Chúng tôi sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho những model quan trọng nhất. Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản vá của Google.

Cập nhật bảo mật này bao gồm CVE đã được thông báo trong bản tin bảo mật Android tháng 1 năm 2018.

Nghiêm trọng:CVE-2017-13177, CVE-2017-13178, CVE-2017-13179, CVE-2017-13208.

Cao:CVE-2017-0770,CVE-2017-0855,CVE-2017-11069,CVE-2017-13176,CVE-2017-13180,CVE-2017-13181,CVE-2017-13182,CVE-2017-13184,CVE-2017-13185,CVE-2017-13186,CVE-2017-13187,CVE-2017-13188,CVE-2017-13189,CVE-2017-13190,CVE-2017-13191,CVE-2017-13192,CVE-2017-13193,CVE-2017-13194,CVE-2017-13195,CVE-2017-13196,CVE-2017-13197,CVE-2017-13198,CVE-2017-13199,CVE-2017-13203,CVE-2017-13204,CVE-2017-13205,CVE-2017-13209,CVE-2017-13210,CVE-2017-13211,CVE-2017-13216,CVE-2017-15849.

Trung bình:CVE-2017-0846,CVE-2017-11003,CVE-2017-11047,CVE-2017-11066,CVE-2017-11079,CVE-2017-11080,CVE-2017-13163,CVE-2017-13200,CVE-2017-13201,CVE-2017-13202,CVE-2017-13206,CVE-2017-13207,CVE-2017-13212,CVE-2017-13213,CVE-2017-13219,CVE-2017-13220,CVE-2017-13221,CVE-2017-13222,CVE-2017-1414,CVE-2017-14869,CVE-2017-14870,CVE-2017-14873,CVE-2017-15845,CVE-2017-15847,CVE-2017-9689,CVE-2017-9708,CVE-2017-9718.

Thấp: không có

※Để có thêm thông tin về các bản vá bảo mật của Google, vui lòng tham khảo các bản tin bảo mật Android(https://source.android.com/security/bulletin).

Để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật Meltdown và Specter (CVE-2017-5753, CVE-2017-5715, và CVE-2017-5754), bản vá CVE-2017-13218, do Google cung cấp được tích hợp vào Huawei EMUI vào tháng 1 năm 2018 để tăng cường bảo mật hệ thống.