Terms of Use

Geresnei vartojimo patirčiai naudokite naujausią Internet Explorer versiją arba kitą, alternatyvią naršyklę.
TEISINĖ INFORMACIJA
Naudojimo sąlygos
Naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos taikomos „HUAWEI“ vartotojų interneto svetainei (https://consumer.huawei.com/lt/). Naudodamiesi šia interneto svetaine sutinkate su toliau pateiktomis sąlygomis. Jeigu nesuprantate kurių nors čia pateiktų sąlygų arba su jomis nesutinkate, neturėtumėte toliau naudotis šia interneto svetaine.

Jeigu tai neprieštarauja įstatymams, „HUAWEI“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šias naudojimo sąlygas keisti. Patys privalote reguliariai tikrinti, ar šios naudojimo sąlygos nepasikeitė. Jeigu paskelbus apie tokius pakeitimus ir toliau naudositės šia interneto svetaine, tai reikš, kad su tais pakeitimais sutinkate.

Interneto svetainės informacija ir paaiškinimas

„HUAWEI“ šią interneto svetainę eksploatuoja ir tvarko savo centrinėje buveinėje, esančioje Kinijos Liaudies Respublikos Guangdongo provincijoje. Nors prie šios interneto svetainės galima prisijungti iš bet kurios pasaulio vietos, ne šioje interneto svetainėje aptariamos, minimos ir per ją teikiamos funkcijos, produktai ir paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ar regionuose.

Jeigu nuspręstumėte šia interneto svetaine naudotis iš šalies ar regiono, nepriklausančio Kinijai, galite tai daryti savo nuožiūra ir šia interneto svetaine naudotis nepažeisdami vietinių įstatymų.

Interneto svetainės turinys

Visas tekstas, vaizdai, muzika, vaizdo siužetai, animaciniai elementai, prekių ženklai, raštai, schemos, vaizdo sąsajos ir kodas (toliau – „tyrinys“), įskaitant, be kita ko, pirmiau minėto turinio idėjas, dizainą, struktūrą, išraišką ir perteikimą, pagal įstatymus priklauso „HUAWEI“, yra jos kontroliuojama arba teisėtai jos sankcionuota. Jeigu šiose naudojimo sąlygose nenurodyta kitaip, neturėdami išankstinio raštiško „HUAWEI“ sutikimo jokiais būdais negalite naudoti šios interneto svetainės turinio jokiems komerciniams tikslams.

Galite atsisiųsti šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją apie „HUAWEI“ produktus ir paslaugas su sąlyga, kad:

1. Minėta informacija bus naudojama tik asmeniniams, o ne komerciniams tikslams.

2. Minėta informacija nebus niekaip keičiama.

3. Šios informacijos ar dokumentų, kuriuose ji pateikiama, atžvilgiu nebus daromi jokie pareiškimai ir neteikiamos jokios garantijos.

4. Nei iš dalies, nei visiškai nebus pašalinti jokie pareiškimai ir (arba) pranešimai dėl „HUAWEI“ nuosavybės ir kitų įstatymais numatytų teisių bei interesų, susijusių su šia informacija.

Naudojimo standartai

Šios interneto svetainės ir jos turinio negalima naudoti neteisėtais būdais ar tikslais, nesuderinamais su šiomis naudojimo sąlygomis, arba pažeidžiant kitų asmenų ar organizacijų įstatymais nustatytas teises ir interesus.

Negalima naudoti jokių įrenginių, programų ar algoritmų, įskaitant puslapių indeksavimo, duomenų rinkimo ir kitas robotizuotas programas, arba kitų identiškų ar panašių programų bandant gauti prieigą prie šios interneto svetainės ar jos turinio dalies, ją įgyti, kopijuoti ar stebėti. Taip pat nemėginsite šioje interneto svetainėje lankytis, gauti ar kopijuoti joje pateikiamos medžiagos, dokumentų ar informacijos tokiais būdais, kurie joje nėra numatyti.

