Huawei remonta pakalpojumu Noteikumi un nosacījumi

1. Par datu drošību jūsu ierīcē (datu dublēšanu un/vai dzēšanu un SIM kartes un SD kartes izņemšanu) esat atbildīgs/-a tikai un vienīgi jūs pirms dodat atļauju mums veikt remonta pakalpojumu. Mēs nenesam atbildību par datu, iestatījumu vai programmatūru zaudējumiem vai jebkādām izmaiņām pakalpojuma veikšanas laikā, ja jums nebūs sekmīgi izdevies veikt datu dublēšanu un dzēšanu. Mēs arī neuzglabāsim jūsu personiskos datus nekādiem nolūkiem.
2. Lūdzu, apskatiet savus komerciālās garantijas noteikumus gadījumā, ja uz jūsu ierīci attiecas papildu komerciāla garantija. Pretējā gadījumā pārbaudiet likumiskās garantijas tiesības, kas nosaka 2 (divu) gadu likumiskās garantijas periodu un kas sākas no brīža, kad pārdevējs jums nodevis preces. Lai izmantotu gan likumisko, gan komerciālo garantiju, ir nepieciešams uzrādīt dokumentāru pamatojumu, kas apliecina preces piegādes un/vai pirkšanas datumu, piem., rēķins, pirkuma čeks, piegādes pavadzīme vai aizzīmogota un datēta garantijas karte. Dokumenti, kas ir viltoti vai kā citādi manipulēti, netiks pieņemti. Juridiskā garantija sedz preces remontu vai, attiecīgā gadījumā, nomaiņu preces neatbilstības dēļ, un tādā gadījumā saskaņā ar juridiskajiem noteikumiem jums tas būs bezmaksas.
3. Lūdzu, atcerieties, ka uz komerciālajām vai likumiskajām garantijām neattiecas nekādi nejauši radīti bojājumi, piemēram, izmirkšana ūdenī (šķidrumā), pilienu radīti bojājumi, cilvēka radītie bojājumi, nelikumīga demontāža, neatļauts remonts vai modifikācija, līmējuma vietu noņemšana, vīrusu u.c. veida ierīces ļaunprātīga izmantošana vai neatbilstība izstrādājuma rokasgrāmatas norādījumiem. Šādos gadījumos jums jāmaksā atbilstošā remonta maksa, ja ierīcei beidzies garantijas termiņš, ieskaitot materiālu izmaksas un uzturēšanas izmaksas. Ja jums tas ir jānosūta atpakaļ uz rūpnīcas apkopi, var būt iekļautas arī pasta izmaksas.
4. Huawei autorizētie servisa centri var jums piegādāt pagaidu ierīci, par kuru jāiemaksā depozīta maksa (ja piemērojama). Lai nezaudētu savus datus, kas tiek glabāti aizdotajā ierīcē, lūdzu, ievērojiet šo noteikumu 1. punktu. Jums ir pienākums pienācīgi rūpēties par pagaidu ierīci un to nodot atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēmāt. Ja jūs neizpildīsiet iepriekšminētos noteikumus, mēs paturam tiesības pieprasīt saprātīgu kompensāciju, kas rodas no nepareizas pagaidu ierīces izmantošanas vai novēlotas nodošanas atpakaļ.
5. Šos Noteikumus un nosacījumus regulē Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie likumi, un visus strīdus vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, galīgi izšķir kompetentā vietējā iestāde.
HUAWEI PRIVĀTUMA POLITIKA IERĪČU REMONTS, KURU NODROŠINA HUAWEI APSTIPRINĀTI PAKALPOJUMU CENTRI
Šajā privātuma paziņojumā ir paskaidrots, kā UAB „Huawei Technologies (Vilnius)“ (“Huawei”, “mēs”, “mums” un “mūsu”) apkopos un apstrādās jūsu personiskos datus, kas mums sniegti, lai pārvaldītu un veiktu jūsu ierīces remontu, kā daļu no Huawei ierīču remonta pakalpojumiem.

DATU KONTROLĒTĀJS
Jūsu personas datus apstrādās kontrolieris UAB „Huawei Technologies (Vilnius)“, Lietuvas uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Lvovo iela 25 Viļņa, Lietuva, datu pārziņa amatā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES UN PERSONAS DATU AVOTU MĒRĶI
Lai nodrošinātu visaugstākos tehniskos un kvalitātes standartus mūsu ierīču apkopē, Huawei izmanto autorizētu servisa centru tīklu - uzņēmumus, kuriem ir atļauts sniegt remonta pakalpojumus visiem klientiem, kuriem pieder Huawei ierīces. Piedāvājot savus pakalpojumus, šīs trešās puses var saņemt jūsu ierīci un jūsu personas datus tieši no jums un tālāk atklāt dažus jūsu personisko datu kopumus Huawei. Huawei ir jāapstrādā jūsu personas dati šādiem mērķiem:
 • nodrošināt, ka jūsu izvēlētais Huawei autorizētais servisa centrs piedāvā atbilstošu remonta pakalpojumu un pienācīgi klasificē to kā garantijas vai bezgarantijas (pēcpārdošanas) remontu;
 • nodrošināt jums apmierinātības aptauju, lai novērtētu jūsu pieredzi ar Huawei autorizēto servisa centru un tādējādi ļautu mums uzturēt augstu klientiem piedāvāto remonta pakalpojumu kvalitāti un, ja nepieciešams, uzlabot šādus pakalpojumus, kā arī pārbaudīt jūsu atsauksmes atbilstoši mūsu standartiem un mūsu pilnvaroto servisa centru saistības attiecībā uz remontu;
 • Huawei ierīču pārdevēju un autorizēto servisa centru līgumsaistību pienācīgas izpildes uzraudzība, tostarp pienācīgi pakalpojumu norēķini starp šādām trešajām pusēm un Huawei;
 • un juridisku prasību izvirzīšana, realizēšana vai aizstāvēšana.

