Terms of Use

Brug venligst den seneste version af Explore eller benyt en anden browser, for at få den bedste brugeroplevelse.
JURIDISK
BRUGSBETINGELSER
BRUGSBETINGELSER

Disse brugsbetingelser gælder for HUAWEIs forbrugerhjemmeside ( https://consumer.huawei.com/dk ). Når du besøger denne hjemmeside, bekræfter du, at du accepterer følgende betingelser. Hvis du ikke forstår eller accepterer alle betingelserne heri, skal du stoppe din brug af denne hjemmeside.

I den udstrækning loven tillader det, forbeholder HUAWEI sig retten til at ændre disse brugsbetingelser uden forudgående varsel. Du er ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere for eventuelle ændringer i disse brugsbetingelser. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter sådanne ændringer skal betragtes som din accept af de pågældende ændringer.

INFORMATION OM OG BESKRIVELSE AF HJEMMESIDEN

HUAWEI driver og administrerer denne hjemmeside fra sit hovedkvarter i Guangdong-provinsen i Folkerepublikken Kina. Selv om denne hjemmeside er tilgængelig overalt i verden, kan tilgængeligheden af de omtalte, nævnte, leverede og tilvejebragte funktioner, produkter og tjenester via eller på denne hjemmeside, variere afhængigt af land eller område.

Hvis du vælger at besøge denne hjemmeside fra lande eller områder uden for Kina, gør du det af egen fri vilje, og du skal kun bruge vores hjemmeside som tilladt i henhold til lokale love.

HJEMMESIDENS INDHOLD

Alle tekster, billeder, musik, videoer, animationer, varemærker, mønstre, diagrammer, visuelle grænseflader og kode (i det følgende kaldet indhold), herunder, men ikke begrænset, til ideer, design, struktur, udtryk og visning af ovennævnte indhold, er lovligt ejet, kontrolleret eller legitimt autoriseret til at blive brugt af HUAWEI. Medmindre andet er angivet i disse brugsbetingelser, må du ikke på nogen måde bruge indholdet på denne hjemmeside til noget kommercielt formål uden HUAWEIs forudgående skriftlige samtykke.

Du kan downloade de præsenterede oplysninger på denne hjemmeside med hensyn til HUAWEIs produkter og tjenester under forudsætning af følgende:

1. Oplysningerne bliver udelukkende anvendt til personlige formål og ikke til kommercielle formål.

2. Der bliver ikke fortaget nogen form for ændringer af oplysningerne.

3. Der må ikke fremsættes yderligere udtalelser eller garantier med hensyn til oplysningerne eller dokumenterne, der indeholder disse oplysninger.

4. Ingen erklæringer eller meddelelser med angivelse af HUAWEIs ejerskab eller andre juridiske rettigheder og interesser med hensyn til disse oplysninger må fjernes hverken helt eller delvist.

STANDARDER FOR BRUG

Denne hjemmeside og dens indhold må ikke bruges ulovligt eller til noget formål, der er forbudt i henhold til disse brugsbetingelser, og de må heller ikke bruges til at krænke andre personers eller virksomheders juridiske rettigheder eller interesser.

Du må ikke bruge nogen form for enhed, program eller algoritme, herunder edderkopper, robotter, deep-links og side-scrapes eller ethvert identisk eller lignende manuelt program, til at få adgang til, hente, kopiere eller overvåge nogen del af denne hjemmeside eller dens indhold. Derudover må du ikke besøge, hente eller kopiere materiale, dokumenter eller oplysninger på denne hjemmeside med nogen metode, der ikke er tilvejebragt af denne hjemmeside.

Du må ikke på ulovlig vis forsøge at få adgang til, afkode eller bruge andre ulovlige metoder til at få uautoriseret adgang til denne hjemmeside, dens indhold eller dens tjenester. Du må ikke spore, foretage reverse lookup, dekryptere eller afkode nogen kundeoplysninger på denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, andre brugeres HUAWEI-id'er end dit eget.

Du må ikke krænke nogen af de anvendte eller tilknyttede sikkerhedsmekanismer eller godkendelsesforanstaltninger på denne hjemmeside. Du må ikke afprøve, scanne eller på anden måde teste for eventuelle netværkssvagheder på denne hjemmeside eller de linkede hjemmesider eller lancere nogen form for angreb mod den.

Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for enhed, software eller program med det formål at forstyrre eller forsøge at forstyrre denne hjemmesides regelmæssige drift eller udførte transaktioner på denne hjemmeside eller forstyrre eller forsøge at forstyrre andres brug af hjemmesiden. Du må ikke foretage nogen handlinger, hvorved der lagres urimelige eller uforholdsmæssige datamængder på denne hjemmesides infrastruktur, system eller netværk eller på hjemmesidens tilknyttede systemer eller netværk.

Du må ikke poste ulovligt indhold, der er i strid med gældende love og/eller andre personers rettigheder (såsom hadetale eller terroristindhold, deling af billeder med seksuelt misbrug af børn, ulovlig deling af private billeder uden samtykke, cyberstalking, salg af produkter, der ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, eller forfalskede produkter, salg af produkter eller levering af tjenester i modstrid med love om forbrugerbeskyttelse, uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale, indhold, der overtræder love om illoyal konkurrence med mere).

Huawei kan når som helst, og efter Huaweis eget skøn, gennemføre begrænsninger såsom udførelse af forhåndskontrol, filtrering, begrænsning, blokering, ændring eller sletning af dit indhold, der overtræder dine ovenfor nævnte forpligtelser, blokere eller slette dit medlemskab og/eller helt annullere/blokere din adgang.

Du kan anmelde eventuelt ulovligt indhold eller indhold, der overtræder betingelserne for webstedet, til Huawei via dsacompliance@huawei.com, og Huawei kan iværksætte passende handlinger som svar herpå.

Hvis vi fjerner eller begrænser adgangen til dit indhold, giver vi dig besked uden unødigt ophold og angiver årsagen til vores beslutning, medmindre det ikke er passende for os at gøre dette (for eksempel når vi er forhindret i at gøre dette ved lov). Hvis du mener, at vi fejlagtigt har fjernet eller begrænset dit indhold, kan du appellere via dsacompliance@huawei.com og indgive en klage over vores afgørelse.

KONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED

Du skal muligvis registrere et HUAWEI-id eller logge ind med dit HUAWEI-id for at få adgang til visse funktioner eller tjenester på denne hjemmeside. Du accepterer det fulde ansvar for at beskytte fortroligheden af dine kontooplysninger, herunder din adgangskode. Du accepterer det fulde ansvar for alle opståede handlinger på eller imod din konto, hvis du undlader at opretholde disse oplysningers sikkerhed og fortrolighed.

Hvis du registrerer uregelmæssigheder eller noget unormalt på din konto, herunder, men ikke begrænset til, ændret adgangskode eller uautoriserede personers indlogning på eller brug af kontoen, skal du straks underrette HUAWEI. Hvis din manglende opretholdelse af dine kontooplysningers fortrolighed fører til andres brug af din konto, hvilket igen fører til skade for HUAWEI eller andre besøgende på denne hjemmeside, kan du blive holdt ansvarlig for disse skader.

Du må ikke på noget tidspunkt bruge en anden persons HUAWEI-id uden kontohaverens udtrykkelige tilladelse. Hvis din manglende overholdelse af denne bestemmelse fører til personlig skade eller tab for dig selv eller andre, vil HUAWEI ikke påtage sig ansvar for de disse tab.

EKSTERNE LINKS

Denne hjemmeside indeholder links til uafhængige tredjeparters hjemmesider. Sådanne links er kun tilvejebragt til bekvemmelighed for hjemmesidens besøgende. HUAWEI giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende indholdet, tjenesterne eller oplysningerne på linkede hjemmesider, og disse links må heller ikke betragtes som en anbefaling eller godkendelse fra HUAWEI med hensyn til de linkede hjemmesider. Du kan besøge enhver og alle de linkede hjemmesider efter eget valg, men HUAWEI påtager sig intet ansvar for resultatet af sådanne interaktioner.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Denne hjemmeside er underlagt HUAWEIs privatpolitik, og detaljerne i denne kan ses ved at vælge "Privacy Policy" (Privatpolitik) i linjen nederst på websiderne på denne hjemmeside.