Nemėginsite neteisėtais būdais prisijungti prie šios interneto svetainės, jos turinio ar paslaugų, juos iškoduoti ar naudoti kitais neteisėtais būdais siekiant gauti neleistiną prieigą prie jų. Nemėginsite sekti, ieškoti atvirkštiniu būdu, iššifruoti ar iškoduoti jokios šioje interneto svetainėje esančios klientų informacijos, įskaitant, be kita ko, naudotojų „HUAWEI ID“, išskyrus jūsiškį.

Nepažeisite jokių apsaugos mechanizmų ar tapatybės nustatymo priemonių, naudojamų šioje interneto svetainėje arba su ja susietų. Jokiomis priemonėmis neieškosite jokių šios interneto svetainės tinklo ar su ja susietų tinklų spragų, kad galėtumėte prieš ją vykdyti išpuolius.

Sutinkate nenaudoti jokių įrenginių, programinės įrangos ar programų, kad sutrikdytumėte arba mėgintumėte sutrikdyti įprastą šios interneto svetainės veikimą, joje atliekamas operacijas arba kitų asmenų mėginimus naudotis šia interneto svetaine. Nesiimsite jokių veiksmų, kuriais mėgintumėte šios interneto svetainės infrastruktūroje, sistemoje ar tinkle arba su ja susietose sistemose ar tinkluose laikyti pernelyg didelį arba neproporcingai didelį informacijos kiekį.

Negalite skelbti neteisėtas turinys, pažeidžiantis galiojančius įstatymus ir (arba) kitų asmenų teises (pvz., neapykantą kurstantis ar teroristinis turinys, dalijimasis vaizdais, kuriuose vaizduojama seksualinė prievarta prieš vaikus, neteisėtas dalijimasis privačiais vaizdais be sutikimo, persekiojimas internetu, reikalavimų neatitinkančių ar suklastotų produktų pardavimas, produktų pardavimas ar paslaugų teikimas pažeidžiant vartotojų apsaugos įstatymus, neleistinas autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas, turinys, pažeidžiantis nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir kt.).

„Huawei“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra taikyti apribojimus, pavyzdžiui, iš anksto tikrinti, filtruoti, riboti, blokuoti, keisti arba naikinti jūsų turinį, kuris pažeidžia jūsų pirmiau nurodytus įsipareigojimus, blokuoti arba ištrinti jūsų narystę ir (arba) visiškai atšaukti / blokuoti jūsų prieigą. Apie bet kokį neteisėtą turinį arba turinį, pažeidžiantį šios Svetainės sąlygas, galite pranešti „Huawei“ per dsacompliance@huawei.com ir „Huawei“ gali imtis atitinkamų atsakomųjų veiksmų.

Jei pašalinsime arba apribosime prieigą prie jūsų turinio, nedelsdami jums apie tai pranešime ir nurodysime savo sprendimo priežastis, išskyrus atvejus, kai mums to daryti nederėtų (pavyzdžiui, mums to neleidžia teisės aktai). Jei manote, kad per klaidą pašalinome arba apribojome jūsų turinį, galite per dsacompliance@huawei.com pateikti skundą dėl mūsų sprendimo.

Paskyra, slaptažodis ir saugumas

Kad galėtumėte naudotis tam tikromis šios interneto svetainės funkcijomis arba paslaugomis, jums galite tekti užregistruoti „HUAWEI ID“ arba prisijungti prie savo „HUAWEI ID“. Tik jūs patys atsakote už savo paskyros informacijos, įskaitant slaptažodį, konfidencialumo užtikrinimą. Jeigu nesugebėsite užtikrinti minėtos informacijos saugumo ir konfidencialumo, tik jūs patys būsite atsakingi už bet kokius veiksmus, vykdomus jūsų paskyroje arba nukreiptus prieš ją.

