Terms of Use

RÄTTSLIGT
Användarvillkor
Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för HUAWEIs konsumentwebbplats (https://consumer.huawei.com/se/). Genom att gå in på webbplatsen bekräftar du att du godkänner följande villkor. Om du inte förstår eller godkänner några av villkoren häri ska du sluta använda webbplatsen.

I den omfattning som lagen tillåter reserverar sig HUAWEI rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera eventuella ändringar i användarvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att sådana ändringar har släppts anses vara ditt godkännande av sagda ändringar.

Information om och beskrivning av webbplatsen

HUAWEI driver och hanterar webbplatsen från sitt huvudkontor i provinsen Guangdong i Folkrepubliken Kina. Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen kan tillgänglighet för funktioner, produkter och tjänster som diskuteras, nämns eller tillhandahålls genom eller på webbplatsen variera beroende på land eller region.

Om du väljer att gå till webbplatsen från länder eller regioner utanför Kina gör du det av egen vilja och använder vår webbplatsen enligt vad som tillåts i lokala lagar.

Innehåll på webbplatsen

Alla texter, bilder, musikstycken, videor, animeringar, varumärken, mönster, diagram, visuella gränssnitt och kod (hädanefter "innehållet") inklusive utan begränsning till idéer, design, struktur, uttryck och visning av tidigare nämnt innehåll ägs, kontrolleras och är legitimt att använda av HUAWEI formellt. Om inget annat anges i dessa användarvillkor får du inte använda innehållet på webbplatsen i något kommersiellt syfte utan skriftligt godkännande i förväg från HUAWEI.

Du kan ladda ner information från webbplatsen gällande HUAWEIs produkter och tjänster förutsatt att:

1. Sagda information enbart används för privata syften och inte i kommersiella syften.

2. Inga ändringar av något slag görs av sagda information.

3. Inga ytterligare meddelanden eller garantier får göras gällande sagda information eller dokument som innehåller sagda information.

4. Inga meddelanden och / eller aviseringar som visar HUAWEIs ägande av eller andra lagliga rättigheter och intressen gällande sagda information får tas bart, varken delvis eller i helhet.

Standarder för användning

Webbplatsen och dess innehåll får inte användas olagligt eller för något syfte som förbjuds i dessa användningsvillkor, inte heller får de användas för intrång i lagliga rättigheter och intressen tillhörande andra personer eller organisationer.

Du får inte använda någon form av enhet, program eller algoritm inklusive spindlar, robotar, djuplänkar eller sidkopiering eller något identiskt eller liknande manuellt program för att komma åt, hämta, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller dess innehåll. Inte heller får du besöka, hämta eller kopiera material, dokument eller information på webbplatsen på något annat sätt än vad som tillhandahålls på webbplatsen.

Du får inte försöka att olagligt komma åt, avkoda eller använda någon annan olaglig metod för att skaffa dig icke auktoriserad åtkomst till webbplatsen, dess innehåller eller tjänster. Du får inte spåra, bakåtsöka, avkryptera eller avkoda någon kundinformation på webbplatsen inklusive utan begränsning HUAWEI-ID tillhörande någon annan användare än dig själv.

Du får inte bryta mot några säkerhetsmekanismer eller autentiseringsåtgärder som används av eller är länkade till webbplatsen. Du får inte undersöka, skanna eller på annat sätt testa om det finns nätverkssårbarheter på webbplatsen eller de som är länkade dit, inte heller starta någon sorts angrepp på den.

Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller något program för att störa eller försöka störa den normala driften av webbplatsen eller några transaktioner som utförs på webbplatsen, ej heller störa eller försöka störa andras användning av webbplatsen. Du får inte vidta några åtgärder som lagrar orimligt eller oproportionerligt stora mängder data i webbplatsens infrastruktur eller nätverk eller på system eller nätverk som är länkade till webbplatsen.

Du får inte publicera olagligt innehåll som bryter mot tillämpliga lagar och/eller andras rättigheter (t.ex. hatretorik eller terrorismrelaterat innehåll, delning av bilder som skildrar sexuella övergrepp mot barn, olaglig delning av privata bilder utan samtycke, förföljelse online, försäljning av icke-kompatibla eller förfalskade produkter, försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster som bryter mot konsumentskyddslagstiftningen, icke auktoriserad användning av upphovsrättsskyddat material, innehåll som bryter mot lagar om illojal konkurrens, etc.)

Huawei kan när som helst, med förbehåll för Huaweis eget gottfinnande, implementera begränsningar såsom förhandsgranska, filtrera, begränsa, blockera, ändra eller radera ditt innehåll som bryter mot dina ovanstående skyldigheter, blockera eller ta bort ditt medlemskap och/eller annullera/blockera din åtkomst helt.

Du kan rapportera allt olagligt innehåll eller innehåll som bryter mot dessa webbplatsvillkor till Huawei genom dsacompliance@huawei.com och Huawei kan vidta lämpliga åtgärder som svar.

