Warranty-policy

A jobb felhasználói élmény érdekében, használja az Internet Explorer legfrissebb verzióját vagy váltson másik böngészőre.

Népszerű eredmények

  Javasolt eredmények

   írjon be több keresőszót

   Érvényes 2017.04.01-tõl.

   Jótállási feltételek

   Az importõr HUAWEI Technologies Hungary Kft. (a továbbiakban: HUAWEI) garantálja, hogy a jelen termék és tartozékai a jótállási idõ során, normál használat esetén, hibától, nem megfelelõ vagy rossz minõségû kidolgozástól, anyaghibától, tervezési hibától mentesek maradnak. Ez a jótállás a következõ feltételek teljesülése esetén érvényes:
   A 151/2013 (IX.22.) Korm. rendelet alapján, az abban foglalt kötelezõ (12 hónap) jótállási idõn felül, (ide értendõek a felhasználó által nem eltávolítható, beépített akkumulátorok is) társaságunk további 12 hónap önkéntes jótállást vállal a termékeire [mobiltelefon, táblagép, Watch (okosóra)], az alábbi kivételekkel:

   -  a készülék dobozában megtalálható akkumulátorra, töltõ adapterre, töltõkábelre, fülhallgatóra 12 hónap

   - egyéb viselhetõ eszközök a Watch kivételével

   - a külön vásárolt tartozékokra 10.000 Ft felett 12.hónap kötelezõ jótállás érvényes. 10.000 Ft alatt értékû tartozékokra a jótállást a kiskerekedõ határozza meg, ilyen igényével kérjük, hogy a kiskereskedõhöz forduljon.

   Amennyiben a jótállás feltételeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse a HUAWEI Technologies Hungary Kft.-t az alábbi elérhetõségen :

   HUAWEI Technologies Hungary Kft.
   Tel: 06 80 HUAWEI (06 80 482 934)

   A készülék meghibásodását a fenti, díjmentesen hívható telefonszámon van lehetõsége bejelenteni, szervizpartnereink elérhetõségét pedig az alábbi linkre kattintva érheti el:
   http://szerviz.huawei.hu

   1. A Jótállás ideje alatt HUAWEI elsõsorban kijavítja vagy kicseréli a terméket vagy annak érintett alkotórészét abban az esetben, ha a termék vagy annak érintett alkotórésze hibás, betartva a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakat.

   2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

   - elsõsorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva      aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

   - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fûzõdõ   érdeke megszûnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba   miatt elállásnak nincs helye.

   A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

   A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
   A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

   3. A kijavított terméknek vagy annak érintett alkotórészének hibamentesnek kell lennie. A Jótállás ideje alatt a Vevõre nem hárítható át a kijavítás vagy a kicserélés költsége, beleértve a cserealkatrészt, szerviz munkadíjat.

   4. Nem számít bele a jótállási idõbe a kijavítási idõnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerûen használni. A jótállási idõ a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezõ hiba tekintetében újból kezdõdik.

   5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a jármûvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetõ el, a le- és felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

   6. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredõ – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
   Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testület eljárását is kezdeményezheti.

   A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

   7. A HUAWEI kérésére a jótállási jeggyel vagy a termék gyári, vagy IMEI számát feltüntetõ számlával a garanciális javítás, vagy kicserélés érdekében a vásárlás idejét és helyét a Vevõnek igazolnia kell tudni.
   8. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása eseté az új tulajdonos) érvényesítheti.
   9. Ez a jótállás nem vonatkozik a következõkre:
   1)  A termék szállítása, be- és kirakodása, illetve tárolása során keletkezett hibák és sérülések.
   2)  A termék engedély nélküli szétszedésére, illetve újbóli összeszerelésére vonatkozó kísérletek.
   3)  A termék bevett és megszokott használati módjától eltérõ használatból eredõ hibák és sérülések.
   4)  A vis maior által okozott sérülések, beleértve többek között, de nem kizárólag, a tüzet, földrengést, villámcsapást és háborút.
   5)  A készülék a felhasználói útmutatónak nem megfelelõ használatából, karbantartásából, kezelésébõl, az elõvigyázatosság hiányából eredõ hibák.
   6)  A normál használatból eredõ kopás, beleértve többek között, de nem kizárólag, a készülékházat és a töltõt.
   7)  Ha a termék a jótállási jegyen feltüntetett gyári, vagy IMEI száma nem egyezik meg a terméken feltüntetett gyári, vagy IMEI számmal.
   8)  Ha a termék gyári szoftverét bármilyen módon lecserélik (root-olják), megváltoztatják egy a HUAWEI által nem támogatott szoftverre (ide nem értve a Hicare-n keresztüli frissítést, a beállításokon keresztül elvégzett     frissítést, vagy a szerzõdött szervizpartnereink által elvégzett frissítések, módosítások.
   9) Amennyiben a készülék ún: FRP lock-al (Factory reset protection) állapotban van és Ön a jelszó hiányában a zár feloldását kéri.

