Service Privacy Notice

Personuppgiftspolicy för Huawei Support
Senaste uppdatering: 20 Maj 2019

1. Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller behandling av personuppgifter relaterade till Huawei Support, som exempelvis inkluderar att utföra underhållstjänster åt dig, hantera garantiärenden, kommunicera med dig när du kontaktar Huawei Support via livechatt, e-post, vår hotline eller direkta meddelanden via våra officiella sociala media-konton på Facebook, YouTube och Instagram, för att förbättra kvaliteten på tjänsten Huawei Support eller för att hantera legala ärenden i anslutning till tjänstens utförande.

Denna personuppgiftspolicy innehåller viktig information om behandling av personuppgifter, som omfattning av och syfte med behandlingen, tidsperiod som data sparas samt rättigheter för registrerade. Vi förstår hur viktig din sekretess är. Ta dig tid att noga läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftansvarig

Personuppgiftsansvarig är Huawei Technologies Sweden AB, ett bolag i Huaweikoncernen, med adress Isafjordsgatan 34, 164 40 Kista, Stockholm, Sverige (hädanefter kallad "vi", "Huawei" eller "Huawei Support").

Om du har några frågor gällande sekretess eller personuppgifter kan du kontakta oss via onlineformuläret: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-questions/

3. Personuppgifter vi samlar in

Som del av Huawei Support samlar vi in och använder dina personuppgifter för att kunna lösa eller besvara ditt ärende till Huawei Support.

Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter som du lämnar i relation till ditt ärende till Huawei Support:

kontaktdata: namn, efternamn, användar-ID och/eller smeknamn, e-postadress, telefonnummer, adress; enhetsdata: IMEI-nummer och andra enhetsidentifierare (inklusive elektroniska);

uppgifter i din fråga: data som finns i innehållet i din fråga till Huawei Support, exempelvis gällande underhåll av tjänster/garanti eller garantiprocesser eller andra frågor som du kan ha.

4. Hur och på vilken grund använder vi dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter enligt ovan för att lösa ditt ärende till Huawei Support och/eller för att utföra serviceärende, kontakta dig i anslutning till något arb ete vi utför åt dig, för att hantera ditt garantiärende, för att förbättra kvaliteten på våra tjänster (även genom undersökningar gällande kundtillfredsställelse) samt för att hantera legala ärenden i anslutning till åtgärder enligt ovan.

Vi kan behandla dina data i anslutning till:

• fullgörande av avtal:

• garantireparation i enlighet med gällande villkor;

• överenskommelser efter garantitiden;

* Vi kanske inte kan tillhandahålla full service om vi inte har all nödvändig information.

• lämnat samtycke – om du använder vårt kontaktcenter (samtycket kan när som helst återkalla, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades).

• våra berättigade intressen:

• för att hjälpa dig med dina frågor och undringar, felsökning, vanliga frågor och annan information om tjänster för våra kunder.

• för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och förbättra funktionalitet och säkerhet för våra tjänster.

• för att efterleva tillämpliga krav gällande att behålla och spara dokumentation relaterad till de tillhandahållna tjänsterna.

• för att fastställa, utöva eller försvara legala ärenden i anslutning till hur Huawei Support fungerar.

5. Hur vi delar dina personuppgifter

(1) Delning med tjänsteleverantörer: Vi använder tjänsteleverantörer i samband med Huawei Support. De har enbart åtkomst till dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att fullfölja sina avtalsmässiga skyldigheter att tillhandahålla tjänster för Huawei Support. Våra tjänsteleverantörer har nogsamt valts ut och anlitats av oss, de är skyldiga att följa våra instruktioner och ska inte behandla dina personuppgifter för några andra ändamål. Vi kan dela dina data med leverantörer av följande tjänster:

• auktoriserade servicecentra – för att kunna tillhandahålla underhållstjänster (reparation, mottagande eller återlämnande av enhet efter reparation);

• kontaktcentra – för att kunna kontakta dig på effektivt sätt gällande underhållstjänsten;

• undersökning av kundtillfredsställelse – för att ständigt utveckla vår tjänster.

(2) Av rättsliga skäl: Huawei kan komma att dela dina personuppgifter när det finns skälig anledning för att göra det, till exempel för att uppfylla krav i tillämplig lag eller förordning eller på begäran av domstolar eller myndigheter.

För att tillhandahålla vissa tjänster anlitar Huawei tredje parter och andra företag i Huawei-gruppen, så kallade personuppgiftsbiträden. Som del av aktiviteter som betros till personuppgiftsbiträden kan de få åtkomst till vissa eller alla personuppgifter enligt beskrivning ovan. Före behandling inhämtar behandlare strikta riktlinjer gällande sätt för och omfattning av behandling och skydd av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdenhar inte rätt att behandla personuppgifter för några andra syften än vad som beskrivs ovan.

