Eula

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

การค้นหายอดนิยม

  ผลการค้นหาแนะนำ

   กรอกคำสำคัญสำหรับค้นหาเพิ่มเติม


   ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ของ HUAWEI

   หมายเหตุ :   ข้อตกลงฉบับนี้คือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ ( ต่อไปในที่นี้เรียกว่า " ข้อตกลง ") ระหว่างท่าน ( บุคคลธรรมดา บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด ) และบริษัท หัวเว่ย ดีไวซ์ จำกัด ( ต่อไปในที่นี้เรียกว่า " หัวเว่ย ") สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ( ดูข้อ 1.1 ของข้อตกลงนี้ ) กรุณาอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้อุปกรณ์หัวเว่ยหรือดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงในข้อตกลงฉบับนี้ หากท่านทำการการใช้งานอุปกรณ์หัวเว่ย หรือดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ มิเช่นนั้น ขอให้ท่านอย่าทำการใช้งานอุปกรณ์หัวเว่ยหรือดาวน์โหลดการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ท่านสามารถส่งอุปกรณ์หัวเว่ย ของท่านคืนได้ที่ร้านค้าสาขา หรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่ท่านได้ซื้อสินค้ามา โดยท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนหากท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้าของหัวเว่ย ทั้งนี้ เงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศ / ภูมิภาคที่ได้ทำการซื้อสินค้า ซอฟแวร์ที่อยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงฉบับนี้ไม่รวมถึงส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ท่านสามารถเข้าถึงสำเนาของข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ( consumer.huawei.com ) และจัดเก็บสำเนาข้อตกลงฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต   

   1. ทั่วไป   
   1.1 ซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงนี้หมายถึง : (1) ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านพร้อมกับอุปกรณ์หัวเว่ย ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ เอกสาร รูปแบบการเชื่อมต่อ เนื้อหา รูปแบบอักษร และข้อมูลอื่นใด ที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ซึ่งเป็นงานลิขสิทธิ์ของหัวเว่ยหรือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (2) การอัพเดตหรือการอัพเกรดใดๆ ของสิ่งที่ระบุไว้ในข้อ (1) ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ไม่รวมถึงส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะตามข้อ 1.2.   
   1.2 อุปกรณ์หัวเว่ยรวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดอุปกรณ์ อาจมีการรวมส่วนประกอบซอฟต์แวร์อันเป็นงานลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม แต่ได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนประกอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะ (" ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะ ") ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะดังกล่าวมีการระบุว่าข้อมูลสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเฉพาะเจาะจงที่จัดหาให้ภายในอุปกรณ์ ซึ่งบ่งชี้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะ ซึ่งใช้บังคับสำหรับส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะจะถูกนำมาใช้บังคับเมื่อท่านได้มีการใช้งานส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ใดๆ ที่ท่านอาจมีอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะ ในกรณีที่เงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้ขัดแย้งกับเนื้อหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะใดก็ตาม ให้ถือเอาข้อความตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะเป็นหลัก   
   1.3 ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันกับซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว จัดเก็บในสื่อ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นใดหรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากการดาวน์โหลดทางออนไลน์จากสถานที่จัดเก็บที่ได้รับอนุญาตจากหัวเว่ย เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น   

   2.   การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้   
   ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์นี้ ( ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.1) บนอุปกรณ์หัวเว่ยหรือคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยเป็นการใช้สิทธิอย่างจำกัดและมิใช่สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่ขาย โอน หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในทางการค้า 

   3. ข้อจำกัดการใช้งาน   
   3.1 ท่านไม่สามารถนำเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาของหัวเว่ยไปใช้ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต ขาย ให้อนุญาตสิทธิในอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หัวเว่ยโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากหัวเว่ย 
   3.2 ท่านสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์ไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา แต่ท่านไม่สามารถทำการแจกจ่ายหรือจัดให้มีซอฟต์แวร์ผ่านทางเครือข่ายเพื่อให้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ในคราวเดียวกัน 
   3.3 ท่านไม่สามารถขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ช่วงสิทธิ หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดให้กับบุคคลที่สามโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากหัวเว่ย อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถทำการโอนสิทธิทั้งหมดในการใช้ซอฟต์แวร์โดยถาวรในคราวเดียวได้เมื่อท่านทำการโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์หัวเว่ยของท่าน ให้กับบุคคลอื่น ภายใต้เงื่อนไขว่า : (1) การโอนดังกล่าวจะต้องรวมถึงอุปกรณ์หัวเว่ย และซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยทั้งหมด (2) ท่านจะไม่เก็บสำเนาของซอฟต์แวร์เอาไว้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด (3) บุคคลที่ได้รับอุปกรณ์หัวเว่ยและซอฟต์แวร์ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

