2.2.b. Regulaminu została już wyczerpana, nie przysługuje prawo d otrzymania nagrody, nawet jeśli pula nagród w Promocji, o której mowa w pkt 2.2.a. Regulaminu nie została jeszcze wyczerpana.

2.4. Jeśli Uczestnik zgodnie z warunkami Promocji zakupi Huawei P30 i zgłosi ten zakup, otrzyma Słuchawki.

2.5. Jeśli Uczestnik zgodnie z warunkami Promocji zakupi Huawei P30 Pro i zgłosi ten zakup, otrzyma Zegarek.

2.6. Niezależnie od liczby zakupionych Produktów promocyjnych:

a. jeden Uczestnik będący konsumentem (pkt 1.1.a. Regulaminu) może otrzymać w Promocji maksymalnie trzy nagrody;

b. jeden Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą (pkt 1.1.b. Regulaminu) może otrzymać w Promocji maksymalnie pięć nagród.

2.7. Jeśli ten sam Uczestnik zgłasza w Promocji różne zakupy dokonane zarówno w charakterze konsumenta, jak i na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to może on otrzymać w Promocji maksymalnie pięć nagród, ale nie więcej niż trzy nagrody za zakupy w charakterze konsumenta, z zastrzeżeniem pkt 2.8. Regulaminu.

2.8. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Promocji może dokonywać zgłoszeń w Promocji za każdym razem przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail i numeru telefonu, które Uczestnik wykorzystał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Promocji. Przy przesyłaniu zgłoszeń w Promocji z podaniem tego samego adresu e-mail oraz numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Każdy adres e-mail oraz numer telefonu traktowany jest w Promocji jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Promocji przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Promocji przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Promocji i pozbawienia jej prawa do nagrody.

3. JAK ODEBRAĆ NAGRODĘ?

3.1. Aby odebrać nagrodę w Promocji, należy zarejestrować zakup Produktu promocyjnego na stronie internetowej Promocji https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30 poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na ww. stronie internetowej i podanie następujących danych:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b. adres e-mail i numer telefonu;

c. adres do wysyłki nagrody;

d. numer IMEI1 Produktu promocyjnego; do identyfikacji Produktu promocyjnego nie można użyć kodu IMEI2;

e. data zakupu Produktu promocyjnego;

f. miejsce zakupu Produktu promocyjnego;

g. zdjęcie lub skan dowodu zakupu (paragonu/faktury) Produktu promocyjnego. Uczestnik przed wysłaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego powinien potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3.2. Zgłoszenie udziału w Promocji nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 15 dni od dnia zakupu Produktu promocyjnego. Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są w dniach od 2 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.3. Weryfikacja poprawności zgłoszenia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Organizatora. W przypadku poprawnych zgłoszeń, nagroda zostanie wysłana do Uczestnika za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w terminie kolejnych 10 dni roboczych.

3.4. W przypadku, gdy dane zgłoszenie będzie niepełne, nieczytelne lub konieczne będzie dosłanie przez Uczestnika dodatkowych informacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o uzupełnienie/poprawienie zgłoszenia. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić swoje zgłoszenie w terminie maksymalnie 5 dni od daty powiadomienia przez Organizatora o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub przedstawienia wyjaśnień. Jeśli Uczestnik w powyższym terminie nie prześle uzupełnienia zgłoszenia lub wyjaśnień, jego zgłoszenie zostanie uznane za nieprawidłowe.

3.5. Nagrody w Promocji zostaną wydane najpóźniej do 19 sierpnia 2019 r., tzn. do tego dnia uprawnieni Uczestnicy otrzymają swoje nagrody w Promocji.

4. INFORMACJE ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROMOCJI

4.1. Organizator udziela wszelkich informacji na temat Promocji za pośrednictwem infolinii 801 304 305 dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a także poprzez skrzynkę e-mail kontakt@huaweipromocje.pl.

4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do 2 września 2019 r., a za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień jej doręczenia Organizatorowi. Reklamacje złożone po 2 września 2019 r. nie będą rozpatrywane.

4.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Huawei”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Sugerowane jest podanie w reklamacji numeru telefonu i adresu e-mail w celu ułatwienia komunikacji.

4.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. GWARANCJA NA NAGRODY WYDAWANE W PROMOCJI

5.1. Nagrody wydawane w Promocji objęte są specjalną gwarancją, której okres wynosi 24 miesiące od odebrania nagrody przez Uczestnika. Gwarancji udziela Huawei Polska Sp. z o.o., a obowiązki gwaranta realizowane są za pośrednictwem punktów serwisowych Huawei, których lista znajduje się na https://consumer.huawei.com/pl/support/service-center/.

