Chúng tôi sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho những model quan trọng nhất. Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản vá của Google.

Cập nhật bảo mật này bao gồm CVE đã được thông báo trong bản tin bảo mật Android tháng 11 năm 2018.

Nghiêm trọng:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

Cao:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

Trung bình:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

Thấp: không có

Đã bao gồm trong các bản cập nhật trước:CVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※Để có thêm thông tin về các bản vá bảo mật của Google, vui lòng tham khảo các bản tin bảo mật Android(https://source.android.com/security/bulletin).