Service Privacy Notice

Obvestilo o zasebnosti podpore Huawei
Zadnja posodobitev: 3. aprila 2023

1. Uvod

To obvestilo o zasebnosti se nanaša na obdelavo vaših osebnih podatkov, povezanih s storitvami podpore Huawei, ki med drugim vključujejo izvajanje vzdrževalnih storitev za vas, ukvarjanje z vašimi predlogi glede garancije ali jamstva, dopisovanje z vami, ko se obrnete na Podporo Huawei prek klepeta v živo, e-pošte, naše odprte linije ali neposrednega sporočila prek naših uradnih računov na družabnih medijih, kot so Facebook, Twitter, YouTube in Instagram, s čimer dvigamo kakovost storitev podpore Huawei ali upravljamo pravne zahtevke, povezane z delovanjem podpore Huawei.

Obvestilo o zasebnosti vsebuje pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov, kot so obseg ali namen obdelave, obdobje hranjenja podatkov in pravice oseb, na katere se podatki nanašajo. Zavedamo se, kako pomembna je vaša zasebnost. Vzemite si čas in skrbno preberite to obvestilo o zasebnosti, da boste razumeli, kako obdelujemo vaše osebne podatke.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov je Huawei Technologies Ljubljana, družba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, d.o.o, Železna cesta 14, Ljubljana, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju »mi«, »Huawei« ali »Podpora Huawei«).

Če imate vprašanja glede zasebnosti, se obrnite na nas prek spletnega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

3. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

V okviru podpore Huawei bomo zbirali in uporabljali vaše osebne podatke za razreševanje vaših poizvedb za podporo Huawei.

Zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov, ki jih zagotovite v povezavi s svojo poizvedbo za podporo Huawei:

Podatki o stiku: ime, priimek, ID uporabnika in/ali vzdevek, e-pošta, telefonska številka, naslov; podatki o napravi: številka IMEI in drugi identifikatorji naprave (vključno z elektronskimi).

Podatki o poizvedbi; podatki iz vsebine vaše poizvedbe za podporo Huawei glede vzdrževanja storitev/garancijskih ali jamstvenih postopkov ali morebitnih drugih vprašanj.

4. Kako in na osnovi česa uporabljamo vaše osebne podatke

Zgoraj navedene osebne podatke uporabljamo za razreševanje vaše poizvedbe za podporo Huawei in/ali za vzpostavitev stika z vami v povezavi s potrebnimi vzdrževalnimi storitvami, ukvarjanje z vašimi predlogi glede garancije ali jamstva, izboljšanje kakovosti svojih storitev (tudi z izvajanjem raziskav zadovoljstva strank) in za vodenje postopkov pravnih zahtevkov, povezanih z zgoraj omenjenimi dejanji.

Vaše podatke lahko obdelamo v povezavi z:

• izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti:

• garancijskimi pogodbami - popravila pod pogoji, navedenimi v garancijski politiki,

• pogarancijskimi pogodbami,

* Morda ne bomo mogli zagotoviti popolne storitve, če ne bomo imeli vseh potrebnih informacij.

• izdanimi soglasji – če uporabite naš center za stike (Soglasje je mogoče kadar koli preklicati, ne da bi posegalo v zakonitost obdelave pred preklicem).

• lastnimi upravičenimi interesi:

• Za pomoč pri vaših vprašanjih in poizvedbah, odpravljanju težav, pogostih vprašanjih in drugih informacijah glede storitev za stranke.

• Za dvig kakovosti svojih storitev z izboljšanjem delovanja in varnosti svojih storitev.

• Za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi zahtevami glede hranjenja in shranjevanja dokumentacije, povezane z zagotovljenimi storitvami.

• Za uveljavljanje, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov v povezavi z delovanjem podpore Huawei.