Det skal bemærkes, at netværksforbindelsen og de transmitterede data mellem dig selv og denne hjemmeside hverken er fuldstændig sikre eller fortrolige, og der er risiko for, at dine sendte oplysninger og data til denne hjemmeside kan blive opsnappet af andre. HUAWEI kan ikke garantere for sikkerheden og fortroligheden af netværksforbindelsen og de transmitterede data mellem dig selv og denne hjemmeside.

FORBEHOLD AF RETTIGHEDER

HUAWEI forbeholder sig retten til at udføre følgende handlinger på ethvert tidspunkt og uden varsel:

1. Suspendere eller afslutte driften af eller adgangen til hele eller en del af denne hjemmeside på ethvert tidspunkt uanset årsagen.

2. Korrigere eller ændre hele eller en del af indholdet af denne hjemmeside samt eventuelle gældende politikker, betingelser og bestemmelser.

3. Suspendere drift af hele eller en del af hjemmesiden med henblik på vedligeholdelse, fejlrettelse eller andre sådanne ændringer med regelmæssige eller uregelmæssige intervaller.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HUAWEI garanterer ikke for tilgængeligheden, kontinuiteten eller tilgængeligheden af denne hjemmeside, dens indhold eller dens tjenester. Hjemmesiden og dens indhold leveres, som den er og forefindes. Som bruger har du hele ansvaret for brugen af denne hjemmeside og enhver hjemmeside, der er linket til den. Hvis du føler dig utilfreds med hele eller en del af hjemmesiden, er dit ophør med brugen af hele eller en del af hjemmesiden din eneste afhjælpende mulighed, da begrænsning af retsmidler udgør en del af din aftale med HUAWEI med hensyn til brugen af denne hjemmeside.

Publicerede oplysninger på denne hjemmeside om tilgængelige produkt- og tjenestetyper, herunder, men ikke begrænset til, produkters funktioner, konfigurationer, parametre, tekniske standarder og serviceindhold, kan variere afhængigt af land og område. Et givet produkts funktioner, konfigurationer, parametre og tekniske standarder kan justeres på forskellige stadier i produktets livscyklus, og det kan tage noget tid for HUAWEI at opdatere de pågældende oplysninger. Derfor kan der være nogle afvigelser mellem de viste produkt- og serviceoplysninger på denne hjemmeside og det faktiske produkt, du køber, eller som er til salg på dit marked. HUAWEI garanterer ikke for indholdets rigtighed, fuldstændighed eller pålidelighed på denne hjemmeside.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

Medmindre det er forbudt ved lov, vil HUAWEI under ingen omstændigheder påtage sig noget ansvar for nogen indirekte, afledte, hændelige, kollaterale eller sanktionsmæssige skader, der måtte opstå som følge af brug af denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, profittab, selvom HUAWEI allerede er opmærksom på de potentielle risici.

Hvis din brug af denne hjemmeside resulterer i nogen form for skade eller tab, kan det samlede og maksimale erstatningsansvar, som HUAWEI og dets partnere påtager sig, ikke overstige det samlede beløb for abonnementsgebyrer eller lignende gebyrer i forbindelse med din brug af hjemmesidens tjenester eller funktioner.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af ansvar. Derfor er de ovennævnte begrænsninger muligvis ikke gældende for dig.

SKADESLØSHOLDELSE

I tilfælde af en tredjeparts anfordring, tab, erstatningsansvar, påstand eller udgift (herunder advokatsalærer), der forelægges HUAWEI som følge af eller i relation til din brug af denne hjemmeside, accepterer du at kompensere HUAWEI, dets direktører, medarbejdere, agenter, partnere og andre licenserede personer.

UAFHÆNGIGE RETSMIDLER

Bestemmelserne i punkt 10 "Ansvarsbegrænsninger" og punkt 11 "Skadesløsholdelse" i denne aftale træder i kraft selvstændigt, selv om det afgøres, at disse punkter og/eller bestemmelser ikke kan opfylde det påtænkte formål eller håndhæves ved lov. Inden for rammerne af de gældende, relaterede love gælder de fremsatte ansvarsbegrænsninger i punkt 10 og punkt 11, uanset om tabet skyldes (1) kontraktbrud, (2) garantibrud, (3) fejl eller overtrædelser, herunder forsømmelighed eller urigtig gengivelse, (4) objektivt ansvar (5) eller andre årsager.

