„Huawei“ remonto sąlygos

1. Jūs esate visiškai atsakingi už duomenų saugumą jūsų įrenginyje. Prieš pateikdami mums prietaisą, pasidarykite duomenų atsarginę kopiją arba juos ištrinkite, išimkite SIM ir SD korteles. Mes nebūsime atsakingi už duomenų, parametrų ar programinės įrangos praradimą ar pakeitimą remonto metu, jei nesukursite duomenų atsarginės kopijos ar jų neištrinsite. Bet kokiu atveju mes nesaugosime jūsų įrenginyje esančių asmens duomenų.
2. Jei jūsų įrenginiui bus taikoma papildoma komercinė garantija („komercinė garantija“), peržiūrėkite savo komercinės garantijos sąlygas. Priešingu atveju pasitikrinkite įstatyminės garantijos terminą, kuris yra du metai nuo momento, kai pardavėjas pristatė prekes. Norint pasinaudoti įstatymine ar komercine garantija, būtina pateikti dokumentą, pagrindžiantį prekės pristatymo ir/ar pirkimo datą, nesvarbu, ar tai būtų sąskaita, pirkimo kvitas, važtaraštis, ar užklijuota garantijos kortelė su prekės įsigijimo data. Dokumentai turintys taisymo ar klastojimo požymių nebus priimami. Teisinė garantija apima prietaiso taisymą ar, kai taikytina, pakeitimą. Tokiu atveju, remiantis teisės aktais, tai bus atlikta nemokamai.
3. Primename, kad komercinė ar įstatyminė garantija netaikoma prietaiso pažeidimams atsiradusiems dėl vandens (skysčio) poveikio, kritimo, žmogaus padarytos žalos, neteisėto ardymo, neteisėto remonto ar modifikavimo, garantijos plombos pažeidimo, virusų ir pan., ar prietaiso naudojimo, neatitinkančio prietaiso instrukcijos nuostatų. Tokiais atvejais, kai jūsų įrenginiui garantija netaikoma, turėsite sumokėti atitinkamą remonto mokestį, įskaitant dalių kainą ir remonto darbų išlaidas. Jei prietaisą reiktų siųsti taisymui, siuntimo paštu išlaidos gali būti įtrauktos į remonto mokestį.
4. „Huawei“ įgalioti aptarnavimo centrai gali pateikti pakaitinį įrenginį, už kurį gali tekti sumokėti užstatą (jei taikoma). Kad neprarastumėte savo duomenų, saugomų pakaitiniame įrenginyje, vadovaukitės šių sąlygų 1 punktu. Jūs esate įpareigoti tinkamai pasirūpinti pakaitiniu prietaisu ir jį grąžinti, kai pasiimsite savo įrenginį. Jei neįvykdysite minėto įpareigojimo, pasiliekame teisę reikalauti pagrįstos kompensacijos, atsiradusios dėl netinkamo pakaitinio prietaiso naudojimo ar pavėluoto grąžinimo.
5. Huawei“ remonto sąlygų taikymą reglamentuoja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, o visi ginčai, ar pretenzijos, kylančios dėl šių sąlygų, išsprendžiami kompetentingų vietos institucijų.

HUAWEI PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO HUAWEI ĮGALIOTIESIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAMS TEIKIANT TAISYMO PASLAUGAS

Šis pranešimas paaiškina kaip UAB „Huawei Technologies (Vilnius)‟ (toliau - „Huawei‟, „mes‟ ir „mūsų‟) rinks ir tvarkys jūsų asmens duomenis gautus taisant jūsų „Huawei‟ prietaisą.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Huawei Technologies (Vilnius)‟, Lietuvos Respublikoje registruota bendrovė, veikianti adresu Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR ŠALTINIAI
Siekiant užtikrinti aukščiausius techninius ir kokybės standartus vykdant „Huawei‟ prietaisų priežiūrą, „Huawei‟ pasitelkia įgaliotuosius techninės priežiūros centrus – bendroves kurioms suteikiama teisė teikti taisymo paslaugas visiems „Huawei‟ prietaisų savininkams. Šios trečiosios šalys teikdamos taisymo paslaugas gali tiesiogiai iš Jūsų priimti „Huawei‟ prietaisus ir gauti jūsų asmens duomenis bei tam tikrą šių asmens duomenų dalį teikti bendrovei „Huawei‟. „Huawei‟ būtina tvarkyti jūsų asmens duomenis siekiant šių tikslų:
 • užtikrinti jog jūsų pasirinktas įgaliotasis techninės priežiūros centras suteiktų kokybiškas paslaugas ir jas tinkamai priskirtų garantiniam ar negarantiniam taisymui;
 • pateikti jums apklausą, kad galėtume įvertinti jūsų patirtį „Huawei‟ įgaliotajam techninės priežiūros centrui teikiant paslaugas. Tai leidžia išlaikyti aukštą klientams teikiamų paslaugų kokybę, taip pat tobulinti teikiamas paslaugas ir, jei reikia, vadovautis jūsų atsiliepimu vertinant įgaliotojo techninės priežiūros centro teiktų taisymo paslaugų atitiktį „Huawei‟ reikalavimams;
 • prižiūrėti ar tinkamai vykdomi „Huawei“ įrenginių pardavėjų ir įgaliotųjų techninės priežiūros centrų sutartiniai įsipareigojimai, įskaitant tinkamus atsiskaitymus tarp šių trečiųjų šalių ir „Huawei“;
 • teisinių reikalavimų ir pretenzijų rengimas, vykdymas ar gynimas.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS
„Huawei“ rinks ir apdoros šią netiesiogiai iš jūsų surinktą informaciją (kurią mums pateikė „Huawei“ įgaliotieji techninės priežiūros centrai):
 • garantiniam taisymui: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, įrenginio duomenys (serijos numeris, gaminio modelis), informacija, įrodanti prietaiso pristatymą ir pirkimo datą;
 • negarantiniam taisymui: įrenginio duomenys (serijos numeris, gaminio modelis), telefono numeris (bendrai vadinami „asmens duomenys“).

