Service Privacy Notice

Geresnei vartojimo patirčiai naudokite naujausią Internet Explorer versiją arba kitą, alternatyvią naršyklę.

„HUAWEI“ pagalbos tarnybos pranešimas dėl privatumo

Paskutinis atnaujinimas: 2019 m. birželio 5 d.

1. Įvadas

Šis pranešimas dėl privatumo taikomas asmeninių duomenų, susijusių su „HUAWEI“ pagalbos tarnyba, tvarkymui. Šie duomenys naudojami, pvz., teikiant techninės priežiūros paslaugas, tvarkant garantijos užklausas, susirašinėjant su jumis, kai kreipiatės į „HUAWEI“ pagalbos tarnybą naudodamiesi tiesioginiu pokalbiu, el. paštu, specialiąja telefono linija arba tiesioginiais pranešimai per mūsų oficialias socialinių tinklų paskyras Facebook, YouTube ir Instagram, tobulinant „HUAWEI“ pagalbos tarnybą arba tvarkant teisinius ieškinius, susijusius su jos veikimu.

Šiame pranešime dėl privatumo pateikiama informacija apie asmeninių duomenų tvarkymą, pvz., tvarkymo apimtis ir tikslas, duomenų saugojimo laikotarpis, taip pat duomenų subjektų teisės. Suprantame jūsų privatumo svarbą. Skirkite laiko šiam pranešimui dėl privatumo atidžiai perskaityti, kad suprastumėte, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis.

2. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra UAB „HUAWEI Technologies“, registruota Ukmergės g. 120-2, Vilnius, Lietuva (toliau vadinamas „mes“, „HUAWEI“ arba „HUAWEI“ pagalbos tarnyba).

Jei turite klausimų dėl privatumo, kreipkitės į mus internetu: https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-questions/.

3. Kokius asmeninius duomenis renkame

Teikdami „HUAWEI“ pagalbos tarnybos paslaugas, jūsų asmeninius duomenis rinksime ir naudosime užklausų, kurias pateikiate „HUAWEI“ pagalbos tarnybai, vykdymo tikslais.

Rinksime ir tvarkysime šių tipų asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate siųsdami užklausą „HUAWEI“ pagalbos tarnybai:

kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, naudotojo ID ir (arba) slapyvardis, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas; įrenginio duomenys: IMEI numeris ir kiti įrenginio identifikatoriai (įskaitant elektroninius);

užklausos duomenys: duomenys, esantys „HUAWEI“ pagalbos tarnybai pateiktos užklausos turinyje, pvz., dėl techninės priežiūros paslaugų, garantijos procesų ar kitų iškilusių klausimų.

4. Kaip ir kokiu pagrindu naudojame jūsų asmeninius duomenis

Anksčiau minėtus asmeninius duomenis naudojame siekdami įvykdyti užklausas, kurias pateikiate „HUAWEI“ pagalbos tarnybai, ir (arba) teikdami jums reikalingas techninės priežiūros paslaugas arba dėl jų su jumis susisiekdami, tvarkydami garantijos užklausas, keldami savo paslaugų kokybę (taip pat atlikdami klientų pasitenkinimo apklausas) arba tvarkydami teisinius ieškinius, susijusius su anksčiau minėtais veiksmais.

Galime tvarkyti Jūsų duomenis, susijusius su:

• pateiktu sutikimu – jei naudojatės mūsų kontaktiniu centru (Sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas, nepažeidžiant duomenų tvarkymo prieš atšaukimą teisėtumo);

• mūsų teisėtais interesais:

• pagalba atsakant į jūsų klausimus ir jūsų užklausų vykdymas, trikčių šalinimas, DUK ir kita informacija apie mūsų klientams teikiamas paslaugas;

• mūsų paslaugų kokybės gerinimas tobulinant paslaugų funkcijas ir saugą;

• atitikimas taikomiems reikalavimams dėl dokumentų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, laikymo ir saugojimo;

• teisinių ieškinių, susijusių su „HUAWEI“ pagalbos tarnybos veikimu, įrodymas, įvykdymas ar apgynimas.