5.2. Szczegółowe warunki gwarancji na nagrody wydawane w Promocji wskazane są w specjalnym liście, który Uczestnik otrzyma wraz z nagrodą. Skorzystanie ze specjalnej gwarancji na nagrody wydawane w Promocji wymaga dysponowania przez Uczestnika numerem seryjnym produktu oraz listem, o którym mowa powyżej.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej regulaminu.

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Huawei Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (kontakt: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/).

6.3. Jeśli dana osoby złoży reklamację dotyczącą Promocji, jej dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia reklamacji. W tym zakresie administratorem danych osobowych osób zgłaszających reklamacje jest Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).

6.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji na potrzeby jej przeprowadzenia znajduje się Załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

7. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.2. Nagrody wydawane w Promocji na podstawie zakupu konsumenckiego (pkt 1.1.a. Regulaminu) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Nagrody wydawane w Promocji na podstawie zakupu „na firmę” (pkt 1.1.b. Regulaminu) podlegają samodzielnemu rozliczeniu przez Uczestników otrzymujących te nagrody w ramach przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Organizator ani Huawei Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie przez Uczestników obowiązków podatkowych wynikających z otrzymania nagrody w Promocji.

7.4. W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) Organizatora i Huawei Polska Sp. z o.o., a także członkowie rodziny ww. osób. Pod pojęciem członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7.5. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktu promocyjnego również na wypadek, gdyby Organizator podjął uzasadnione wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem. W takiej sytuacji Organizator może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, w tym zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do przedstawienia do wglądu wszystkich oryginalnych dowodów zakupu, na podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszeń w Promocji.

7.6. Kartonik z kodem IMEI1 z opakowania Produktu promocyjnego powinien spełniać następujące warunki:

a. musi być prawdziwy – tzn. pochodzić z opakowania Produktu promocyjnego i nie może być podrobiony lub sfałszowany;

b. nie może być uszkodzony – tzn. nie może budzić wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie może być przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie może stanowić połączenia dwóch różnych kodów IMEI1.

7.7. W sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Uczestnika, jego uprawnień do uzyskania nagrody w Promocji, autentyczności zgłoszonego przez niego dowodu zakupu, czy też zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do podania innych, dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w Promocji.

7.8. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy w szczególności:

a. biorą udział w Promocji z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

c. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

7.9. Data i godzina na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia udziału w Promocji.

7.10. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

7.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

7.12. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.13. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7.14. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną Organizatorowi na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Promocji https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7.15. Promocję organizuje agencja Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 7792183071, REGON: 634370884 (zwana w Regulaminie „Organizatorem”).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ (PROMOCJI) „KUP HUAWEI P30 ALBO P30 PRO I ODBIERZ SŁUCHAWKI ALBO ZEGAREK”

1. Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika sprzedaży premiowej (promocji) „Kup Huawei P30 albo P30 pro i odbierz słuchawki albo zegarek” („Promocja”) jest Huawei Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych z administratorem można kontaktować się za pomóc formularza dostępnego na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/. Powyższy formularz umożliwia również kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Promocji wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

4. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Promocji, któremu administrator zlecił przeprowadzenia Promocji i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Promocji przeprowadza Promocję i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Promocji. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

a. przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem);

6. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych jest organizator Promocji – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator jest administratorem danych Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.

Dane kontaktowe do organizatora Promocji to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do nas również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b. prawo do poprawiania danych

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do żądania usunięcia danych

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z administratorem:

• w przypadku Huawei Polska Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy na https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/;

• w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:

• w przypadku Huawei Polska Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy na https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/;

• w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

10. Dla Promocji prowadzona jest strona internetowa pod adresem https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ww. strony internetowej znajdują się na https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w „Letniej Kampanii”

Kampania jest organizowana przez firmę Huawei Polska Sp. z o.o., spółkę Huawei mieszczącą się pod adresem, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska (dalej określaną jako „my” lub „Huawei").

1. Jakie dane gromadzimy na Państwa temat?

W ramach „Letniej kampanii” (zwanej dalej: „Kampania”) będziemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej oświadczeniu.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

- Imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, e-mail, numer IMEI, data zakupu, sklep zakupu, obraz faktury. Te dane są wykorzystywane w celu weryfikacji, czy zakupione telefony spełniają warunki kampanii, wysłania wyników pocztą elektroniczną po weryfikacji oraz dostarczenia prezentów.