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant į teisėtą mūsų interesą, siekiant užtikrinti, kad įgaliotasis techninės priežiūros centras, kurį pasirinksite savo prietaisą taisymui, tiksliai priskirs remonto pobūdį ir taisymą suderins su „Huawei“. Be to, mūsų interesas yra prižiūrėti, ar mūsų partneriai laikosi savo įsipareigojimų ir atitinka „Huawei“ keliamus reikalavimus, taip pat ar teikia jums tinkamas paslaugas. Taip pat, mes turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume įvertinti klientų pasitenkinimą ir prireikus patobulinti taisymo paslaugas, taip pat vadovautis jūsų atsiliepimais vertinant įgaliotojo techninės priežiūros centro teiktų taisymo paslaugų atitiktį „Huawei‟ reikalavimams ir įsipareigojimų vykdymą, tai pat, imtis veiksmų teikiant teisines pretenzijas, ar nuo jų ginantis.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI
„Huawei“ naudojasi patikrintais administracinių ir IT paslaugų teikėjais, kad užtikrintu savo verslo operacijų vykdymą ir užtikrintų asmens duomenų saugumą. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su mūsų paslaugų tiekėjais, yra vykdomas pagal mūsų nurodymą, o paslaugų tiekėjai veikia tik mūsų vardu, kaip duomenų tvarkytojai. Toks tvarkymas visada yra apsaugotas sutartinėmis nuostatomis, siekiant užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis įstatymų ir gerosios duomenų tvarkymo praktikos.
„Huawei“ ir jos duomenų tvarkytojai, atsižvelgdami į priimtus veiklos standartus, nustato technines, fizines, administracines ir procedūrines apsaugos priemones, kad užtikrintų tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą; užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui ar prieigai prie jų arba užkirsti kelią asmens duomenų pažeidimui (saugumo incidentams).

TARPVALSTYBINIS DUOMENŲ SIUNTIMAS
„Huawei“ yra tarptautinė bendrovė, o tai reiškia, jog mes galime siųsti jūsų asmens duomenis su mumis susijusioms bendrovėms, kurių dalis yra už ES ribų. Vykdant bet kokį tokio pobūdžio duomenų siuntimą, „Huawei“ užtikrins tinkamą jūsų asmens duomenų saugumą pagal visus taikomus teisinius reikalavimus ir imsis veiksmų užtikrindama, jog surinkti duomenys būtų tvarkomi laikantis šio pareiškimo nuostatų ir vietos teisės aktų reikalavimų.
Tuo atveju, jei mūsų paslaugų tiekėjas yra įsikūręs ne Europos Sąjungoje (ES) ar Europos ekonominėje erdvėje (EEE), mes užtikrinsime tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį naudodamiesi Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių, skirtų perduoti asmens duomenis į trečiąsias šalis, standartinėmis nuostatomis.

KIEK LAIKO BUS SAUGOJAMI ASMENS DUOMENYS
Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki 24 mėnesių nuo jų gavimo. Po šio laikotarpio jūsų asmens duomenys bus visam laikui ištrinti arba nuasmeninti.

JŪSŲ TEISĖS
 • jūs turite teisę iš „Huawei“ gauti patvirtinimą, ar tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, ir, jei taip yra, gauti asmens duomenų kopijų ir konkrečią informaciją apie tai, kaip „Huawei“ tvarko jūsų asmens duomenis;
 • jūs turite teisę reikalauti iš „Huawei“ ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis ir teisę reikalauti patikslinti neišsamius asmens duomenis;
 • tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti iš „Huawei“ ištrinti savo asmens duomenis;
 • tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę reikalauti iš „Huawei“ apriboti duomenų tvarkymą;
 • tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, iškilo klausimų dėl asmens duomenų, norite pateikti skundą susijusį su asmens duomenimis arba norite pateikti užklausą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui dėl asmens duomenų, naudokitės mūsų duomenų subjektų teisių portalu, kurį rasite adresu:
https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-questions.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą vietos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi pagal šį privatumo pranešimą ar galiojančius teisės aktus. Atitinkamų nacionalinių duomenų apsaugos institucijų sąrašą rasite čia:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_lt.

Atsiųsti garantijos politiką