   10. A jelen jótállás semmissé válik
   1)  A terméken található gyári, vagy IMEI szám vagy garanciális zár olvashatatlanná válása vagy eltávolítása esetén.
   2)  Ha a jelen garanciában meghatározott feltételeket a HUAWEI elõzetes írásos beleegyezése nélkül megváltoztatták.
   3)  Ha a számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot [az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, mely tartalmazza a vásárlás pontos helyét, idejét, a termék árát, az eladó pecsétjét, valamint a termék modellszámát és az egyedi azonosítót (gyári, vagy IMEI szám) kivételt képez ez alól az érvényes elektronikus számla] a Vevõ nem tudja bemutatni.

   11. A jótállás a termékre és az eredetileg vele szállított tartozékokra érvényes, és nem terjed ki a szoftverre, illetve egyéb berendezésekre.

   12. A jótállási igény a vásárlás helyén kapott jótállási jeggyel érvényesthetõ.
   Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredõ jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetõek.

   13. A HUAWEI nem vállal felelõsséget semmilyen, az Ön vagy harmadik személy tulajdonába tartozó adat, alkalmazás vagy cserélhetõ adathordozó elvesztéséért, károsodásáért, semmilyen üzleti veszteségért, szerzõdés megszûnéséért, tényleges vagy remélt bevétel elvesztéséért, vagy egyéb más következményi vagy speciális kárért vagy veszteségért.

   A HUAWEI felelõssége az Ön vagy harmadik személy vagyonában bekövetkezõ közvetlen károk tekintetében a Termék eladási árára korlátozódik. A fenti korlátozások nem alkalmazandók, amennyiben bizonyított a HUAWEI súlyos gondatlansága vagy szándékossága, vagy károkozó magatartása személyi sérülést, vagy halált okoz.

   14. A vállalkozás a minõségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzõkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
   A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

   .......................................................................................................................

   [1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerzõdés a szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatás nyújtására kötelez.
   Adatkezelési nyilatkozatunkat az alábbi linken érheti el:
   http://consumer.huawei.com/hu/legal/privacy-policy/

   Tájékoztatjuk, hogy az esetleges fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testület eljárását is kezdeményezheti.

   Gyártó: HUAWEI Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") HUAWEI Industrial base, Bantian, Longgang, Shenzen 518129


   __________________________________________________________________

   Érvényes volt 2017.03.31-ig:

   Jótállási feltételek (Hungarian)

   Az importõr HUAWEI Technologies Hungary Kft. (a továbbiakban: HUAWEI) garantálja, hogy a jelen termék és tartozékai a jótállási idõ során, normál használat esetén, hibától, nem megfelelõ vagy rossz minõségû kidolgozástól, anyaghibától, tervezési hibától mentesek maradnak. Ez a jótállás a következõ feltételek teljesülése esetén érvényes:

   A 151/2013 (IX.22.) Korm. rendelet alapján, az abban foglalt kötelezõ (12 hónap) jótállási idõn felül, (ide értendõek a felhasználó által nem eltávolítható, beépített akkumulátorok is) társaságunk további 12 hónap önkéntes jótállást vállal a termékeire [mobiltelefon, táblagép, Watch (okosóra)], az alábbi kivételekkel:

   - a készülék dobozában megtalálható akkumulátorra, töltõ adapterre, töltõkábelre, fülhallgatóra 12 hónap

   - egyéb viselhetõ eszközök a Watch kivételével

   - a külön vásárolt tartozékokra 10.000 Ft felett 12.hónap, 10.000 Ft alatt 3 hónap jótállás érvényes

   Ugyanez a garancia kiterjesztés vonatkozik az Európai Unió tagállamában, Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban megvásárolt mobiltelefon, táblagép és Watch (okosóra) készülékekre is, melyek rendelkeznek egyedi azonosító számmal (gyáriszám, IMEI).

   Amennyiben a jótállás feltételeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse a HUAWEI Technologies Hungary Kft.-t az alábbi elérhetõségen :

   HUAWEI Technologies Hungary Kft.
   Tel: 06 80 HUAWEI (06 80 482 934)

   A készülék meghibásodását a fenti telefonszámon van lehetõsége bejelenteni, szervizpartnereink elérhetõségét pedig az alábbi linkre kattintva érheti el: http://szerviz.huawei.hu

   1. A Jótállás ideje alatt HUAWEI elsõsorban kijavítja vagy kicseréli a terméket vagy annak érintett alkotórészét abban az esetben, ha a termék vagy annak érintett alkotórésze hibás, betartva a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakat.