   3.4 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่กระทำและเห็นด้วยที่จะไม่กระทำหรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการทำสำเนา วิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับโปรแกรม ถอดแยกส่วน หรือสร้างงานดัดแปลงของซอฟต์แวร์ 
   3.5 ขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อทำการจัดเก็บหรือทำสำเนา ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ซอฟต์แวร์ของหัวเว่ย สามารถนำไปใช้ในการทำซ้ำสิ่งของใดๆ ตราบเท่าที่การใช้ดังกล่าวจำกัดอยู่เพียงการทำซ้ำสิ่งของที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือสิ่งของที่ท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิ่งของใดๆ ที่ท่านได้รับมอบอำนาจหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำซ้ำได้ 
   3.6 ท่านตกลงว่าท่านจะใช้ซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยหรือใช้ซอฟต์แวร์อยู่ 

   4.   ข้อสงวนสิทธิ   
   หัวเว่ยและบริษัทในเครือเป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ และสงวนสิทธิอื่นใดที่ไม่ได้มีการให้อนุญาตกับท่านโดยอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ 

   5. นโยบายความเป็นส่วนตัว 
   นโยบายความเป็นส่วนตัวของหัวเว่ย ( ต่อไปในที่นี้เรียกว่า " นโยบายความเป็นส่วนตัว ") ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่หัวเว่ยเก็บรวบรวมและวิธีการที่หัวเว่ยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ เมื่อท่านใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของท่าน หัวเว่ยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่   http://consumer.huawei.com/privacy-policy 

   6. การยินยอมให้ใช้ข้อมูล 
   6.1 ท่านตกลงอนุญาตให้หัวเว่ย บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของหัวเว่ยสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการติดต่อโดยที่การเก็บรวบรวมและใช้การข้อมูลเหล่านี้เป็นไปเพื่อกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของท่านและ / หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้รูปแบบลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้หัวเว่ยสามารถให้บริการอัพเดตหรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ ให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แก่ท่าน ท่านยินยอมให้หัวเว่ย บริษัทในเครือและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของหัวเว่ยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและข้อมูลแอพพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งรวมถึงชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชั่นของระบบและแอพพลิเคชั่น การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ข้อมูลเวอร์ชั่นอุปกรณ์ ข้อมูลประจำตัวของอุปกรณ์ (IMEI ESN MEID และ SN) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ( เช่น ข้อมูลระบุพื้นที่ที่อุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่ ) ข้อมูลระบุเครือข่ายผู้ให้บริการ (PLMN) และข้อมูลที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP)  
   6.2 ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะให้การสนับสนุนหัวเว่ยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการเข้าร่วมแผนการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ EMUI ของหัวเว่ยแล้ว หัวเว่ย บริษัทในเครือและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของหัวเว่ยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่านเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลการกำหนดค่าของอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และข้อมูลบันทึกข้อผิดพลาด โดยข้อมูลทั้งหมดจะปราศจากการระบุตัวตนก่อนทำการเก็บรวบรวมและประมวลผล 
   6.3 ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ของท่านอาจถูกประมวลผลหรือถ่ายโอนไปยังหัวเว่ย บริษัทในเครือและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของหัวเว่ยซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนไปยังหรือมีการเข้าถึงข้อมูลจากพื้นที่อาณาเขตที่อยู่นอกประเทศที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของหัวเว่ย ซึ่งอาณาเขตดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอยู่หรืออาจมีในลักษณะที่แตกต่างออกไป ในกรณีเช่นนี้ หัวเว่ยจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและใกล้เคียงกับระดับที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
   6.4 หัวเว่ยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นหรือกฎหมายอนุญาตให้ทำได้อย่างไรก็ดี แม้ว่าหัวเว่ยจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการองค์กรที่เหมาะสมทั้งหลายในการป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม โปรดพึงระลึกว่าไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดที่จะสมบูรณ์แบบทุกประการ 
   6.5   การแสดงเจตนารมณ์ให้ความยินยอมนี้อาจถูกเพิกถอนได้ทุกขณะโดยมีผลบังคับในทันที ในกรณีที่มีการเพิกถอนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 7 เกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ 