Jeigu savo paskyroje pastebėtumėte neįprastų ar nederamų veiksmų, įskaitant, be kita ko, leidimo tam neturinčių asmenų atliktą slaptažodžio pakeitimą arba prisijungimą prie paskyros ir naudojimąsi ja, nedelsdami turite apie tai pranešti „HUAWEI“. Jeigu dėl jūsų nesugebėjimo užtikrinti savo paskyros informacijos konfidencialumo jūsų paskyra pradeda naudotis kiti asmenys ir dėl to daroma žala „HUAWEI“ arba kitiems šios interneto svetainės lankytojams, jums gali tekti atlyginti tokią žalą.

Jokiomis aplinkybėmis negalite naudotis kitų asmenų „HUAWEI ID“, tam negabus aiškaus paskyros turėtojo leidimo. Jeigu dėl jūsų nesugebėjimo laikytis šių sąlygų jūs arba kiti asmenys patirtų nuostolių, „HUAWEI“ už tokius nuostolius nesiims jokios atsakomybės.

Išorinės nuorodos

Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į nepriklausomas trečiųjų šalių interneto svetaines. Tokios nuorodos pateikiamos tik šios interneto svetainės naudotojų patogumui. „HUAWEI“ neteikia nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų dėl susijusiose interneto svetainėse teikiamo turinio, paslaugų ir informacijos, todėl šios nuorodos neturėtų būti laikomos „HUAWEI“ rekomendacijomis ar leidimu naudotis susijusiomis interneto svetainėmis. Tokiomis susijusiomis interneto svetainėmis galite naudotis tik savo nuožiūra, tačiau „HUAWEI“ nesiima jokios atsakomybės už tokios sąveikos rezultatus.

Privatumas

Šiai interneto svetainei taikomos „HUAWEI“ privatumo taisyklės, su kuriomis galite išsamiai susipažinti bet kurio šios interneto svetainės puslapio apačioje pasirinkę „Privatumo taisyklės“.

Atminkite, kad nei tinklo ryšys, nei tarp jūsų bei šios interneto svetainės perduodami duomenys nėra visiškai saugūs ir konfidencialūs, todėl jūsų į šią interneto svetainę siunčiamą informaciją ir duomenis gali perimti kiti asmenys. „HUAWEI“ negali užtikrinti visiško tinklo ryšio ir tarp jūsų bei šios interneto svetainės perduodamų duomenų saugumo ir konfidencialumo.

Teisių rezervavimas

„HUAWEI“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo imtis toliau nurodytų veiksmų:

1. Bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties sustabdyti arba nutraukti šios interneto svetainės ar jos dalies veikimą arba prieigą prie jos.

2. Taisyti arba keisti šios interneto svetainės turinį bei visas taikytinas taisykles, sąlygas ar punktus arba jų dalį.

3. Priežiūros, klaidų taisymo ar kitų panašių pakeitimų tikslais reguliariai arba nereguliariai sustabdyti šios interneto svetainės arba jos dalies veikimą.

Atsakomybės atsisakymas

„HUAWEI“ NEGALI UŽTIKRINTI ABSOLIUTAUS ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, JOS TURINIO IR JOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO, TĘSTINUMO IR PRIEIGOS. ŠI INTERNETO SVETAINĖ IR JOS TURINYS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA. TIK JŪS KAIP NAUDOTOJAS ATSAKOTE UŽ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS IR SU JA SUSIETŲ INTERNETO SVETAINIŲ NAUDOJIMĄ. JEIGU BŪTUMĖTE NEPATENKINTI ŠIA INTERNETO SVETAINE AR JOS DALIMI, VIENINTELĖ PRIEMONĖ, KURIOS GALITE IMTIS, – NEBESINAUDOTI ŠIA INTERNETO SVETAINE AR JOS DALIMI, NES TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ APRIBOJIMAI YRA JŪSŲ SUTARTIES SU „HUAWEI“ DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO DALIS.

ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE SKELBIAMA INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS PRODUKTUS IR PASLAUGAS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, PRODUKTŲ FUNKCIJAS, SĄRANKAS, PARAMETRUS, TECHNINIUS STANDARTUS IR PASLAUGŲ TURINĮ, SKIRTINGOSE ŠALYSE AR REGIONUOSE GALI SKIRTIS. BET KURIO TOKIO PRODUKTO FUNKCIJOS, SĄRANKOS, PARAMETRAI IR TECHNINIAI STANDARTAI TOKIO PRODUKTO BET KURIO GYVAVIMO CIKLO ETAPO METU GALI BŪTI KOREGUOJAMI, O „HUAWEI“ GALI NE IŠ KARTO PASKELBTI ATITINKAMĄ ATNAUJINTĄ INFORMACIJĄ. TODĖL INFORMACIJA APIE PRODUKTUS IR PASLAUGAS, PATEIKIAMA ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, GALI SKIRTIS NUO TIKRO PRODUKTO, KURĮ ĮSIGYSITE, ARBA PRODUKTŲ, PARDUODAMŲ JŪSŲ RINKOJE. „HUAWEI“ NEGALI UŽTIKRINTI VISIŠKO ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO, IŠSAMUMO AR PATIKIMUMO.

Atsakomybės apribojimas

Jeigu tai neprieštarauja įstatymams, „HUAWEI“ jokiomis aplinkybėmis nesiima atsakomybės už jokius netiesioginius, išvestinius, atsitiktinius, šalutinius ar baudžiamuosius nuostolius, kurių galima patirti dėl naudojimosi šia interneto svetaine, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, net jeigu „HUAWEI“ apie tokią galimą riziką jau žino.

Jeigu dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine būtų patirta kokia nors žala ar nuostoliai, maksimali atsakomybė, kurios imtųsi „HUAWEI“ ar jos partneriai, neviršys bendrosios bet kokių abonementinių mokesčių ar panašių mokesčių, susijusių su šios interneto svetainės paslaugų ar funkcijų naudojimu, sumos.

Atsakomybės apribojimas leistinas ne visose jurisdikcijose. Todėl pirmiau minėti apribojimai jums gali būti netaikytini.

Nuostolių atlyginimas

Jeigu kuri nors trečioji šalis pateiktų „HUAWEI“ reikalavimą, susijusį su nuostoliais, atsakomybe, problema ar išlaidomis, kurių patyrė dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine, sutinkate atlyginti „HUAWEI“, jos direktorių, darbuotojų, tarpininkų, partnerių ir kitų licencijuotų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

Nepriklausomos teisių gynimo priemonės

Šios sutarties 10 straipsnio „Atsakomybės apribojimas“ ir 11 straipsnio „Nuostolių atlyginimas“ nuostatos galioja savarankiškai, net jeigu nustatoma, kad minėtieji straipsniai ir (arba) nuostatos netinka numatytam tikslui arba yra neįgyvendinamos. Jeigu tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, šios sutarties 10 ir 11 straipsniuose numatyti atsakomybės apribojimai taikomi nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai buvo patirti dėl 1) sutarties sąlygų pažeidimo, 2) garantijos sąlygų pažeidimo, 3) klaidų ar pažeidimų, įskaitant aplaidumą arba klaidinimą, 4 ) griežtos atsakomybės arba 5) dėl bet kokių nors kitų priežasčių.

Atsiliepimai

Bet kokie šioje interneto svetainėje jūsų pateikti atsiliepimai nebus laikomi konfidencialiais. „HUAWEI“ pasilieka teisę be jokių apribojimų laisvai naudoti tokią informaciją.

Šių naudojimo sąlygų pažeidimas

Sutinkate su tuo, kad „HUAWEI“ pasilieka teisę nutraukti jūsų prieigą prie šios interneto svetainės ir (arba) užblokuoti jums galimybę lankytis šioje interneto svetainėje, jeigu „HUAWEI“ manytų, kad jūs pažeidėte kurias nors iš šių naudojimo sąlygų.

Jeigu „HUAWEI“ atims jūsų prieigos prie šios interneto svetainės teisę dėl to, kad pažeidėte šias naudojimo sąlygas, „HUAWEI“ nesiims jokios atsakomybės nei jūsų, nei kurios nors trečiosios šalies atžvilgiu.