PERSONAS DATI, KO MĒS VĀCAM
Huawei apkopos un apstrādās šādu no jums netieši savāktu informāciju (ko mums sniedz Huawei pilnvarotie servisa centri):
 • Garantijas remontam: vārds, tālruņa numurs, e-pasts, ierīces dati (sērijas numurs, produkta modelis), informācija, kas pierāda ierīces piegādi un iegādes datums;
 • Ārpus garantijas remontam: ierīces dati (sērijas numurs, produkta modelis), tālruņa numurs.
  (kopīgi, attiecīgā gadījumā, “Personas dati”).

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu, ka pilnvarotais servisa centrs, kuru izvēlaties veikt savas ierīces remontu, precīzi klasificē remontu un precīzi norēķinās ar Huawei. Turklāt mūsu interese ir uzraudzīt, vai mūsu servisa partneri ievēro savas saistības un atbilst Huawei standartam, kā arī sniedz jums atbilstošus pakalpojumus. Visbeidzot, mums ir jāapstrādā personas dati, lai novērtētu klientu apmierinātību un vajadzības gadījumā uzlabotu remonta pakalpojumus, kā arī lai pārbaudītu jūsu atsauksmes atbilstoši mūsu standartiem un mūsu pilnvaroto servisa centru saistībām, kā arī lai izveidotu un/vai aizstāvētos pret juridiskām prasībām.

DATU APSTRĀDĀTĀJI
Huawei izmanto apstiprinātus administratīvos piegādātājus un IT pakalpojumu sniedzējus, lai atbalstītu savu uzņēmējdarbību un nodrošinātu personas datu drošību. Personas datu apstrādi attiecībā uz mūsu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem vienmēr esam pasūtījuši mēs, un puses rīkosies tikai mūsu vārdā kā datu apstrādātāji. Šāda apstrāde vienmēr tiek aizsargāta ar līguma noteikumiem, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumiem un labu datu apstrādes praksi.
Huawei un tā datu apstrādātāji izveido tehnoloģiskās, fiziskās, administratīvās un procesuālās garantijas, kas atbilst nozares pieņemtajiem standartiem, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību; novērst personas datu neatļautu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem vai novērstu personas datu pārkāpumu (drošības incidents).

PĀRROBEŽU DATU PĀRVIETOŠANA
Huawei ir globāls uzņēmums, kas nozīmē, ka mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem, no kuriem daži atrodas ārpus ES. Veicot jebkādu šādu pārsūtīšanu, Huawei nodrošinās, ka jūsu personas datus atbilstoši aizsargā visas piemērojamās juridiskās un normatīvās prasības, un rīkosies, lai nodrošinātu, ka mūsu apkopotie dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo paziņojumu un vietējiem tiesību aktiem. Gadījumā, ja mūsu piegādātājs atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), mēs nodrošinām atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni ar atbilstošām garantijām, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma noteikumus.

CIK ILGI TIEK UZGLABĀTI PERSONAS DATI
Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz 24 mēnešiem kopš apkopošanas. Pēc šī perioda jūsu personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti vai anonimizēti.

JŪSU TIESĪBAS
 • Jums ir tiesības no Huawei saņemt apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz jums, un, ja tas tā ir, piekļuve personas datu kopijai un konkrētai informācijai par to, kā Huawei apstrādā personas datus.
 • Jums ir tiesības pieprasīt no Huawei labot neprecīzus personas datus, kas attiecas uz jums, kā arī tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu aizpildīšanu.
 • Jums ir tiesības iegūt no Huawei savu personas datu dzēšanu, atsevišķos gadījumos.
 • Jums ir tiesības no Huawei iegūt apstrādes ierobežojumus, atsevišķos gadījumos.
 • Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, atsevišķos gadījumos.

Ja vēlaties izmantot privātuma tiesības, jums ir jautājumi par privātumu, vēlaties iesniegt sūdzību par privātumu vai vēlaties iesniegt vispārēju datu aizsardzības pieprasījumu mūsu datu aizsardzības inspektoram, lūdzu, izmantojiet mūsu datu subjektu tiesību portālu, kas pieejams vietnē:
https://consumer.huawei.com/lv/legal/privacy-questions/.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējā uzraudzības iestādē, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati netiek apstrādāti saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti vai piemērojamiem tiesību aktiem. Attiecīgo valstu datu aizsardzības iestāžu saraksts:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_lv.

Garantijas politika - lejuplādējamā PDF failā