Érvényes a 2021.01.01. előtt megvásárolt termékekre

Az importőr Huawei Technologies Hungary Kft. (a továbbiakban:HUAWEI) garantálja, hogy a jelen termék és tartozékai a jótállási idősorán, normál használat esetén, hibától, nem megfelelő vagy rosszminőségű kidolgozástól, anyaghibától, tervezési hibától mentesek maradnak. Ez a jótállás a következő feltételek teljesülése esetén érvényes: A 151/2013 (IX.22.) Korm. rendelet alapján, az abban foglalt kötelező (12 hónap) jótállási időn felül, (ide értendőek a felhasználó által nem eltávolítható, beépített akkumulátorok is) társaságunk további 12 hónap önkéntes jótállást vállal a termékeire [mobiltelefon, táblagép, Watch (okosóra)], az alábbi kivételekkel:

- a készülék dobozában megtalálható akkumulátorra, töltő adapterre, töltőkábelre, fülhallgatóra 12 hónap,
- egyéb viselhető eszközök a Watch kivételével,
- a külön vásárolt tartozékokra 10.000 Ft felett 12.hónap kötelező jótállás érvényes. 10.000 Ft alatt értékű tartozékokra a jótállást a kiskereskedő határozza meg, ilyen igényével kérjük, hogy a kiskereskedőhöz forduljon.

Amennyiben a jótállás feltételeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Huawei Technologies Hungary Kft.-t az alábbi elérhetőségen: Huawei Technologies Hungary Kft.

Ügyfélszolgálat:
06 80 HUAWEI (06 80 482934) Hotline Hétfő-Péntek 9-19.00
Email, Chat, Social Media: Hétfő-Péntek 9-19.00 (kivéve ünnepnapok)

Részletek:
A készülék meghibásodását a fenti díjmentesen hívható telefonszámon van lehetősége bejelenteni, átvevőpontjaink elérhetőségét az alábbi linken találja meg:
qr-code

http://szerviz.huawei.hu

Szervizeink litája:

Huawei Szerviz központ Pest (József körút)

1085 Budapest József körút 17

Debrecen Huawei szervizpont

4026 Debrecen, Péterfia út 18. Debrecen Plaza fszt.


A Jótállás ideje alatt a Huawei elsősorban kijavítja vagy kicseréli a terméket vagy annak érintett alkotórészét abban az esetben, ha a termék vagy annak érintett alkotórésze hibás, betartva a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakat.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó – elsősorban választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A kijavított terméknek vagy érintett alkotórészének hibamentesnek kell lennie. A Jótállás ideje alatt a Vevőre nem hárítható át a kijavítás vagy a kicserélés költsége, beleértve a cserealkatrészt, szerviz munkadíjat.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-, és felszerelésről, valamint az el-, és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A HUAWEI kérésére a jótállási jeggyel vagy a termék gyári, vagy IMEI számát feltüntető számlával a garanciális javítás, vagy kicserélés érdekében a vásárlás idejét és helyét a Vevőnek igazolnia kell tudni.

A jótállási jogokat a termék tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti.

Ez a jótállás nem vonatkozik a következőkre:

A termék szállítása, be-, és kirakodása, illetve tárolása során keletkezett hibák és sérülések.

A termék engedély nélküli szétszedésére, illetve újbóli összeszerelésére vonatkozó kísérletek.

A termék bevett és megszokott használati módjától eltérő használatból eredő hibák és sérülések.

A vis maior által okozott sérülések, beleértve többek között, de nem kizárólag a tüzet, földrengést, villámcsapást és háborút.

A készülék a felhasználói útmutatónak nem megfelelő használatából, karbantartásából, kezeléséből, az elővigyázatosság hiányából eredő hibák.

A normál használatból eredő kopás, beleértve többek között, de nem kizárólag a készülékházat és a töltőt.

Ha a termék a jótállási jegyen feltüntetett gyári, vagy IMEI száma nem egyezik meg a terméken feltüntetett gyári, vagy IMEI számmal.

Ha a termék gyári szoftverét bármilyen módon lecserélik (root-olják), megváltoztatják egy a Huawei által nem támogatott szoftverre (ide nem értve Támogatás applikáción keresztüli frissítést, a beállításokon keresztül elvégzett frissítést, vagy a szerződött szervizpartnereink által elvégzett frissítések, módosítások).

Amennyiben a készülék ún: FRP lock-al (Factory reset protection) állapotban van és Ön a jelszó hiányában a zár feloldását kéri.

A jelen jótállás semmissé válik:

A terméken található gyári, vagy IMEI szám vagy garanciális zár olvashatatlanná válása vagy eltávolítása esetén.

Ha a jelen garanciában meghatározott feltételeket a HUAWEI előzetes írásos beleegyezése nélkül megváltoztatták.

Ha a számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot [az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, mely tartalmazza a vásárlás pontos helyét, idejét, a termék árát, az eladó pecsétjét, valamint a termék modellszámát és az egyedi azonosítót (gyári, vagy IMEI szám) kivételt képez ez alól az érvényes elektronikus számla] a Vevő nem tudja bemutatni.

A jótállás a termékre és az eredetileg vele szállított tartozékokra érvényes, és nem terjed ki a szoftverre, illetve egyéb berendezésekre.

A jótállási igény a vásárlás helyén kapott jótállási jeggyel érvényesthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A HUAWEI nem vállal felelősséget semmilyen, az Ön vagy harmadik személy tulajdonába tartozó adat, alkalmazás vagy cserélhető adathordozó elvesztéséért, károsodásáért, semmilyen üzleti veszteségért, szerződés megszűnéséért, tényleges vagy remélt bevétel elvesztéséért, vagy egyéb más következményi vagy speciális kárért vagy veszteségért. A HUAWEI felelőssége az Ön vagy harmadik személy vagyonában bekövetkező közvetlen károk tekintetében a Termék eladási árára korlátozódik. A fenti korlátozások nem alkalmazandók, amennyiben bizonyított a HUAWEI súlyos gondatlansága vagy szándékossága, vagy károkozó magatartása személyi sérülést, vagy halált okoz.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Adatkezelési nyilatkozatunkat az alábbi linken érheti el:
https://consumer.huawei.com/hu/legal/privacy-policy/

Tájékoztatjuk, hogy az esetleges fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Gyártó: Huawei Device Co., Ltd. (“HUAWEI”) Huawei Industrial base, Bantian, Longgang, Shenzen 518129

Jótállási feltételek PDF formátumban való letöltése