„Huawei“ remonto sąlygos

1. Jūs esate visiškai atsakingi už duomenų saugumą jūsų įrenginyje. Prieš pateikdami mums prietaisą, pasidarykite duomenų atsarginę kopiją arba juos ištrinkite, išimkite SIM ir SD korteles. Mes nebūsime atsakingi už duomenų, parametrų ar programinės įrangos praradimą ar pakeitimą remonto metu, jei nesukursite duomenų atsarginės kopijos ar jų neištrinsite. Bet kokiu atveju mes nesaugosime jūsų įrenginyje esančių asmens duomenų.
2. Jei jūsų įrenginiui bus taikoma papildoma komercinė garantija („komercinė garantija“), peržiūrėkite savo komercinės garantijos sąlygas. Priešingu atveju pasitikrinkite įstatyminės garantijos terminą, kuris yra du metai nuo momento, kai pardavėjas pristatė prekes. Norint pasinaudoti įstatymine ar komercine garantija, būtina pateikti dokumentą, pagrindžiantį prekės pristatymo ir/ar pirkimo datą, nesvarbu, ar tai būtų sąskaita, pirkimo kvitas, važtaraštis, ar užklijuota garantijos kortelė su prekės įsigijimo data. Dokumentai turintys taisymo ar klastojimo požymių nebus priimami. Teisinė garantija apima prietaiso taisymą ar, kai taikytina, pakeitimą. Tokiu atveju, remiantis teisės aktais, tai bus atlikta nemokamai.
3. Primename, kad komercinė ar įstatyminė garantija netaikoma prietaiso pažeidimams atsiradusiems dėl vandens (skysčio) poveikio, kritimo, žmogaus padarytos žalos, neteisėto ardymo, neteisėto remonto ar modifikavimo, garantijos plombos pažeidimo, virusų ir pan., ar prietaiso naudojimo, neatitinkančio prietaiso instrukcijos nuostatų. Tokiais atvejais, kai jūsų įrenginiui garantija netaikoma, turėsite sumokėti atitinkamą remonto mokestį, įskaitant dalių kainą ir remonto darbų išlaidas. Jei prietaisą reiktų siųsti taisymui, siuntimo paštu išlaidos gali būti įtrauktos į remonto mokestį.
4. „Huawei“ įgalioti aptarnavimo centrai gali pateikti pakaitinį įrenginį, už kurį gali tekti sumokėti užstatą (jei taikoma). Pakaitinis įrenginys jums bus duotas, jei remontui pateikto prietaiso nepavyks pataisyti tą pačią dieną. Kad neprarastumėte savo duomenų, saugomų pakaitiniame įrenginyje, vadovaukitės šių sąlygų 1 punktu. Jūs esate įpareigoti tinkamai pasirūpinti pakaitiniu prietaisu ir jį grąžinti, kai pasiimsite savo įrenginį. Jei neįvykdysite minėto įpareigojimo, pasiliekame teisę reikalauti pagrįstos kompensacijos, atsiradusios dėl netinkamo pakaitinio prietaiso naudojimo ar pavėluoto grąžinimo.
5. Huawei“ remonto sąlygų taikymą reglamentuoja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, o visi ginčai, ar pretenzijos, kylančios dėl šių sąlygų, išsprendžiami kompetentingų vietos institucijų.

Privatumo pareiškimas

Šis privatumo pareiškimas taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo asmens duomenų valdytojas, UAB „Huawei Technologies (Vilnius)” Lvovo g. 25, Vilniaus m., Lietuva (toliau: „Huawei“ arba „mes“), kai „Huawei“ įgalioti techninės priežiūros centrai Jums teikia remonto paslaugas.
Duomenų tvarkymo sritis, tikslas bei teisinis pagrindas
„Huawei“ garantiniam remontui
„Huawei“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis sutartų paslaugų teikimo tikslais, taip pat susisiekti su jumis dėl suteiktų paslaugų ir kokybės kontrolės (įskaitant kliento apklausas dėl suteiktos paslaugos kokybės). Renkami duomenys apima: vardas, telefono numeris, adresas (jei taikoma), el. paštas, prietaiso serijos numeris (toliau - SN), prietaiso duomenys, prekės pristatymo ar pirkimo datą įrodanti informacija (jei taikoma). Asmens duomenys bus saugomi iki 24 mėnesių. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
  • Sutarčių vykdymas: garantiniai susitarimai - remontas prietaiso garantijoje nurodytomis sąlygomis;
  • Teisėti interesai - apklausa dėl suteiktų paslaugų kokybės po to, kai remonto paslauga bus suteikta.
Negarantiniam remontui, kurį teikia „Huawei“ įgalioti techninės priežiūros centrai
„Huawei“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis tik kokybės kontrolės tikslais (įskaitant atsarginių dalių administravimą ir susijusią pagalbą įgaliotiems techninės priežiūros centrams).
Tai apima šiuos duomenis: prietaiso SN ir prietaiso duomenys. Asmens duomenys bus saugomi iki 24 mėnesių.
Mes tvarkome jūsų duomenis remdamiesi teisėtu interesu geriau administruoti atsarginių dalių tiekimą įgaliotiems techninės priežiūros centrams.
* Jei pateiksime jums pakaitinį telefoną, mes rinksime jūsų vardą, telefono numerį, adresą (jei taikoma), el. paštą, SN ir prietaiso duomenis remdamiesi pakaitinio telefono suteikimo sutarties pagrindu.
Asmens duomenų gavėjai
Tam tikru mastu pasitelkiame įgaliotus techninės priežiūros centrus. Juos pasirinkome tik prieš tai juos kruopščiai patikrinę, jie laikosi mūsų nurodymų, yra reguliariai tikrinami ir mūsų vardu netvarkys jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais.
Duomenys nebus perduodami gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų. Išimtis taikoma prietaiso SN. SN bus perduotas Kinijoje įsikūrusiai „Huawei Device Co., Ltd“ pagal Europos Komisijos patvirtintus sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų reikalavimus, užtikrinančius tinkamas saugumo priemones. Šis perdavimas vykdomas siekiant nustatyti prietaiso autentiškumą ir patvirtinti remonto tinkamumą.
Jūsų teisės
Jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, ar „Huawei“ tvarko su jumis susijusius asmens duomenis. Tam tikrais, teisės aktų numatytais atvejais, galite paprašyti „Huawei“ tvarkomų savo asmens duomenų kopijos, taip pat, reikalauti pataisyti, ištrinti ar nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Jei norite pasinaudoti kuria nors iš pirmiau paminėtų teisių arba norite pateikti skundą ar užklausą dėl to, kaip „Huawei“ tvarko asmeninius duomenis bendrai arba jūsų atveju, taip pat, jei turite klausimų duomenų apsaugos pareigūnui, pateikite savo užklausą šiuo adresu: https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-questions/. Be to, jūs turite teisę skųstis duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų įmonėje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų pagalbos tarnybos privatumo politiką, peržiūrėkite „Huawei“ pagalbos tarnybos pranešimą dėl privatumo - https://consumer.huawei.com/lt/support/service-privacy-notice/
Atsiųsti garantijos politiką