Terms of Use

HUAWEI terms of use

Podmienky používania

Prijatie podmienok

Vstupom na túto webovú stránku beriete na vedomie, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete im a súhlasíte s nimi. V prípade, že niektorým ustanoveniam nerozumiete alebo s nimi nesúhlasíte, mali by ste našu webovú stránku okamžite opustiť. Spoločnosť HUAWEI si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornení aktualizovať PODMIENKY POUŽÍVANIA (PP). S ohľadom na akékoľvek porušenie ustanovení PP má spoločnosť HUAWEI právo usilovať o spravodlivú náhradu náležitou právnou cestou.

Obmedzená licencia

Na celý obsah tejto webovej stránky sa vzťahujú autorské práva spoločnosti HUAWEI, pokiaľ nie je uvedené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HUAWEI alebo iných strán nesmie byť žiadny obsah tejto webovej stránky reprodukovaný, kopírovaný, prehrávaný, nesmie sa naň odkazovať alebo prenášať ho pomocou odkazu “super-links”, nesmie sa nahrávať na server metódou zrkadla, ukládať sa v informačných systémoch, ani sa nesmie inak používať na komerčný účel žiadnou osobou ani žiadnym iným spôsobom. Výnimkou je sťahovanie alebo reprodukcia pre súkromné a nekomerčné účely (samozrejme za predpokladu, že nedôjde k žiadnej zmene obsahu a že upozornenia na autorské práva Copyright© alebo iné označenia vlastníctva zostanú uvedené v rovnakej podobe a rovnakým spôsobom ako v origináli).

Ochranné známky

Všetky ochranné známky a logá, zobrazené, spomínané alebo inak použité na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti HUAWEI resp. tretích strán, ako je uvedené. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti HUAWEI alebo tretej strany nie je možné tieto ochranné známky a logá žiadnym spôsobom používať.

Vzdávanie sa zodpovednosti

Táto webová stránka a jej obsah sa poskytuje výhradne pre váš komfort. I keď sa spoločnosť HUAWEI snaží na tejto stránke poskytnúť maximálne presné informácie, nepreberá žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, úplnosť týchto informácií a za možné chyby. Spoločnosť HUAWEI môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upovedomia zmeniť obsah dostupný na tejto webovej stránke alebo tiež výrobky, o ktorých sa na nej zmieňuje.

VŠETKY INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ NA ZÁKLADE SÚČASNÉHO STAVU A BEZ AKÝCHKOĽVEK GARANCIÍ, ZÁRUK ALEBO SŤAŽNOSTÍ. V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SA SPOLOČNOSŤ HUAWEI TÍMTO ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH GARANCIÍ, ZÁRUK ALEBO PREHLÁSENÍ VO VZŤAHU K POSKYTNUTÝM INFORMÁCIAM.

Obmedzenie zodpovednosti

Ani spoločnosť HUAWEI, ani jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, vedúci pracovníci, konatelia, zamestnanci alebo ich zástupcovia nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, zvláštne, náhodné, následné škody, mimo iné nezodpovedajú za ušlý zisk alebo tržby, stratu údajov, stratu obchodných možností, a to v spojení s touto webovou stránkou, jej používaním, nemožnosťou používať túto webovú stránku alebo spoliehaním sa na obsah na nej obsiahnutý; toto obmedzenie zodpovednosti platí i v prípade, že spoločnosť HUAWEI bola o možnosti takýchto škôd upovedomená.

Dostupnosť výrobkov

Dostupnosť výrobkov a služieb popísaných na tejto webovej stránke ako aj ich popisy sa môžu v rôznych krajinách a oblastiach líšiť. Informácie o konkrétnych výrobkoch či službách si vyžiadajte u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti HUAWEI.

Odkazy na tretie strany

I keď sa môžu, pre vaše pohodlie, na tejto webovej stránke nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, spoločnosť HUAWEI nezodpovedá za ich obsah. Pri používaní takých stránok sa môže stať, že si budete musieť prečítať platné pravidlá na ich používanie a s nimi súhlasiť. Odkaz na webovú stránku tretích strán naviac neznamená, že spoločnosť HUAWEI propaguje takú stránku alebo výrobky príp. služby na nej obsiahnuté.

Prístup do heslom chránených/zabezpečených oblastí

Do heslom chránených/zabezpečených oblastí tejto webovej stránky majú prístup len oprávení užívatelia. Neoprávnení užívatelia môžu byť pri pokuse vstúpiť do týchto oblastí vystavení trestnému stíhaniu.

Platné právo a súdna právomoc

Tieto PP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a vykladajú sa v súlade s nimi; zásady pri kolízii s týmito právnymi predpismi neplatia. Prípadné spory alebo rozpory vyplývajúce z týchto PP alebo s nimi súvisiace, ktoré nemožno urovnať zmierlivou cestou budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jej základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, ktorého rozhodnutie bude pre strany záväzné. Miestom takéhoto konania je Bratislava, Slovensko.