2. Jak wykorzystujemy Państwa dane?

Podstawą prawną dla przetwatrzania przez nas Państwa danych jest art. 6.1.(b) Rozporzędzania 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: RODO), gdyż dane te są niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Huawei przetwarza Państwa dane osobowe w celu weryfikacji, czy zakupione telefony spełniają warunki kampanii oraz dostarczenia prezentów.

Ponadto Huawei wykorzystuje Państwa dane osobowe do następujących celów w oparciu o uzasadniony interes (art. 6.1.(f) RODO) :

- Zwalczanie nadużyć: Możemy wykorzystać dane dostawy w celu sprawdzenia, czy dostawa danego prezentu została zrealizowana oraz zapobieżenia nadużyciom finansowym.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec powyższego przetwarzania danych zgodnie z punktem 5.

3. Jak długo przechowujemy dane?

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne w celach określonych w tym oświadczeniu. Po upływie okresu zatrzymania usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe, chyba że nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.

W przypadku Kampanii Państwa dane osobowe będą zatrzymane przez następujący okres:

Okres przechowywania pierwotnych danych przedłożonych przez uczestnika wynosi 6 miesięcy od zakończenia Kampanii.

Okres przechowywania danych dostawy wynosi 1 rok od zakończenia Kampanii.

4. Czy udostępniamy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane w bazach danych znajdujących się w UE/EOG. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom stowarzyszonym oraz naszym partnerom biznesowym i dostawcom do celów opisanych powyżej. Przykładowo możemy udostępnić dane osobowe usługodawcy do celu sprawdzenia, czy Państwa roszczenie spełnia warunki kampanii, a także dostarczenia Państwu prezentu.

Możemy również udostępnić dane, jeśli mamy taki obowiązek zgodnie z prawem lub w związku z postępowaniem lub procesem prawnym. Państwa dane mogą też zostać ujawnione w ramach fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów (np. umów o świadczenie usług) lub przejścia usługi do grupy Huawei lub innej firmy.

5. Jakie mają Państwo prawa?

Aby wyegzekwować swoje prawa osoby prosimy o kontakt poprzez kanała wskazany w pkt 6,. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, żądania przesłania danych, usunięcia danych, poprawienia danych, , zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenie przetwarzania.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można odnaleźć w dokumencie Deklaracja Ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych.

6. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcą Państwo wyegzekwować swoje prawa wskazane w pkt 5., mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności, chcą złożyć skargę dotyczącą prywatności lub ogólne zapytanie dotyczące ochrony danych do naszego specjalisty ds. ochrony danych, prosimy skorzystać z dedykowanego portalu dostępnego pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

Adres naszego biura: Huawei Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska

Jeśli uważają Państwo, że firma Huawei nie przetwarza Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności lub obowiązującym prawem ochrony danych, mogą Państwo złożyć skargę we właściwym organie ds. ochrony danych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więej informacji https://uodo.gov.pl/).

7. Jak aktualizujemy tę informację?

Jeśli Huawei zmieni sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, z wyprzedzeniem poinformuje Państwa o istotnych zmianach za pomocą odpowiednich metod, takich jak komunikaty i publikacje w witrynie internetowej, aby byli Państwo świadomi tych zmian z odpowiednim wyprzedzeniem..

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2019 r.

FAQ
 • 1. W jakim okresie obowiązuje promocja?

  • Promocja obowiązuje na zakupy dokonane w dniach 17 czerwca do 7 lipca.
 • 2. W jakich sklepach mogę kupić P30 i/lub P30 Pro, żeby móc wziąć udział w promocji?

  • W promocji biorą udział następujące sieci: „RTV EURO AGD”, „Media Expert”, „Media Markt”, „Neonet”, „Komputronik”, „morele.net” lub „x-kom”.
   Operator Play również przystępuje do promocji z ograniczoną pulą nagród: 300 słuchawek Freebuds lite i 200 szt zegarków Huawei Watch GT Classic. Po wyczerpaniu puli nie będzie możliwości zakupienia telefonu w tej promocji i otrzymania zagarka lub słuchawek.
 • 3. Czy w promocji mogę zakupić produkty w sklepach stacjonarnych Play?