5. Kaip bendriname jūsų asmeninius duomenis

(1) Bendrinimas paslaugų teikėjams: Pasitelkiame paslaugų teikėjus, kurie padeda veikti „HUAWEI“ pagalbos tarnybai. Jie galės pasiekti jūsų asmeninius duomenis tik tiek, kiek reikės sutartiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant paslaugas „HUAWEI“ pagalbos tarnybai. Mūsų paslaugų teikėjai, kuriuos atidžiai pasirinkome ir pavedame jiems atlikti darbus, yra susaistyti mūsų instrukcijomis ir netvarkys jūsų duomenų jokiais kitais tikslais. Galime bendrinti jūsų duomenis su šių kategorijų paslaugų teikėjais:

• įgaliotaisiais techninės priežiūros centrais – kad galėtume jums teikti techninės priežiūros paslaugas (taisymo, įrenginio priėmimo arba grąžinimo pataisius);

• kontaktiniais centrais – kad galėtume efektyviai su jumis susisiekti techninės priežiūros paslaugų klausimais;

• klientų pasitenkinimo apklausų centrais – kad galėtume nuolat tobulinti savo paslaugas.

(2) Atskleidimai, susiję su teisiniais arba reguliavimo reikalavimais: „HUAWEI“ jūsų informaciją gali bendrinti tik tada, kai to pagrįstai reikalaujama, pvz., kad patenkintų taikomų įstatymų ir taisyklių reikalavimus arba vykdydama kontrolierių, teismų ar valstybinių institucijų nurodymus.

Teikdama tam tikras paslaugas, „HUAWEI“ pasitelkia trečiųjų šalių subjektus, priklausančius „HUAWEI“ grupei (užsakomosios paslaugos), taip vadinamus tvarkytojus. Vykdydami jiems patikėtas veiklas, tvarkytojai gali gauti prieigą prie tam tikrų arba visų anksčiau aprašytų asmeninių duomenų. Prieš tvarkydami tvarkytojai gauna griežtus nurodymus dėl asmeninių duomenų tvarkymo, apsaugos būdo ir apimties. Tvarkytojai neturi teisės tvarkyti asmeninius duomenis kitais, nei čia nurodyti, tikslais.

Tam tikrais atvejais nurodyti tvarkytojai gali tvarkyti asmeninius duomenis ir savais tikslais, pvz., susijusiais su tiekimo ir taisymo paslaugomis pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba garantijai. Tokiais atvejais tvarkymas vyks pagal taisykles, nustatytas atitinkamose tų subjektų politikose arba reglamentuose.

„HUAWEI“ laikosi taikomų teisinių reikalavimų, kad būtų apsaugoti ES asmeniniai duomenys, perduodami už EEE ribų, naudodama ES standartines sutarčių nuostatas ir taip užtikrindama atitinkamą duomenų apsaugos lygį, taikomą asmeniniams duomenims, net tais atvejais, kai ES duomenų apsaugos įstatymas nėra tiesiogiai taikomas. „HUAWEI“ taiko šią procedūrą teikdama techninės priežiūros paslaugas, kurioms reikalingas duomenų bendrinimas su „HUAWEI“ grupės įmonėmis, kurių pagrindinė būstinė yra Kinijos Liaudies Respublikoje.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmeninius duomenis

Jūsų asmeninius duomenis saugome ribotą laikotarpį, reikalingą norint pasiekti tvarkymo ir (arba) teisinių reikalavimų laikymosi tikslus. Klientų aptarnavimo tarnybos atžvilgiu taikomi šie duomenų saugojimo laikotarpiai:

• iki 24 mėnesių nuo užklausos pateikimo dienos, jei teikiamos techninės priežiūros paslaugos;

• iki 24 mėnesių nuo užklausos pateikimo „HUAWEI“ pagalbos tarnybai dienos; tiksliau sakant, 6 mėnesius – pateikus per tiesioginį pokalbį arba el. paštu, 12 mėnesių – pateikus specialiąja telefono linija, 24 mėnesius – pateikus socialinių tinklų pranešimu;

7. Kaip apsaugome jūsų asmeninius duomenis

Įdiegiame atitinkamas technines ir organizacines saugos priemones, kad asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, naudojimo, modifikavimo arba praradimo. Šios priemonės apima šifravimo technologijas, duomenų atskyrimą ir kelių dalių autentifikavimą.

8. Jūsų teisės ir pasirinkimai

Kaip duomenų subjektas turite šias teises, susijusias su jūsų duomenų tvarkymu:

Teisė pasiekti informaciją – tai reiškia, kad duomenų valdytojas pagal jūsų užklausą turi pateikti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, pirmiausia apie tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą, laikomų duomenų apimtį, subjektus, kuriems asmeniniai duomenys atskleidžiami, ir saugojimo laikotarpius. Šios teisės pagrindu taip pat galite prašyti, kad duomenų valdytojas pateiktų jūsų tvarkomų duomenų kopiją. Norėdami pasinaudoti šia teise, susiekite su mumis naudodami šią formą: https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-questions/.

