Whistleblower Channel

Welcome to Huawei Sweden’s Whistleblower Channel

Välkommen till Huawei Swedens visselblåsarkanal

English

Svenska

Huawei Technologies Sweden AB (hereinafter "Huawei Sweden") has implemented a whistleblower channel for confidential reporting of suspected misconduct within our company.

■ Who can report?

The whistleblower channel can be used by anyone, including but not limited to employees, contractors, consultants, trainees, interns, agency workers, former employees, job seekers, volunteers and others, at Huawei Sweden.

■ How can a report be submitted?

A report can be submitted through the whistleblower channel in three different ways:
In writing: A written report can be submitted by sending an email to Whistle4HWSE@huawei.com
Orally: A report can be submitted orally by calling Huawei Sweden’s whistleblower hotline at +46(0)739200846 between the hours of 9.00-12.00 and 13.00-17:00 during regular business days.
At a physical meeting: Upon request, reporting can take place at a physical meeting.

You also have the possibility to report externally to competent authorities. For more information and links to the competent authorities see: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/. Please note that Arbetsmiljöverket has been given the task to handle reports that are not covered by any other competent authority’s area of responsibility.

■ Is it possible to remain anonymous?

You can choose to remain anonymous when reporting (in case of written reporting you may e.g. use an anonymous email address). And it is also welcomed if you would like to identify yourself when reporting. Whether you choose to remain anonymous or not, we will keep your identity strictly confidential.

■ What kind of misconduct can be reported?

In the whistleblower channel you can report misconduct within Huawei Sweden that you have become aware of in a work-related context. The misconduct may be ongoing or imminent and may consist in an act or omission. Examples of misconduct that can be reported are misconduct concerning but not limited to:

• accounting, internal accounting control, auditing, bribery, money laundering or other financial crime;
• public procurement, anti-trust and competition, product safety, transport safety, environmental protection, consumer protection, protection of privacy and personal data, security of network and information systems; and
• other misconduct that constitutes a violation of law or concerns the life and health of individuals.

You shall, to the best of your knowledge, ensure that the information included in the report is as truthful and complete as possible.

■ What kind of misconduct cannot be reported?

It should be in the public interest to disclose the reported misconduct. Any misconduct relating only to your work situation or your terms of employment should therefore, as a general rule, be raised through Huawei Sweden’s other channels, for example by reporting to your immediate manager or your manager's manager or to HR.

■ Confirmation and feedback

You will receive a confirmation that the report has been received within 7 days. You will then receive feedback on the actions taken in response to the report within 3 months after confirmation of receipt.

■ Handling of the report

Reports will only be handled by designated personnel at Huawei Sweden and will be stored and deleted in accordance with applicable legislation. Reports will be received by the HR department.

Further investigation of a reported misconduct will be conducted by Huawei Sweden’s Investigation Team consisting of members from the HR, Compliance, Quality and Operations, and Legal Departments. The investigation will take place as quickly as possible and in a confidential, fair and impartial manner. If a report concerns an individual in the Investigation Team, the report will not be handled by that specific individual.

■ Prohibition against retaliation

You are protected from retaliation regardless of the outcome of the investigation, if you, to the best of your knowledge, believe that what you are reporting is true.

■ Processing of personal data

The whistleblower channel involves the processing of personal data, which is used to investigate reported misconduct. Personal data is handled in accordance with applicable data protection legislation. please read the Privacy Statement for Whistleblower Reporting.

Huawei Technologies Sweden AB (hädanefter "Huawei Sweden") har satt upp en visselblåsarkanal i syfte att möjliggöra konfidentiell rapportering av misstänkta problem och missförhållanden inom vårt företag.

■ Vem kan rapportera?

Visselblåsarkanalen får användas av vem som helst, såsom anställda, uppdragstagare, konsulter, praktikanter, inhyrd personal, tidigare anställda, arbetssökande, volontärer med flera, hos Huawei Sweden.

■ Hur kan en rapport lämnas?

En rapport kan lämnas via visselblåsarkanalen på tre olika sätt:
Skriftligt: En skriftlig rapport kan lämnas via e-post till Whistle4HWSE@huawei.com
Muntligt: En rapport kan lämnas muntligen genom att ringa till Huawei Swedens jourtelefon på +46(0)739200846 mellan kl. 9.00-12.00 och 13.00-17.00 under helgfria vardagar.
Vid ett möte: På begäran kan rapportering ske vid ett fysiskt möte.

Du har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter. För mer information och länkar till behöriga myndigheter se: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/. Vänligen notera att Arbetsmiljöverket har fått i uppgift att hantera de rapporter som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.

■ Går det att vara anonym?

Du kan välja att vara anonym när du lämnar en rapport (om du lämnar en skriftlig rapport via e-post kan du t.ex. använda en anonym e-postadress). Det är dock välkommet om du väljer att identifiera dig själv när du lämnar en rapport. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte så kommer din identitet hållas strikt konfidentiell.

■ Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Genom visselblåsarkanalen kan du rapportera missförhållanden inom Huawei Sweden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandena kan vara pågående eller förestående och de kan bestå i en handling eller en underlåtenhet. Exempel på sådana missförhållanden som kan rapporteras är missförhållanden som rör:

• bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet,
• offentlig upphandling, konkurrensrätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, miljöskydd, konsumentskydd, integritetsskydd och personuppgifter, nätverks- och informationssäkerhet; och
• andra missförhållanden som strider mot lag eller som rör enskildas liv och hälsa.

Du ska, efter bästa förmåga, se till att den information som inkluderas i rapporten är så korrekt och fullständig som möjligt.

■ Vilka missförhållanden kan inte rapporteras?

Det måste finnas ett allmänintresse av att de missförhållanden som du rapporterar kommer fram. Missförhållanden som bara rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor ska därför som huvudregel lyftas genom Huawei Swedens vanliga kanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef eller din chefs chef eller till HR.

■ Bekräftelse och återkoppling

Du kommer att få en bekräftelse på att rapporten har tagits emot inom 7 dagar. Du kommer sedan att få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten inom 3 månader från det att rapporten bekräftades mottagen.

■ Hantering av rapporten

Rapporter kommer endast hanteras av särskilt utsedd personal på Huawei Sweden och kommer bevaras och gallras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Rapporter kommer tas emot av HR-avdelningen.

Fortsatt utredning av rapporterade missförhållanden kommer genomföras av Huawei Swedens utredningsteam som består av personer från följande avdelningar: HR, Compliance, Quality and Operations och Legal. Utredningen kommer att ske så snabbt som möjligt och på ett konfidentiellt, rättvist och opartiskt sätt. Om rapporten avser en person inom utredningsteamet kommer rapporten inte att hanteras av den specifika personen.

■ Förbud mot repressalier

Du är skyddad från repressalier oavsett resultatet av utredningen, förutsatt att du tror att det du rapporterar är sant.

■ Behandling av personuppgifter

Visselblåsarkanalen inbegriper behandling av personuppgifter, vilka används för att utreda rapporterade missförhållanden. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering. För mer information, vänligen se Integritetspolicy för visselblåsarrapportering.

Du lämnar nu consumer.huawei.com/se
När du klickar på denna länk, kommer du att lämna denna hemsida och landa på en tredjeparts-sida. Huawei ansvarar inte och har inte heller kontroll över tredejparts-sidor.
Återvänd Fortsätt