5. Kako posredujemo vaše osebne podatke

(1) Posredovanje podatkov ponudnikom storitev: Ponudniki storitev nam pomagajo pri izvajanju podpore Huawei. Imeli bodo dostop do vaših osebnih podatkov samo do mere, ki je potrebna za izpolnjevanje njihovih pogodbenih obveznosti do nas pri zagotavljanju storitev podpore Huawei. Svoje ponudnike storitev skrbno izbiramo in pooblastimo, da v skladu z našimi navodili ne obdelujejo vaših osebnih podatkov v nobene druge namene. Vaše podatke lahko damo v skupno rabo s kategorijami ponudnikov naslednjih storitev:

• Pooblaščenimi servisnimi centri – ki vam zagotavljajo vzdrževalne storitve (popravila, sprejem ali vračilo naprave po popravilu).

• Centri za stike – prek katerih učinkovito stopimo v stik z vami glede vzdrževalnih storitev.

• Centri za opravljanje raziskav zadovoljstva strank – s pomočjo katerih nenehno razvijamo svoje storitve.

(2) Pravna in regulativna razkritja: Družba Huawei lahko posreduje vaše podatke, če tako zahtevajo okoliščine, na primer na podlagi veljavnih zakonov in predpisov ali na zahtevo upravnih organov, sodišč ali vladnih agencij.

Družba Huawei uporablja zunanje izvajalce in podjetja, ki so del skupine Huawei (zunanje izvajanje), tako imenovane obdelovalce, za zagotavljanje določenih storitev. V okviru dejavnosti, za katere so pooblaščeni obdelovalci, lahko te dobijo dostop do nekaterih ali vseh osebnih podatkov, ki so opisani zgoraj. Obdelovalci dobijo pred obdelavo stroge smernice glede načina in obsega obdelave ter varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci niso pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov v namene, ki niso navedeni zgoraj.

V nekaterih primerih lahko navedeni obdelovalci obdelajo osebne podatke tudi v lastne namene, npr. v povezavi z zagotavljanjem storitev popravil po izteku garancijske dobe ali jamstva. V takšnih primerih se obdelava izvaja v skladu s pravili, navedenimi v veljavnih pravilnikih ali uredbah teh podjetij.

Družba Huawei v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami varuje osebne podatke EU, ki se prenesejo zunaj Evropskega gospodarskega prostora z izrecnim sprejetjem standardnih pogodbenih klavzul EU, s katerimi je zagotovljeno, da enaka raven zaščite podatkov velja za vaše osebne podatke tudi tam, kjer pravo EU o varstvu podatkov neposredno ne velja. Družba Huawei uporablja ta postopek med drugim v povezavi z zagotavljanjem vzdrževalnih storitev, ki zahtevajo skupno rabo podatkov s podjetji iz skupine Huawei, ki imajo sedež v Ljudski republiki Kitajski.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vaše osebne podatke hranimo omejen čas oziroma toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena obdelave in/ali zakonskih zahtev. Naslednja obdobja hranjenja podatkov veljajo v povezavi z zagotavljanjem storitev podpore za stranke:

• Do 24 mesecev v primeru zagotavljanja vzdrževalnih storitev od datuma vašega predloga.

• Do 24 mesecev od datuma vaše poizvedbe za podporo Huawei.

7. Kako varujemo vaše osebne podatke

Z uvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov varujemo osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spremembo ali izgubo, zlasti z uporabo kriptografskih tehnologij, ločevanjem podatkov in večstopenjskim preverjanjem pristnosti.

8. Vaše pravice in izbire

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate naslednje pravice, povezane z obdelavo svojih podatkov:

Pravica do dostopa do podatkov

– to pomeni, da vam mora upravljavec podatkov na vašo zahtevo posredovati informacije o obdelavi osebnih podatkov, zlasti glede namenov in pravnih podlag obdelave, obsega hranjenih podatkov, podjetij, ki so jim osebni podatki razkriti, in obdobji hranjenja podatkov. V skladu s to pravico lahko od upravljavca podatkov zahtevate tudi kopijo svojih obdelanih podatkov. Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do popravka

- v skladu s to pravico upravljavec podatkov odstrani netočnosti ali napake v osebnih podatkih, ki so predmet obdelave, in po potrebi dopolni ali posodobi podatke.Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do izbrisa

- v skladu s to pravico lahko zahtevate izbris podatkov, če ti niso več potrebni v povezavi z namenom, s katerim so bili zbrani, ali z drugimi pravnimi razlogi (na primer z uveljavljanjem, izvajanjem ali zagovarjanjem pravnih zahtevkov).Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do omejitev

