Service Privacy Notice

Ērtākai satura apskatei, izmantojiet lūdzu jaunāko Internet Explorer versiju vai izvēlieties citu pārlūkprogrammu.
HUAWEI atbalsta servisa konfidencialitātes paziņojums
Última atualização: 7 de maio de 2020

1. Ievads

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi, kas ir savienoti ar HUAWEI atbalsta servisu. Tas ietver, piemēram, sistēmas uzturēšanu Jūsu vietā, garantijas pieprasījumu apstrādi, saziņu ar Jums caur HUAWEI atbalsts tiešsaistē, e-pastā vai mūsu oficiālajos sociālo mediju kontos Facebook, YouTube un Instagram, kā arī HUAWEI atbalsta servisa kvalitātes uzlabošanu un juridisko prasību pārvaldīšanu, kas saistītas ar servisa darbību.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ietverta svarīga informācija par personas datu apstrādi, piemēram, apstrādes apjoms un mērķis, datu glabāšanas laiks, kā arī datu subjektu tiesības. Mēs saprotam Jūsu konfidencialitātes nozīmi. Lūdzu, veltiet laiku, lai uzmanīgi izlasītu šo paziņojumu par konfidencialitāti un saprastu, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

2. Datu pārzinis

Datu pārzinis ir HUAWEI Technologies Latvia SIA with its registered seat in Duntes iela 3, Rīga, Latvijā , LV-1013. (turpmāk “mēs”, “HUAWEI” vai “HUAWEI atbalsts”).

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar konfidencialitāti, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot veidlapu tiešsaistē: https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-questions/

3. Kādi personiskie dati tiek vākti

Mēs apkoposim un izmantosim Jūsu personas datus kā daļu no HUAWEI atbalsta, lai atrisinātu Jūsu atbalsta pieprasījumu.

Mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu sniegtos personas datu tipus saistībā ar Jūsu atbalsta pieprasījumu:

kontaktpersonas dati: vārds, uzvārds, lietotāja ID un/vai segvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese;

ierīces dati: IMEI numurs un citi ierīces identifikatori (ieskaitot elektroniskos);

pieprasījuma dati: dati, kas ietverti atbalsta pieprasījumā, t.i., par pakalpojumu/garantiju vai garantijas procesu, vai jebkuru citu jautājumu, kas Jums varētu būt.

4. Kā un uz kāda pamata mēs izmantojam Jūsu personas datus

Mēs izmantojam iepriekš minētos personas datus, lai atbildētu uz Jūsu HUAWEI atbalsta pieprasījumu un/vai lai sazinātos ar Jums saistībā ar jebkuru nepieciešamo apkopes pakalpojumu, lai apstrādātu Jūsu garantijas pieprasījumu, uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti (arī veicot klientu apmierinātības apsekojumus), kā arī lai pārvaldītu juridisko prasību tiesvedību, kas saistīta ar iepriekš minētajām darbībām.

.Mēs varam apstrādāt Jūsu datus saistībā ar:

• dotu piekrišanu – ja izmantojat mūsu kontaktu centru (Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, neskarot apstrādes likumību pirms atsaukšanas).

• mūsu likumīgām interesēm:

• lai palīdzētu Jums atbildot uz jautājumiem, novērstu problēmas, kā arī sniegtu atbildes par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.

• uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, funkcionalitāti un drošību.

• ievērotu piemērojamās prasības attiecībā uz dokumentācijas uzturēšanu un glabāšanu saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem.

• izveidotu, realizētu vai aizstāvētu tiesiskās prasības saistībā ar HUAWEI atbalsta servisa darbību.