Sutinkate, kad „HUAWEI“ gali savo nuožiūra nuspręsti ir be jokio išankstinio įspėjimo nutraukti jūsų prieigą prie šios interneto svetainės funkcijų ar jų dalies dėl toliau nurodytų priežasčių, tarp jų:

1) jeigu to pareikalautų teisėsaugos ar kitos vyriausybinės institucijos;

2) jeigu to paprašytumėte jūs patys (jeigu paprašysite, kad būtų pašalintas jūsų „HUAWEI ID“, nebegalėsite naudotis internetinio apsipirkimo funkcijomis);

3) jeigu būtų sustabdytas arba iš esmės pakeistas šios interneto svetainės ar kurios nors jos paslaugos veikimas;

4) dėl nenumatytų techninių problemų.

Taikomi įstatymai ir jurisdikcija

Šios sutarties sudarymas, vykdymas ir interpretavimas, taip pat su ja susijusių ginčų sprendimas reglamentuojamas pagal Kinijos Liaudies Respublikos įstatymus.

Šios sutarties pasirašymo vieta bus laikomas Kinijos Liaudies Respublikos Longango rajonas Šendženo mieste. Jeigu kiltų ginčų dėl šios sutarties turinio arba vykdymo, abi šalys turi stengtis juos spręsti draugiškomis derybomis. Jeigu draugiškomis derybomis susitarti nepavyktų, bet kuri šalis gali pradėti teisminį bylos nagrinėjimą sutarties pasirašymo jurisdikcijai priklausančiame teisme.

DSA atitiktis

Siekdama laikytis ES Skaitmeninių paslaugų akto (Reglamentas (ES) 2022/2065, DSA), „Huawei“ paskyrė DSA palaikymo komandą kaip mūsų kontaktinį centrą, kad būtų galima tiesiogiai ir greitai bendrauti su valstybių narių institucijomis, Europos Komisija, Europos skaitmeninių paslaugų valdyba ir Platformos paslaugos gavėjais.

Taip pat kviečiame bet kurį fizinį ar juridinį asmenį pranešti mums apie mūsų paslaugoje esančią konkrečią informaciją, kurią fizinis ar juridinis asmuo laiko neteisėtu turiniu.

Jei atitinkama veikla ar informacija bus pripažinta neteisėta ar neatitinkanti mūsų sąlygų ir nuostatų, mes nustatysime ir įgyvendinsime apribojimus, nurodysime priežastis ir taikysime vidinę atitikties užtikrinimo sistemą, kaip nurodyta šių Svetainės sąlygų 4 skirsnyje.

Visi prašymai, skundai, pranešimai ir kiti pranešimai pagal DSA 11, 12, 16, 20 ir 22 straipsnius siunčiami adresu:dsacompliance@huawei.com. Tokie pranešimai turėtų būti teikiami anglų kalba.

Įvairios nuostatos

Šios naudojimo sąlygos – tai nedaloma jūsų ir „HUAWEI“ sutartis, reglamentuojanti jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine ir pakeičianti bet kurias ankstesnes rašytines ar žodines jūsų ir „HUAWEI“ sutartis dėl šios interneto svetainės naudojimo. Nepaisant kitų sutarčių, kurias esate pasirašę jūs ir „HUAWEI“, sąlygų, „HUAWEI“ nepriims jokių priešpriešinių pasiūlymų, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis, todėl aiškiai atsisako bet kokių priešpriešinių pasiūlymų.

Jeigu „HUAWEI“ nesugebėtų griežtai laikytis arba reikalauti griežtai laikytis šių naudojimo sąlygų, tai nebus laikoma „HUAWEI“ teisių, susijusių su šiomis naudojimo sąlygomis, arba pačių naudojimo sąlygų atsisakymo. Jokie veiksmai, vykstantys tarp „HUAWEI“ ir jūsų ar trečiosios šalies, negali būti laikomi šių naudojimo sąlygų pakeitimais.

Jūs išeinate iš consumer.huawei.com
Spustelėję nuorodą pateksite į trečiosios šalies svetainę. „Huawei“ nėra atsakinga ir nekontroliuoja šios trečiosios šalies svetainės.
Grįžti Tęsti