แล็ปท็อป
1. ผลิตภัณฑ์
แล็ปท็อป
2. นโยบายการเปลี่ยน
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาในการใช้งานหรือพบข้อบกพร่อง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นและสเปคเดียวกัน หรือรับการซ่อมแซมภายในระยะเวลาการรับประกัน
3. นโยบายการซ่อมแซม
ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาในการใช้งานหรือทำงานผิดปกติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน คุณสามารถรับการซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน วิธีรับการซ่อมแซม
ตัวเครื่อง 1 ปี การส่งเพื่อซ่อม / การนัดหมายเพื่อซ่อม / ที่ตั้งศูนย์บริการ
ส่วนประกอบหลัก 1 ปี
  1. ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เมนบอร์ด ซีพียู หน่วยความจำ จอแสดงผล ฮาร์ดไดรฟ์ คีย์บอร์ด และอะแดปเตอร์
  2. แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จมีระยะเวลาการรับประกัน1 ปี
  3. ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมีรอบการบำรุงรักษา 1 ปี
  4. วันที่เริ่มต้นการรับประกันของผลิตภัณฑ์ เริ่มนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ (เช่น ใบแจ้งหนี้ สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือใบรับประกันผลิตภัณฑ์)
  5. หากไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้ วันที่เริ่มต้นการรับประกันของผลิตภัณฑ์จะเริ่มนับหลังจากวันที่ผลิต 90 วัน (ระบุโดยใช้หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก "ระยะเวลาการรับประกันและการสอบถามบริการสนับสนุน" เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะเวลาการรับประกันหรือไม่
4. ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการซ่อมแซม
  1. การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน 7 วัน ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเปลี่ยนจะเริ่มต้นใหม่ โดยเริ่มนับจากวันที่เปลี่ยน
  2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลาการรับประกัน
   • การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่: ระยะเวลาการรับประกันของตัวเครื่องจะดำเนินต่อเนื่องจากเดิม ยกเว้นกรณีเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะได้รับการขยายเป็น 30 วัน ส่วนระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนจะดำเนินเช่นเดียวกับตัวเครื่อง หรือได้รับการขยายเป็น 90 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดนานกว่า)
   • การเปลี่ยนแบตเตอรี่: ระยะเวลาการรับประกันของแบตเตอรี่ที่ถูกเปลี่ยนจะได้รับการขยายเป็น 90 วัน หรือดำเนินต่อเนื่องจากเดิม (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใดนานกว่า)
   • การเปลี่ยนส่วนประกอบหลักหรืออุปกรณ์เสริม: ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะเริ่มต้นใหม่ โดยเริ่มนับจากวันที่เปลี่ยน
  3. การซ่อมแซมนอกเงื่อนไขการรับประกัน ชิ้นส่วนอะไหล่หรือแบตเตอรี่ที่ถูกเปลี่ยน จะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เปลี่ยน
5. นอกเงื่อนไขการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) จะไม่อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
  2. ความผิดปกติหรือความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ติดตั้ง ใช้งาน ดูแล หรือเก็บรักษาตามข้อกำหนดในคู่มือการใช้งาน
  3. การดัดแปลง การถอดประกอบ หรือการซ่อมแซมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวเว่ย
  4. รุ่นหรือหมายเลขซีเรียลในใบรับรองการรับประกันไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง หรือข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  5. ไม่มีใบรับรองการรับประกันและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง (ยกเว้นมีหลักฐานอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน)
  6. ไม่มีชื่อโรงงาน ที่อยู่โรงงาน วันที่ผลิต หรือใบรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
  7. ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และน้ำท่วม
  8. ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
  9. ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส
  10. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งาน เช่น ความเสียหายจากของเหลว การตก การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การใช้แรงบีบอัดมากเกินไป และเมนบอร์ดผิดรูปจากเดิม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์หัวเว่ยร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ เช่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด เสียหาย แตก หรือผิดรูป และสายไฟที่ชำรุด ขาด หรือเปลือย
6. คำแนะนำในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
  1. ก่อนเปลี่ยนหรือส่งผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม โปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  การบริการ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ กล่องผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบเสร็จเดิม ของขวัญ (หากมี)
  การเปลี่ยน (อ้างอิงนโยบายการเปลี่ยน)
  การซ่อมแซม
  2. โปรดสำรองข้อมูลและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนส่งผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม หัวเว่ยเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียข้อมูลในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม
  3. เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้งจะตรวจสอบ เพื่อหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และกำหนดแผนการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน คุณสามารถเลือกเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดหรือเสียหาย จะถูกแทนที่ด้วยอะไหล่แท้ของหัวเว่ย
  4. หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มเติม
7. ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. ข้อมูลที่แจ้งข้างต้นใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หัวเว่ยที่ได้รับการอนุญาตถูกต้อง และจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
  2. เฉพาะผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับการรับรองจากหัวเว่ยประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหัวเว่ย
  3. หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการกระทำระหว่างผู้ขายกับลูกค้า ซึ่งไม่ได้รับประกันโดยหัวเว่ย