   7. การบอกเลิกข้อตกลงและผลบังคับใช้ต่อเนื่อง 
   7.1 ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ท่านทำการติดตั้งซอฟต์แวร์และท่านสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการลบโดยถาวร ทำลาย และส่งคืนซอฟต์แวร์ สำเนาและสิ่งของอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่หัวเว่ยจัดหาให้ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หัวเว่ยหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของหัวเว่ย สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ เมื่อข้อตกลงนี้ระงับลง ท่านจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์และทำการลบซอฟต์แวร์และสิ่งของอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีการทำสำเนาและ / หรือติดตั้งไว้บนอุปกรณ์หัวเว่ย หรือคอมพิวเตอร์ของท่านทันที   
   7.2 ข้อตกลงข้อ 6, 8, 9, 10, 11, 13 และ 14 จะยังคงมีผลใช้บังคับภายหลังจากบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ 

   8. การสละสิทธิในการรับประกัน 
   8.1 ท่านยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้ถูกจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะบัญญัติให้กระทำได้ หัวเว่ย บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันถึงคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจงต่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด ความเที่ยงตรง ความสงบในการใช้และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หัวเว่ย รวมถึงบุคคลอื่นใด ไม่ได้ให้การรับประกันว่าระบบการทำงานของซอฟต์แวร์นี้จะตรงตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ท่านจะเป็นผู้รับภาระและความเสี่ยงทั้งหมดในการเลือกซอฟต์แวร์เพื่อให้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ และสำหรับการติดตั้ง ใช้งาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว 
   8.2 การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น หรือบริการของบุคคลที่สาม หัวเว่ยไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะมีระบบการทำงานหรือบริการที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ถาวร หรือซอฟต์แวร์นี้จะสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการอื่นของบุคคลที่สาม 
   8.3 ท่านยอมรับเพิ่มเติมว่าซอฟต์แวร์และบริการของหัวเว่ย มีไว้หรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ความล้มเหลว ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ถูกจัดให้ไว้ในซอฟต์แวร์หรือบริการของหัวเว่ยจะสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมขั้นร้ายแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำงานของโรงงานนิวเคลียร์ การนำทางหรือระบบการติดต่อสื่อสารของเครื่องบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบกู้ชีพหรือระบบอาวุธยุทโธปกรณ์  


   9. ข้อจำกัดความรับผิด 
   9.1 หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์อันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การใช้งานอย่างผิดวิธี หรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
   9.2 ตราบเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หัวเว่ย บริษัทในเครือพนักงาน หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่รับผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดในความเสียหายที่เกิดจากการขาดผลกำไร ขาดรายได้ ขาดยอดขาย ความเสียหายในข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกาย การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ ค่าเสียหายจากประกันภัย ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดและไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือจากทฤษฎีความรับผิดอื่นใด สืบเนื่องจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ ถึงแม้ว่าหัวเว่ย บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ กฎหมายบางประเทศไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิดต่อการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือต่อค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ดังนั้น การจำกัดความรับผิดในส่วนนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน 
   9.3 ความรับผิดทั้งหมดของหัวเว่ย ต่อความเสียหายทั้งหมดของท่าน ( นอกจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของหัวเว่ยตามที่กฎหมายกำหนด ) ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านชำระเป็นค่าอุปกรณ์หัวเว่ย ของท่าน 

   10. การสนับสนุนทางเทคนิค 
   หัวเว่ยไม่มีหน้าที่ในการจัดหาบริการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์ให้กับท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 

   11. การควบคุมการส่งออก 
   ท่านไม่สามารถใช้ ส่งออก หรือส่งซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยกลับคืนไปยังต่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายของประเทศที่ท่านได้ซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยมา 

   12. การติดต่อสื่อสาร 
   การแจ้งเตือนและการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเอกสารตอบรับ 

   13. การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ 
   13.1 ข้อตกลงฉบับนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   13.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้คู่กรณีทำการเจรจาโดยสมานฉันท์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ให้ยื่นข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเซินเจิ้นเพื่อดำเนินการวินิจฉัยตามกฎของคณะอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่มีการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

   14 . ความสมบูรณ์ของข้อตกลง 
   ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและหัวเว่ย ที่จะใช้บังคับกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของท่าน และจะมีผลเป็นการยกเลิกข้อตกลงอื่นใดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งท่านและหัวเว่ยอาจได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ท่านยังอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อท่านทำการใช้หรือซื้อซอฟต์แวร์จากแหล่งข้อมูลเปิดสาธารณะ เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือบริการอื่นๆ ของหัวเว่ย   

   อัพเดตล่าสุด : มีนาคม 2016 
   ลิขสิทธิ์ © Huawei Device Co., Ltd. 2016 สงวนลิขสิทธิ์


   :