Om vi tar bort eller begränsar åtkomsten till ditt innehåll kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål och ange skälen för vårt beslut, såvida det inte är lämpligt för oss att göra det (till exempel om vi är juridiskt förhindrade att göra det). Om du tror att vi av misstag har tagit bort eller begränsat ditt innehåll kan du överklaga vårt beslut via dsacompliance@huawei.com för att lämna in klagomål.

Konto, lösenord och säkerhet

Du kanske behöver registrera ett HUAWEI-ID eller logga in med ditt HUAWEI-ID för att komma åt vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen. Du godkänner att du har fullt ansvar för att skydda sekretessen för din kontoinformation inklusive lösenordet. Du godkänner att du har fullt ansvar för alla åtgärder som sker på eller mot ditt konto om du inte upprätthåller säkerhet och sekretess för sagda information.

Om du upptäcker att ditt konto visar oegentligheter eller inte verkar normalt inklusive utan begränsning till att lösenordet har ändrats eller att någon icke auktoriserad person har loggat in på eller använt kontot ska du omedelbart meddela HUAWEI. Om du inte kan upprätthålla sekretessen för din kontoinformation och det leder till att ditt konto används av andra och detta i förlängningen leder till skador för HUAWEI eller andra besökare på webbplatsen kan du hållas ansvarig för sagda skador.

Du får aldrig använda andra personers HUAWEI-ID utan uttryckligt tillstånd från kontohavaren. Om det på grund av att du inte efterlever denna paragraf uppkommer personliga skador eller förlust för dig eller andra har HUAWEI inget ansvar för sagda förluster.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till fristående tredje parts webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls enbart som service för besökare på webbplatsen. HUAWEI ger inga uttryckliga eller implicita garantier gällande innehåll, tjänster och information på länkade webbplatser, inte heller ska dessa länkar anses vara rekommendationer eller godkännande av HUAWEI gällande länkade webbplatser. Du kan besöka alla länkade webbplatser efter eget godtycke men HUAWEI har inget ansvar för resultatet av några sådana interaktioner.

Sekretess

HUAWEIs sekretesspolicy, som du kan läsa i dess helhet genom att välja "Sekretesspolicy" i fältet längst ner på sidorna i webbplatsen, gäller för webbplatsen.

Observera att nätverkslänken och data som överförs mellan dig och webbplatsen varken är helt säker eller konfidentiell och det kan hända att information och data som du skickar till webbplatsen snappas upp av andra. HUAWEI kan inte garantera säkerhet och sekretess för nätverkslänken eller data som överförs mellan dig och webbplatsen.

Reservation av rättigheter

HUAWEI reserverar sig rätten att när som helst utföra följande åtgärder utan meddelande i förväg:

1. När som helst stänga av eller avsluta drift av, eller åtkomst till, hela eller delar av webbplatsen oberoende av orsak.

2. Åtgärda eller ändra hela eller delar av innehållet på webbplatsen samt tillämpliga policyer, villkor eller paragrafer.

3. Stänga av drift av hela eller delar av webbplatsen för underhåll, åtgärdande av fel eller andra sådana ändringar med regelbundna eller oregelbundna intervall.

Friskrivning

HUAWEI garanterar inte tillgänglighet, kontinuitet och åtkomst för webbplatsen. Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick". Du, som användare, bär allt ansvar för användning av webbplatsen och alla webbplatser länkade till den. Om du är missnöjd med hela eller delar av webbplatsen är din enda gottgörelse att när som helst avbryta användning av hela eller delar av webbplatsen eftersom begränsning av gottgörelse är en del av din överenskommelse med HUAWEI gällande användning av webbplatsen.

Information som publiceras på webbplatsen gällande tillgängliga produkttyper och tjänster inklusive utan begränsning produktfunktioner, konfigurationer, parametrar, tekniska standarder och tjänstinnehåll kan variera beroende på land eller region. Funktioner, konfigurationer, parametrar och tekniska standarder för någon produkt kan justeras i olika skeden av produktens livscykel och det kan ta en viss tid innan HUAWEI har uppdaterat motsvarande information. Därför kan det förekomma variationer mellan produkten och informationen på webbplatsen och den faktiska produkt du köper eller de produkter som säljs på din marknad..

Ansvarsbegränsning

Förutom där lagen inte tillåter det kommer HUAWEI, under inga omständigheter, att acceptera något ansvar för alla indirekta, följd-, olycks-, sido- eller straffskador / följder som kan inträffa på grund av användning av webbplatsen inklusive utan begränsning till uteblivna intäkter även om HUAWEI tidigare har kännedom om de potentiella riskerna.

Om din användning av webbplatsen på något sätt leder till någon form av skada eller förlust ska det totala och maximala ansvaret för HUAWEI och dess partners inte överskrida det totala beloppet för eventuella abonnemang eller liknande avgifter relaterade till din användning av tjänster eller funktioner på webbplatsen.