- v skladu s to pravico upravljavec podatkov omeji obdelavo osebnih podatkov, razen za: a) operacije, za katere je oseba, na katero se podatki nanašajo, dala svoje soglasje za sprejeto obdobje hranjenja, ali za katere obstajajo druge pravne podlage za obdelavo; b) ali če je nadaljnja obdelava osebnih podatkov zakonsko dovoljena (če je na primer izdana odločitev nadzornega organa, ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov).Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do prenosljivosti podatkov

- v skladu s to pravico bo v primeru samodejne obdelave podatkov v povezavi s sklenjenim dogovorom ali soglasjem osebe, na katero se podatki nanašajo, upravljavec podatkov na vašo zahtevo posredoval vaše podatke v urejeni, običajno uporabljani in računalniško berljivi obliki zapisa. Poleg tega lahko upravljavec podatkov na vašo zahtevo podatke prenese drugemu upravljavcu, ki ga določite sami, pod pogojem, da je to tehnično izvedljivo s strani upravljavca podatkov in prejemnika podatkov.Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja

– kot oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko kadar koli ugovarjate proti obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, ne da bi morali upravičevati svoj ugovor.Če želite uveljavljati svojo pravico, se obrnite na nas prek tega obrazca: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/

Pravica do ugovora proti drugim namenom obdelave podatkov

zaradi določene lastne situacije lahko kadar koli ugovarjate proti obdelavi osebnih podatkov na osnovi upravičenih interesov upravljavca podatkov (na primer za namene analize ali statistike). Takšen ugovor bo predmet ocene upravljavca podatkov, kar se tiče njegovih upravičenih razlogov za tovrstno obdelavo.

Če želite uveljavljati katero koli od zgoraj navedenih pravic ali če želite vložiti kakršno koli pritožbo ali poizvedbo o tem, kako družba Huawei obdeluje osebne podatke na splošno ali v vašem primeru, oziroma če imate kakršno koli vprašanje za našo uradno osebo za varstvo podatkov (DPO), se obrnite na naslov: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-questions/.

Imate tudi pravico, da se pritožite na svoj lokalni organ za varstvo podatkov, to je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

9. Dodatne informacije

Podatkov ne uporabljamo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem, v povezavi z operacijami obdelave podatkov, ki so opisane v tem obvestilu o zasebnosti.

Če nam ne posredujete osebnih podatkov, kot so vaši kontaktni podatki ali podrobnosti potrebnega popravila vaše naprave oziroma postopka pritožbe, vam ne bomo mogli zagotoviti nekaterih ali vseh svojih storitev, ki so opisane v tem obvestilu o zasebnosti.

10. Posodobitve tega obvestila

Družba Huawei si pridržuje pravico, da lahko kadar koli posodobi to obvestilo. Če se to obvestilo spremeni, bo družba Huawei objavila obvestilo o spremembi na različne načine, vključno z objavo najnovejše različice na našem uradnem spletnem mestu: https://consumer.huawei.com/si/support/.

Najnovejša različica tega obvestila o zasebnosti bo vedno na voljo tukaj. Če želite videti, kdaj je bilo to obvestilo o zasebnosti nazadnje posodobljeno, lahko preverite »datum začetka veljavnosti«, ki je naveden na vrhu strani.

POMEMBNO:

To obvestilo o zasebnosti velja za podporo Huawei. Našo zavezo zasebnosti v povezavi z drugimi izdelki in storitvami si oglejte v ustreznem obvestilu o zasebnosti, ki velja za te izdelke in storitve. Če želite izvedeti več o zavezah zasebnosti družbe Huawei na splošno, obiščite spletno mesto: https://consumer.huawei.com/si/legal/privacy-policy/.

Izjava o zasebnosti za poslovanje s potrošniki družbe Huawei.

Zapuščate consumer.huawei.com
Po kliku na povezavo boste vstopili na spletno mesto tretje osebe. Huawei ni odgovoren in nima nadzora nad tem spletnim mestom tretje osebe.
Nazaj Nadaljuj