   2.Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

   -  elsõsorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

   - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fûzõdõ érdeke megszûnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

   A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
   A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

   3. A kijavított terméknek vagy annak érintett alkotórészének hibamentesnek kell lennie. A Jótállás ideje alatt a Vevõre nem hárítható át a kijavítás vagy a kicserélés költsége, beleértve a cserealkatrészt, szerviz munkadíjat.

   4.Nem számít bele a jótállási idõbe a kijavítási idõnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerûen használni. A jótállási idõ a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezõ hiba tekintetében újból kezdõdik.

   5.A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a jármûvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetõ el, a le- és felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

   6. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredõ – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
   Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testület eljárását is kezdeményezheti.

   A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

   7.A HUAWEI kérésére a jótállási jeggyel vagy a termék gyári, vagy IMEI számát feltüntetõ számlával a garanciális javítás, vagy kicserélés érdekében a vásárlás idejét és helyét a Vevõnek igazolnia kell tudni.

   8.A jótállási jogokat a termék tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása eseté az új tulajdonos) érvényesítheti.

   9.Ez a jótállás nem vonatkozik a következõkre:
   1)  A termék szállítása, be- és kirakodása, illetve tárolása során keletkezett hibák és sérülések.
   2)  A termék engedély nélküli szétszedésére, illetve újbóli összeszerelésére vonatkozó kísérletek.
   3)  A termék bevett és megszokott használati módjától eltérõ használatból eredõ hibák és sérülések.
   4)  A vis maior által okozott sérülések, beleértve többek között, de nem kizárólag, a tüzet, földrengést, villámcsapást és háborút.
   5)  A készülék a felhasználói útmutatónak nem megfelelõ használatából, karbantartásából, kezelésébõl, az elõvigyázatosság hiányából eredõ hibák.
   6)  A normál használatból eredõ kopás, beleértve többek között, de nem kizárólag, a készülékházat és a töltõt.
   7)  Ha a termék a jótállási jegyen feltüntetett gyári, vagy IMEI száma nem egyezik meg a terméken feltüntetett gyári, vagy IMEI számmal.

   10. A jelen jótállás semmissé válik
   1)  A terméken található gyári, vagy IMEI szám vagy garanciális zár olvashatatlanná válása vagy eltávolítása esetén.
   2)  Ha a jelen garanciában meghatározott feltételeket a HUAWEI elõzetes írásos beleegyezése nélkül megváltoztatták.
   3)  Ha a számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot [az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, mely tartalmazza a vásárlás pontos helyét, idejét, a termék árát, az eladó pecsétjét, valamint a termék modellszámát és az egyedi azonosítót (gyári, vagy IMEI szám) kivételt képez ez alól az érvényes elektronikus számla] a Vevõ nem tudja bemutatni.

   11. A jótállás a termékre és az eredetileg vele szállított tartozékokra érvényes, és nem terjed ki a szoftverre, illetve egyéb berendezésekre.

   12. A jótállási igény a vásárlás helyén kapott jótállási jeggyel érvényesthetõ.

   Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredõ jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetõek.

   13. A HUAWEI nem vállal felelõsséget semmilyen, az Ön vagy harmadik személy tulajdonába tartozó adat, alkalmazás vagy cserélhetõ adathordozó elvesztéséért, károsodásáért, semmilyen üzleti veszteségért, szerzõdés megszûnéséért, tényleges vagy remélt bevétel elvesztéséért, vagy egyéb más következményi vagy speciális kárért vagy veszteségért.

   A HUAWEI felelõssége az Ön vagy harmadik személy vagyonában bekövetkezõ közvetlen károk tekintetében a Termék eladási árára korlátozódik. A fenti korlátozások nem alkalmazandók, amennyiben bizonyított a HUAWEI súlyos gondatlansága vagy szándékossága, vagy károkozó magatartása személyi sérülést, vagy halált okoz.

   14. A vállalkozás a minõségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzõkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
   A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

   .......................................................................................................................

   [1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerzõdés a szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatás nyújtására kötelez. Adatkezelési nyilatkozatunkat az alábbi linken érheti el: http://consumer.huawei.com/hu/legal/privacy-policy/

   Gyártó: HUAWEI Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") HUAWEI Industrial base, Bantian, Longgang, Shenzen 518129