  • Promocja w Play dostępna jest w:
   • sklepie internetowym www.play.pl,
   • za pośrednictwem Infolinii Play,
   • w stacjonarnych punktach sprzedaży (salonach „Play”) z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zakupu Produktu promocyjnego z opcją doręczenia go przesyłką pocztową pod wskazany przez Uczestnika adres.
 • 4. Jak mogę przystapić do promocji?

  • Zeby przystapić do promocji należy w okresie 17 czerwca do 7 lipca kupić telefon u wybranych partnerów, a następnie zarejestrować się na stronie https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30 nie wcześniej niż 15 dni po zakupie (rejestracja możliwa od 2 lipca), ale nie później niż 28 lipca 2019 do godz. 23:59:59. Zgłoszenia przyjmowane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 5. Jakie są nagrody w promocji?

  • a. słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds lite w kolorze białym o wartości 469 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
   b. smartwatch HUAWEI Watch GT Classic w kolorze srebrnym o wartości 799 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.
 • 6. Czy są jakieś limity nagród, czy może się zdażyć, że kupię produkt i nie starczy dla mnie nagrody?

  • a. w sieci telekomunikacyjnej „Play” przeznaczonych do wydania jest łącznie 500 sztuk nagród, w tym 300 sztuk Słuchawek oraz 200 sztuk Zegarków
   b. w pozostałych wybranych partnerów przeznaczonych do wydania jest łącznie 7.000 sztuk nagród, w tym 4.800 sztuk Zegarków oraz 2.200 sztuk Słuchawek.
   Promocja u operatora Play zostanie zamknięta po wykorzystaniu puli limitów.
 • 7. Czy są jakieś limity w ilości nagród dostępnych na jedną osobę?

  • a. jeden Uczestnik będący konsumentem może otrzymać w Promocji maksymalnie trzy nagrody;
   b. jeden Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać w Promocji maksymalnie pięć nagród.
 • 8. Co muszę zrobić, żeby odebrać nagrodę?

  • Aby odebrać nagrodę w Promocji, należy zarejestrować zakup Produktu promocyjnego na stronie internetowej Promocji https://consumer.huawei.com/pl/campaign/p30 wypełniając formularz podając następujące dane:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
   • adres e-mail i numer telefonu;
   • adres do wysyłki nagrody;
   • numer IMEI1 Produktu promocyjnego; do identyfikacji Produktu promocyjnego nie można użyć kodu IMEI2;
   • numer dowodu zakupu (paragonu/faktury) Produktu promocyjnego;
   • data zakupu Produktu promocyjnego;
   • miejsce zakupu Produktu promocyjnego;
   • zdjęcie lub skan dowodu zakupu (paragonu/faktury) Produktu promocyjnego.
   Uczestnik przed wysłaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego powinien potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • 9. Jak długo po rejestracji zgłoszenia otrzymam swój produkt?

  • Weryfikacja poprawności zgłoszenia następuje w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie otrzymasz wiadomość, czy zgłoszenie zostało zaakceptowane lub wymaga uzupełnień lub zostało odrzucone wraz z podaniem powodu. Po poprawnej weryfikacji danych produkt zostanie wysłany w ciągu 10 dni roboczych.
 • 10. Jak mogę śledzić przesyłkę?

  • Klient zostanie poinformowany przez Team Huawei o zrealizowanej wysyłce.
   Nr przesyłki oraz link, pod którym można śledzić jej status, zostaną przesyłane przez firmę kurierską w dniu wysyłki.
 • 11. Co się stanie, jeżeli źle wypełnię dane w formularzu?

  • W ciągu 3 dni roboczych dostaniesz powiadomienie z prośbą o uzupełnienie danych. Będziesz miał 5 dni na odesłanie nam poprawnego formularza na adres: kontakt@huaweipromocje.pl
 • 12. Jak mogę się odwołać, jeżeli uważam, że moje zgłoszenie zostało niesłusznie odrzucone?

  • Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym, nie później niż 2 września 2019, na adres Organizatora (ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Huawei”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Sugerowane jest podanie w reklamacji numeru telefonu i adresu e-mail w celu ułatwienia komunikacji.
 • 13. Czy na nagrody obowiązuje gwarancja?

  • Produkty objęte są 2-letnią gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odebrania nagrody i jest uruchamiana automatycznie. Jeżeli gwarancja nie zostanie uruchomiona automactycznie to prosimy o zachowanie listu, który przyszedł wraz z produktem – jest on dowodem gwarancji dla Autoryzowanego Serwisu.