5. Kā mēs koplietojam Jūsu personas datus

(1) Dalīšanās ar pakalpojumu sniedzējiem: Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu HUAWEI atbalsta servisu. Tiem būs piekļuve Jūsu personas datiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas līgumsaistības pret mums, sniedzot pakalpojumus HUAWEI servisam. Mēs rūpīgi atlasījām un pasūtījām mūsu pakalpojumu sniedzējus, kuri seko mūsu norādījumiem un neapstrādās Jūsu personas datus citiem mērķiem. Mēs varam kopīgot Jūsu datus ar šādu pakalpojumu sniedzēju kategorijām:

• autorizēti servisa centri – lai sniegtu Jums tehniskās apkopes pakalpojumus (remonts, ierīces saņemšana vai atdošana pēc remonta);

• kontaktcentri — lai efektīvi sazinātos ar Jums saistībā ar uzturēšanas pakalpojumiem;

• klientu apmierinātības aptaujas centri — lai pastāvīgi attīstītu mūsu pakalpojumus.

(2) Juridiskā vai reglamentējošā informācija: HUAWEI var koplietot Jūsu datus, ja tam ir pamatota prasība, piemēram, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu un noteikumu prasības, vai atbildot uz regulatoru, tiesu vai valdības aģentūru pieprasījumiem.

Lai sniegtu noteiktus pakalpojumus, HUAWEI izmanto trešās personas un organizācijas, kas pieder HUAWEI grupai (ārpakalpojums), tā sauktos apstrādātājus. Apstrādātājiem uzticēto darbību ietvaros tie var piekļūt dažiem vai visiem iepriekš aprakstītajiem personas datiem. Pirms apstrādes apstrādātāji saņem stingras vadlīnijas par personas datu apstrādes veidu un apjomu, kā arī aizsardzību. Apstrādātājiem nav tiesību apstrādāt personas datus nolūkos, kas nav minēti iepriekš.

Dažos gadījumos norādītie apstrādātāji var apstrādāt arī personas datus savām vajadzībām, piemēram, saistībā ar remonta pakalpojumu sniegšanu pēc garantijas perioda vai garantijas laikā. Šādos gadījumos apstrāde tiks veikta saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šo subjektu attiecīgajos darbības noteikumos.

HUAWEI ievēro spēkā esošās juridiskās prasības, lai aizsargātu ES personas datus, kurus ir nepieciešamība pārsūtīt ārpus EEZ, jo īpaši, ievērojot ES standarta līguma punktus, lai nodrošinātu, ka uz Jūsu personas datiem attiecas līdzvērtīgs datu aizsardzības līmenis pat tad, ja ES datu aizsardzības tiesību akti nav tieši piemērojami. HUAWEI piemēro šo procedūru saistībā ar uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, kam nepieciešama datu apmaiņa ar HUAWEI grupas uzņēmumiem un galveno mītni Ķīnas Tautas Republikā.

6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus mēs glabājam ierobežotu laika periodu, kas nepieciešams apstrādes un/vai juridisko prasību izpildei. Saistībā ar klientu atbalsta servisu ir piemērojami šādi glabāšanas periodi:

• līdz 24 mēnešiem no Jūsu pieprasījuma, ja tiek sniegts apkopes pakalpojums;

• līdz 24 mēnešiem no Jūsu HUAWEI atbalsta pieprasījuma datuma.

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Mēs ieviešam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, informācijas izpaušanas, izmantošanas, pārveidošanas vai zaudēšanas, izmantojot kriptogrāfiskās tehnoloģijas, datu segregāciju un daudzfaktoru autentifikāciju.

8. Jūsu tiesības un izvēles

Kā datu subjektam, Jums ir šādas tiesības, kas saistītas ar Jūsu datu apstrādi:

Tiesības piekļūt informācijai –

tas nozīmē, ka datu pārzinim pēc Jūsu pieprasījuma ir jāsniedz informācija par personas datu apstrādi, galvenokārt par apstrādes nolūkiem un juridisko pamatu, glabāto datu apjomu, personām, kurām tiek atklāti personas dati, un glabāšanas periodiem. Pamatojoties uz šīm tiesībām, varat arī lūgt datu pārzinim saņemt Jūsu apstrādāto datu kopiju. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot veidlapu: https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-questions/;

Tiesības uz labojumu

— uz šī pamata datu pārzinis noņem visas neprecizitātes vai kļūdas attiecībā uz apstrādājamajiem personas datiem un, ja nepieciešams, aizpilda vai atjaunina datus;