Taisymo teisė – šiuo pagrindu duomenų valdytojas pašalina visus tvarkomų duomenų netikslumus arba klaidas ir, jei reikia, papildo arba atnaujina duomenis.

Ištrynimo teisė – šiuo pagrindu galite prašyti panaikinti duomenis, jei jie nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo surinkti, arba kitais teisėtais tikslais (pvz., teisinių ieškinių įrodymui, įvykdymui ar apgynimui).

Apribojimo teisė – šiuo pagrindu duomenų valdytojas apriboja asmeninių duomenų tvarkymą, išskyrus: a) operacijas, kurioms duomenų subjektas suteikė sutikimą priimtinu jų saugojimo laikotarpiu, arba jei yra kitas teisėtas tokio tvarkymo pagrindas; b) kitu būdu teisėtai leidžiamą tolimesnį asmeninių duomenų tvarkymą (pvz., pagal kontroliuojančios institucijos išleistą sprendimą, leidžiantį toliau tvarkyti duomenis).

Duomenų perkėlimo teisė – šiuo pagrindu, jei duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis, pagal sudarytą susitarimą arba duomenų subjekto sutikimą jūsų prašymu duomenų valdytojas turi pateikti jūsų duomenis struktūriniu, bendrai naudojamu ir kompiuteriams perskaitomu formatu. Be to, duomenų valdytojas pagal jūsų užklausą gali juos perduoti kitam jūsų nurodytam valdytojui, jei tai techniškai įmanoma abiejų šalių, duomenų valdytojo ir to kito subjekto, atžvilgiu.

Teisė prieštarauti dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais – jūs, kaip duomenų subjektas, bet kuriuo metu galite paprieštarauti dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami tokio prieštaravimo priežasties.

Teisė prieštarauti dėl duomenų tvarkymo kitais tikslais – konkrečios situacijos pagrindu bet kuriuo metu galite paprieštarauti dėl duomenų tvarkymo kitais duomenų valdytojo teisėtais interesais (pvz., analitiniais arba statistiniais tikslais). Šiuo atžvilgiu pareikštą prieštaravimą įvertins duomenų valdytojas dėl teisėto tokio tvarkymo pagrindo.

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš anksčiau paminėtų teisų arba norite pateikti skundą ar užklausą dėl to, kaip „HUAWEI“ tvarko asmeninius duomenis bendrai arba jūsų atveju, taip pat, jei turite klausimų duomenų apsaugos pareigūnui (DPO), pateikite užklausą https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-questions/.

Taip pat turite teisę skųstis savo vietinei duomenų apsaugos institucijai. Atitinkamų nacionalinių duomenų apsaugos institucijų sąrašą rasite čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt/.

9. Papildoma informacija

Nenaudojame duomenų automatiniam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą, duomenų tvarkymo operacijų, aprašytų šiame pranešime dėl privatumo, atžvilgiu.

Jei mums nepateiksite asmeninių duomenų, pvz., kontaktinių duomenų arba informacijos, reikalingos jūsų įrenginiui pataisyti arba skundo sprendimo procedūrai atlikti, negalėsime jums suteikti kai kurių arba visų paslaugų, aprašytų šiame pranešime dėl privatumo.

10. Šio pranešimo atnaujinimas

Jei šis Pareiškimas kartkartėmis būtų peržiūrimas, „HUAWEI“ apie pakeitimą praneš įvairiais kanalais, pavyzdžiui, naujausią versiją paskelbs savo oficialioje svetainėje: https://consumer.huawei.com/lt/.

Naujausia pareiškimo dėl privatumo versija visada bus pasiekiama čia. Norėdami sužinoti, kada šis pranešimas dėl privatumo atnaujintas, galite pažiūrėti į viršuje paskelbtą „įsigaliojimo datą“.

SVARBU: šis pranešimas dėl privatumo taikomas „HUAWEI“ pagalbos tarnybai. Norėdami sužinoti apie mūsų įsipareigojimus dėl kitų produktų ir paslaugų, žiūrėkite atitinkamą tų produktų ir paslaugų pranešimą dėl privatumo. Jei norite sužinoti daugiau apie „HUAWEI“ privatumo įsipareigojimus bendrai, apsilankykite
https://consumer.huawei.com/lt/legal/privacy-policy/.

Jūs išeinate iš consumer.huawei.com
Spustelėję nuorodą pateksite į trečiosios šalies svetainę. „Huawei“ nėra atsakinga ir nekontroliuoja šios trečiosios šalies svetainės.
Grįžti Tęsti