Chúng tôi sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho những model quan trọng nhất. Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản vá lỗi Google và Huawei.

Cập nhật bảo mật này bao gồm CVE đã được thông báo trong bản tin bảo mật Android tháng 2 năm 2019.

Nghiêm trọng:CVE-2018-6271,CVE-2018-11262,CVE-2018-11817,CVE-2019-1986, CVE-2019-1987,CVE-2019-1988,CVE-2019-1991,CVE-2019-1992

Cao:CVE-2016-6684,CVE-2017-17760,CVE-2018-5268,CVE-2018-5269,CVE-2018-5839,CVE-2018-6267,CVE-2018-6268,CVE-2018-11275,CVE-2018-11280, CVE-2018-11931,CVE-2018-11932,CVE-2018-11935,CVE-2018-13900,CVE-2018-13904,CVE-2018-13905,CVE-2019-1985,CVE-2019-1993,CVE-2019-1994,CVE-2019-1995,CVE-2019-1996,CVE-2019-1997,CVE-2019-1998,CVE-2019-2001

Trung bình:CVE-2017-18009

Thấp: không có

Đã bao gồm trong các bản cập nhật trước: CVE-2018-10876,CVE-2018-11847,CVE-2018-11888,CVE-2018-12014,CVE-2018-13888,CVE-2018-13889,CVE-2018-18281

※Để có thêm thông tin về các bản vá bảo mật của Google, vui lòng tham khảo các bản tin bảo mật Android(https://source.android.com/security/bulletin).

Để biết thêm chi tiết về các bản vá lỗi của Huawei, tham khảoThông báo về Lỗ hổng Bảo mật của Thiết bị Huawei.