I vissa fall kan angivna tjänsteleverantörer även behandla personuppgifter för sina egna syften, exempelvis i samband med att tillhandahålla reparationstjänster efter utgången garantitid. I dessa fall görs behandlingen enligt de regler som finns i relevanta policyer eller regleringar för dessa företag.

Huawei följer tillämpliga legala krav för att skydda personuppgifter som överförts utanför EES specifikt genom EU:s standardavtal för att säkerställa att motsvarande nivå av dataskydd upprätthålls för dina personuppgifter även där EU:s dataskyddslagar inte gäller direkt. Huawei använder denna procedur exempelvis i samband med att tillhandahålla underhållstjänster som innebär behov att dela data med företag inom Huawei-gruppen med huvudkontor i Kina.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod för att uppfylla krav för behandling och/eller legala krav. Följande perioder för att behålla dem är tillämpliga i anslutning till kundsupporttjänst:

• upp till 24 månader år för att utföra servicearebeten;

• upp till 24 månader från datum för din fråga till Huawei Support.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, användning, modifiering eller förlust, speciellt genom att använda krypteringstekniker, datasegregering och flerfaktorsautentisering.

8. Dina rättigheter och alternativ

Som registrerad har du följande rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång

– vilket innebär att vi som personuppgiftsansvarig på din begäran ska tillhandahålla information om behandlingen av dina personuppgifter, primärt om syfte och rättslig grund för behandling, omfattning av personuppgifter som sparas, vilka andra parter som personuppgifter avslöjas för och tidsperioder för bevarande. Enligt denna rätt kan du även be personuoppgiftsansvarig att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter. För att utöva din rätt kan du kontakta oss här: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-questions/;

Rätt till rättelse

– vi som personuppgifstansvarig ska korrigera eventuella felaktigheter gällande personuppgifter som behandlas och komplettera eller uppdatera dem vid behov;

Rätt till radering

– du kan begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för de syften som de samlades in eller andra lagliga syften (som fastställan, utövande eller försvar av våra legala krav);

Rätt till begränsning

– vi som personuppgiftsansvarig ska begräsna behandling av personuppgifter om den registrerade begär det förutom för: a) åtgärder som den registrerade har gett sitt samtycke till så länge som accepterad tidsperiod eller om det finns annan laglig grund för sådan behandling; b) eller ytterligare behandling tillåts enligt lag (exempelvis vid ett beslut från övervakande myndighet som tillåter ytterligare behandling);

Rätt till dataportabilitet

– om personuppgiftsbehandling utförs automatiskt i samband med ingånget avtal eller samtycke från den registrerade ska vi som personuppgiftsansvarig tillhandahålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom kan vi som personuppgiftsansvarig, på din begäran, överföra dem till annan personuppgiftsansvarig – förutsatt att det är tekniskt möjligt;

Rätt att invända mot behandling av data i direktmarknadsföringssyfte – du kan som registrerad när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte utan att behöva rättfärdiga sådan invändning;

Rätt att göra invändning

– du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, i vissa fall invända mot behandling av personuppgifter som sker baserat på vårt berättigade intresse.

Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter eller vill ta upp klagomål eller frågor om hur Huawei behandlar personuppgifter i allmänhet eller i ditt fall eller om du har frågor till vår dataskyddsansvariga (DPO) ska du skicka din fråga till: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-questions/.

Du har även rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet.

9. Mer information

Vi använder inte data för automatiska beslut, inklusive profilering, i anslutning till databehandlingsåtgärder som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter som dina kontaktdata eller uppgifter om nödvändig reparation av din enhet eller klagomål kommer vi inte att kunna tillhandahålla delar av eller något alls av våra tjänster som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

10. Uppdateringar av detta meddelande

Huawei förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera detta meddelande. Om detta meddelande revideras kommer Huawei att släppa ändringsmeddelandet via olika kanaler, till exempel genom lägga ut den senaste versionen på vår officiella hemsida: https://consumer.huawei.com/se/support/ .

Den mest aktuella versionen av personuppgiftspolicyn kommer alltid att vara tillgängligt här. Du kan kontrollera "ikraftträdandedatum" angivet i början för att se när personuppgiftspolicyn senast har uppdaterats.

VIKTIGT:

Denna personuppgiftspolicy gäller Huawei Support. För information gällande andra produkter och tjänster ska du läsa tillämpligt personuppgiftspolicy för dessa produkter och tjänster. Om du vill veta mer om Huaweis allmänna dataskyddsarbete kan du gå till: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-policy/.

Meddelande från Huawei Consumer Business.

Du lämnar nu consumer.huawei.com/se
När du klickar på denna länk, kommer du att lämna denna hemsida och landa på en tredjeparts-sida. Huawei ansvarar inte och har inte heller kontroll över tredejparts-sidor.
Återvänd Fortsätt