FEEDBACK

Din eventuelle feedback på denne hjemmeside bliver betragtet som ikke-fortrolig. HUAWEI forbeholder sig retten til frit at bruge disse oplysninger uden begrænsninger.

OVERTRÆDELSE AF DISSE BRUGSBETINGELSER

Du accepterer, at HUAWEI forbeholder sig retten til at opsige din adgang til denne hjemmeside og/eller blokere dig fra at besøge den, hvis HUAWEI anser dig for at have overtrådt nogen af disse brugsbetingelser.

Hvis HUAWEI ophæver din adgang til denne hjemmeside som følge af, at du har overtrådt disse brugsbetingelser, påtager HUAWEI sig intet ansvar over for dig eller nogen tredjepart.

Du accepterer, at HUAWEI alene og uden forudgående varsel kan beslutte at opsige din adgang til hele eller en del af denne hjemmesides funktioner af grunde, der omfatter, men ikke er begrænset til:

(1) Som respons på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige institutioner.

(2) Som respons på din egen anmodning. (Hvis du anmoder om sletning af dit HUAWEI-id, kan du muligvis ikke få adgang til online shoppingfunktioner).

(3) Suspenderingen eller store ændringer af hjemmesiden eller dens tjenester.

(4) Uforudsete tekniske problemer.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Etableringen, håndhævelsen og fortolkningen af denne aftale samt afgørelsen i relaterede tvister hertil er underlagt lovgivningen i Danmark.

Stedet for undertegnelse af denne aftale bliver betragtet som Danmark. Skulle der opstå uoverensstemmelse med hensyn til indholdet eller gennemførelsen af aftalen, skal begge parter søge en løsning heraf gennem en mindelig høring. Hvis der ikke kan opnås et forlig gennem høring, kan en af parterne indgive en stævning til en domstol med jurisdiktion på stedet for underskrivelsen.

DIVERSE

Disse brugsbetingelser udgør den fulde aftale mellem dig selv og HUAWEI med hensyn til din brug af denne hjemmeside, og de erstatter alle forudgående skriftlige eller mundtlige aftaler mellem dig selv og HUAWEI med hensyn til brugen af denne hjemmeside. Uanset bestemmelserne i andre indgåede aftaler mellem dig selv og HUAWEI accepterer HUAWEI ikke nogen modtilbud med hensyn til disse brugsbetingelser og afviser udtrykkeligt alle modtilbud.

Hvis HUAWEI undlader at opretholde eller kræve en streng gennemførelse af disse brugsbetingelser, skal dette ikke betragtes som en fraskrivelse på vegne af HUAWEI af eventuelle rettigheder vedrørende udførelsen af disse brugsbetingelser eller selve brugsbetingelserne. Ingen foretagne handlinger mellem dig selv og HUAWEI må betragtes som en ændring af nogen af betingelserne i disse brugsbetingelser.

Overensstemmelse med DSA

For at overholde EU’s lov om digitale tjenester (EU Digital Services Act (DSA) (forordning (EU) 2022/2065)) har Huawei udpeget et DSA-supportteam som vores kontaktpunkt med henblik på at muliggøre direkte og hurtig kommunikation med myndigheder i medlemslandene, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester og modtagerne af platformens tjeneste.

Vi opfordrer også enkeltpersoner eller enheder til at give os besked om tilstedeværelsen af specifikke oplysninger i vores tjeneste, som personen eller enheden betragter som ulovligt indhold.

Hvis de pågældende aktiviteter eller oplysninger identificeres som ulovlige eller i modstrid med vores vilkår og betingelser, leverer vi og gennemfører vi begrænsninger, begrundelser og et internt system til håndtering af overensstemmelse specificeret i afsnit 7 i betingelserne for webstedet. Alle anmodninger, klager, meddelelser og anden kommunikation i henhold til artikel 11, 12, 16, 20 og 22 i DSA sendes til: dsacompliance@huawei.com. Kommunikationen skal være på engelsk.

Du forlader nu consumer.huawei.com
Når du klikket på linket, viderestilles du til en hjemmeside af en tredjepart. Huawei har intet ansvar for dette, og har heller ingen kontrol.
Tilbage Fortsæt