Visa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsbegränsningar. Därför kanske inte tidigare nämnda begränsningar gäller för dig.

Gottgörelse

I händelse av någon tredje parts begäran, förlust, ansvar, framställan eller kostnad (inklusive advokatkostnader) gentemot HUAWEI på grund av eller i anslutning till din användning av webbplatsen godkänner du att kompensera HUAWEI, dess chefer, anställda, agenter, partner och andra licensierade personer.

Oberoende gottgörelser

Paragraferna i styck 10 "Ansvarsbegränsning" och stycke 11 "Gottgörelse" i detta avtal gäller oberoende av varandra även om det kan fastställas att sagda stycken och/eller paragrafer inte uppfyller det avsedda syftet eller kan upprätthållas via lagen. Inom den omfattning som tillåts av tillämpliga lagar ska ansvarsbegränsningen i stycke 10 och stycke 11 gälla, oberoende av om förlusten beror på (1) avtalsbrott, (2) garantibrott, (3) fel eller intrång, inklusive försumlighet eller feltolkning, (4) strikt ansvar (5) eller någon annan orsak

Feedback

Eventuell feedback som du lämnar gällande webbplatsen behandlas som icke konfidentiell. HUAWEI reserverar sig rätten att fritt använda informationen utan begränsningar.

Brott mot dessa användarvillkor

Du godkänner att HUAWEI reserverar sig rätten att avsluta din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera dig från att gå till webbplatsen om HUAWEI anser att du har brutit mot någon del av dessa användarvillkor.

Om HUAWEI återkallar din åtkomst till webbplatsen på grund av att du brutit mot användarvillkoren har HUAWEI inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

Du godkänner att HUAWEI ensamt kan besluta, utan föregående meddelande, att avsluta din åtkomst till hela eller delar av webbplatsens funktioner på grund av orsaker inklusive utan begränsning:

(1) Som svar på begäran från lagupprätthållande eller andra myndighetsinstitutioner.

(2) Som svar på din egen begäran. (Om du begär radering av ditt HUAWEI-ID kanske du inte kan komma åt funktioner för shopping online.)

(3) Avstängning eller större modifiering av webbplatsen eller någon av dess tjänster.

(4) Oförutsedda tekniska problem.

Tillämpliga lagar och jurisdiktion

Fastställande, upprätthållande och tolkning av detta avtal samt lösning av tvister gällande det ska göras enligt lagarna i Folkrepubliken Kina.

Plats för undertecknande av avtalet ska anses vara Longgang District i Shenzhen City i Folkrepubliken Kina. Om någon tvist skulle uppkomma gällande innehåll eller tillämpning av avtalet ska båda parter sträva efter uppgörelse i vänskaplig förlikning. Om en lösning inte kan nås genom förlikning kan endera part göra rättsak av det i en domstol på platsen för undertecknande.

DSA-efterlevnad

För att följa Eu:s lag om digitala tjänster (förordning (EU) 2022/2065, DSA), har Huawei utsett ett DSA-supportteam som vår kontaktpunkt för att möjliggöra direkt och snabb kommunikation med medlemsstaternas myndigheter, Europeiska kommissionen, Europeiska styrelsen för Digitala tjänster och mottagarna av Plattformstjänsten.

Vi välkomnar också varje individ eller organisation att meddela oss om närvaron i vår tjänst av specifik information som individen eller enheten anser vara olagligt innehåll.

Om den relevanta aktiviteten eller informationen identifieras som olaglig eller oförenlig med våra användarvillkor, kommer vi att utarbeta och implementera begränsningar, samt tillhandahålla motivering för begränsningarna och ett internt kompatibelt klagomålshanteringssystem specificerat i avsnitt 4 i dessa webbplatsvillkor.

Alla förfrågningar, klagomål, notifieringar och andra meddelanden i enlighet med artiklarna 11, 12, 16, 20 och 22 i DSA ska skickas till: dsacompliance@huawei.com. Sådana meddelanden bör skrivas på Engelska.

Övrigt

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och HUAWEI gällande din användning av webbplatsen och de ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan dig och HUAWEI gällande användning av webbplatsen. Oaktat vad som fastställs i andra avtal undertecknade av dig och HUAWEI kommer HUAWEI inte godkänna några motbud gällande dessa användarvillkor och avvisar härmed uttryckligen alla motbud.

Om HUAWEI inte kan upprätthålla eller begära strikt verkställan av dessa användarvillkor ska detta inte anses vara något avstående av några rättigheter gällande verkställan av användarvillkoren eller användarvillkoren i sig. Ingen åtgärd vidtagen av HUAWEI eller dig eller tredje part ska anses vara någon ändring av något av villkoren i dessa användarvillkor.

Du lämnar nu consumer.huawei.com/se
När du klickar på denna länk, kommer du att lämna denna hemsida och landa på en tredjeparts-sida. Huawei ansvarar inte och har inte heller kontroll över tredejparts-sidor.
Återvänd Fortsätt