Tiesības dzēst

- uz šī pamata var pieprasīt dzēst datus, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti, vai citiem likumīgiem mērķiem (piemēram, mūsu juridisko prasību izvirzīšana, īstenošana vai aizstāvēšana);

Tiesības uz ierobežojumu

- uz šī pamata datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, izņemot: a) darbības, kurām datu subjekts devis piekrišanu uz pieņemto saglabāšanas periodu, vai arī, ja ir citi likumīgi šādas apstrādes pamatojumi; b) personas datu turpmāka apstrāde ir likumīgi atļauta (piemēram, tiks izdots uzraudzības iestādes lēmums, ļaujot turpināt datu apstrādi);

Tiesības uz datu pārnesamību

- uz šī pamata datu apstrādes gadījumā, izmantojot automatizētus līdzekļus, saistībā ar noslēgto līgumu vai datu subjekta piekrišanu, pēc Jūsu pieprasījuma datu pārzinis nodrošina Jūsu datus strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt datu pārzinis pēc Jūsu pieprasījuma var tos nosūtīt citam Jūsu norādītam pārzinim, ja tas šajā ziņā ir tehniski iespējams gan no datu pārziņa puses, gan no šīs citas struktūras;

Tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkos

– Jūs kā datu subjekts jebkurā laikā varat iebilst pret personas datu apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkos, nepamatojot šādu iebildumu;

Tiesības iebilst pret citiem datu apstrādes mērķiem

- pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz citām datu pārziņa likumīgām interesēm (piemēram, analītiskiem vai statistiskiem mērķiem). Iebildums šajā sakarā būs pakļauts datu pārziņa novērtējumam attiecībā uz viņa likumīgajiem šādas apstrādes pamatojumiem.

Ja vēlaties izmantot kādas no iepriekš minētajām tiesībām vai vēlaties iesniegt sūdzību vai pieprasījumu par to, kā HUAWEI apstrādā personas datus kopumā vai Jūsu gadījumā, kā arī, ja Jums ir kādi jautājumi mūsu datu aizsardzības inspektoram (DPO), lūdzu, sūtiet pieprasījumu uz https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-questions/.

Jums ir arī tiesības sūdzēties vietējai datu aizsardzības iestādei. Attiecīgo valstu datu aizsardzības iestāžu saraksts: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lv/.

9. Papildu informācija

Mēs neizmantojam datus automatizētai lēmumu pieņemšanai, ieskaitot profilēšanu, saistībā ar datu apstrādes darbībām, kas aprakstītas šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Ja Jūs nesniedzat mums personas datus, piemēram, Jūsu kontaktinformāciju vai informāciju par nepieciešamo ierīces remontu vai sūdzību izskatīšanas procedūru, mēs nevarēsim sniegt dažus vai visus mūsu pakalpojumus, kas aprakstīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

10. Šī paziņojuma atjaunināšana

HUAWEI saglabā tiesības laiku pa laikam atjaunot šo paziņojumu. Ja šis paziņojums tiks atjaunināts, HUAWEI publicēs izmaiņu paziņojumu dažādos kanālos, tostarp publicēs jaunāko versiju uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē: https://consumer.huawei.com/lv/support/.

Visjaunākā šī paziņojuma par konfidencialitāti versija būs pieejama šeit. Lai redzētu, kad šis paziņojums par konfidencialitāti tika pēdējo reizi atjaunināts, varat pārbaudīt spēkā stāšanās datumu, kas redzams augšdaļā.

SVARĪGI!

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz HUAWEI atbalsta servisu. Lai uzzinātu mūsu saistības attiecībā uz konfidencialitāti, kas attiecas uz citiem produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, skatiet šo produktu un pakalpojumu piemērojamo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par HUAWEI konfidencialitātes saistībām kopumā, lūdzu, apmeklējiet:
https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-policy/.

HUAWEI patērētāju uzņēmējdarbības paziņojums par konfidencialitāti.

Jūs pametat consumer.huawei.com
Kad noklikšķināsiet uz saites, tiks atvērta trešās puses mājaslapa. Huawei neatbild un nepārvalda šo trešās puses vietni.
Atgriezties Turpināt