Thông báo về Lỗ hổng Bảo mật của Thiết bị Huawei
Huawei phát hành bản vá lỗi bảo mật cho các model chủ đạo. Tất cả model bị ảnh hưởng sẽ nhận được bản vá lỗi bảo mật trong vòng ba tháng.
Danh sách cập nhật
2019 2018
 • CVE-2019-5297:Lỗ hổng vượt qua chức năng FRP trên một số Điện thoại thông minh của Huawei

  Mức độ nghiêm trọng

  Trung bình

  Ảnh hưởng

  Tin tặc có thể vượt qua chức năng FRP và tìm cách truy cập và sử dụng điện thoại thông minh.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS

  Phiên bản đã sửa lỗi

  ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8)

 • CVE-2019-5282:Lỗ hổng cho phép thực thi mã từ xa (Double Free) trên mô-đun Bastet của một số Điện thoại thông minh của Huawei

  Mức độ nghiêm trọng

  Trung bình

  Ảnh hưởng

  Việc khai thác thành công các lỗ hổng có thể dẫn đến việc thực thi mã độc hại.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng

  P20,Mate 95

  Phiên bản đã sửa lỗi

  Emily-L09C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.202(C185E2R1P12); Emily-L29C 9.0.0.207(C636E7R1P13); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-AL00A 9.0.0.182(C00E82R1P21); Emily-TL00B 9.0.0.182(C01E82R1P21); Hima-L09CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29C 9.0.0.204(C636E10R2P1)

 • CVE-2018-7961: Lỗ hổng bảo mật liên quan đến mã xác minh SMS thông minh trên các thiết bị Huawei

  Mức độ nghiêm trọng

  Trung bình

  Ảnh hưởng

  Thông tin quyền riêng tư trên các thiết bị Huawei có thể bị tiết lộ do các lỗ hổng bảo mật.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  Phiên bản đã sửa lỗi

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)