Terms of Use

Gebruik de laatste versie van Internet Explorer of switch naar een andere browser voor een betere gebruikservaring.
LEGAL
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de HUAWEI-consumentenwebsite (http://consumer.huawei.com/nl/index.htm). Door deze website te openen erkent u dat u de volgende voorwaarden accepteert. In het geval dat u deze voorwaarden niet begrijpt of accepteert, dient u uw gebruik van deze website te stoppen.

Voor zover dit wettelijk toegestaan is, behoudt HUAWEI zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u gebruik maakt van deze website nadat dergelijke wijzigingen zijn vrijgegeven, wordt beschouwd als uw acceptatie van de genoemde wijzigingen.

Informatie en uitleg over deze website

HUAWEI exploiteert en beheert deze website vanuit zijn hoofdkantoor in de provincie Guangdong in de Volksrepubliek China. Hoewel deze website overal ter wereld toegankelijk is, kan de beschikbaarheid van de besproken, genoemde, aangeboden en geleverde functies, producten en diensten door of op deze website verschillen per land of regio.

Mocht u ervoor kiezen om deze website te bezoeken vanuit landen of regio's buiten China, dan doet u dat uit vrije wil en dient u onze website alleen te gebruiken zoals toegestaan door de lokale wetgeving.

Inhoud van de website

Alle teksten, afbeeldingen, muziek, video's, animaties, handelsmerken, patronen, grafieken, visuele interfaces en codes (hierna aangeduid als Inhoud), inclusief maar niet beperkt tot de ideeën, het ontwerp, de structuur, de uitdrukking en de weergave van de bovengenoemde inhoud, zijn wettelijk eigendom van, vallen onder controle van of zijn wettelijk erkend voor gebruik door HUAWEI. Tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de inhoud op deze website niet gebruiken voor enig commercieel doel, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUAWEI.

U kunt de informatie die op deze website wordt aangeboden met betrekking tot HUAWEI's producten en diensten, downloaden, mits:

1. De genoemde informatie uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden;

2. Er geen veranderingen van welke aard dan ook worden aangebracht in de genoemde informatie;

3. Er geen verdere uitspraken of garanties worden gedaan of gegeven met betrekking tot de genoemde informatie of documenten die de genoemde informatie bevatten;

4. Geen enkele uitspraak en/of mededeling die HUAWEI's eigendom van en andere wettelijke rechten en belangen ten aanzien van die informatie aanduiden, mag gedeeltelijk of volledig worden verwijderd.

Gebruiksnormen

Deze website en de inhoud ervan mogen niet illegaal of voor enig doel verboden worden in deze gebruiksvoorwaarden, en ze mogen ook niet worden gebruikt om inbreuk te maken op de wettelijke rechten en belangen van andere personen of organisaties.

U mag geen enkele vorm van apparaat, programma of algoritme, inclusief spiders, robots, deep-links en page-scrapes, of een identiek of soortgelijk handmatig programma gebruiken om enig deel van deze website of de inhoud ervan te openen, verkrijgen, kopiëren of bewaken. Daarnaast mag u geen materiaal, documenten of informatie op deze website bekijken, verkrijgen of kopiëren door middel van een methode die niet op deze website wordt verstrekt.

Het is verboden illegaal toegang proberen te krijgen tot deze website, te decoderen of andere illegale methoden te gebruiken om onbevoegd toegang tot deze website, zijn inhoud of zijn diensten te verkrijgen. U mag geen klantinformatie op deze website traceren, achterhalen, decrypten of decoderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de HUAWEI-ID's van andere gebruikers dan uzelf.

U mag geen enkele van de beveiligingsmechanismen of verificatiemaatregelen die worden gebruikt door of die zijn gekoppeld aan deze website, schenden. Het sonderen, scannen of anderszins testen op eventuele netwerkzwakheden van deze website of hieraan gekoppelde sites, of enige vorm van een aanval hierop uitvoeren is verboden.

U gaat ermee akkoord geen enkel apparaat, software of programma te gebruiken om de normale werking van deze website of transacties die op deze website worden uitgevoerd, te beïnvloeden of te proberen te beïnvloeden of om het gebruik van deze website door anderen te beïnvloeden of te proberen te beïnvloeden. U mag geen acties ondernemen die onredelijke of onevenredige hoeveelheden gegevens op de infrastructuur, het systeem of het netwerk van deze website opslaan of op systemen of netwerken die verbonden zijn met deze website.

U mag geen illegale inhoud posten die de toepasselijke wetten en/of rechten van anderen schendt (bijvoorbeeld haatzaaiende uitlatingen of terroristische inhoud, het delen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik, het onwettig niet-consensueel delen van privéafbeeldingen, online stalking, de verkoop van niet-conforme of nagemaakte producten, de verkoop van producten of het verlenen van services in strijd met de wetgeving inzake consumentenbescherming, het niet-geautoriseerde gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inhoud die de wetten inzake oneerlijke concurrentie schendt, enz.)

Huawei kan te allen tijde, naar eigen goeddunken van Huawei, beperkingen implementeren zoals het vooraf screenen, filteren, beperken, blokkeren, wijzigen of verwijderen van uw inhoud die in strijd is met uw bovenstaande verplichtingen, het blokkeren of verwijderen van uw lidmaatschap, en / of annuleer / blokkeer uw toegang volledig.

U kunt illegale inhoud of inhoud die deze Websitevoorwaarden schendt, melden aan Huawei via waarna dsacompliance@huawei.com en Huawei kan naar aanleiding daarvan passende maatregelen nemen.

Als we uw inhoud verwijderen of de toegang tot uw inhoud beperken, zullen we u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en de redenen voor onze beslissing vermelden, tenzij het niet gepast voor ons is om dit te doen (het is ons bijvoorbeeld wettelijk verboden dit te doen). Als u van mening bent dat we uw inhoud ten onrechte hebben verwijderd of beperkt, kunt u via dsacompliance@huawei.com bezwaar maken en een klacht indienen tegen ons besluit.

Account, wachtwoord en beveiliging

U moet mogelijk een HUAWEI-ID registreren of u aanmelden met uw HUAWEI-ID om toegang te krijgen tot bepaalde functies of services op deze website. U accepteert volledige verantwoordelijkheid voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord. U accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle acties die zich voordoen op of tegen uw account in het geval u de beveiliging en vertrouwelijkheid van die informatie niet handhaaft.

Als u constateert dat uw account onregelmatigheden of abnormaliteiten vertoont, waaronder maar niet beperkt tot een gewijzigd wachtwoord of aanmelding bij het account of gebruik door onbevoegden, dient u onmiddellijk HUAWEI op de hoogte te brengen. Als uw gebrek aan vertrouwelijkheid van uw accountgegevens leidt tot het feit dat uw account wordt gebruikt door anderen, hetgeen verder leidt tot schade aan HUAWEI of andere bezoekers op deze website, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schadevergoeding.

U mag de HUAWEI-ID van anderen nooit gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de accounteigenaar. Als uw nalating van de naleving van deze clausule leidt tot persoonlijke schade of verlies voor uzelf of anderen, neemt HUAWEI geen verantwoording voor de genoemde verliezen.

Externe koppelingen

Deze website kan koppelingen bevatten naar onafhankelijke websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend geplaatst voor het gemak van bezoekers van deze website. HUAWEI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties betreffende de inhoud, diensten en informatie die op gekoppelde websites wordt verstrekt, en deze koppelingen mogen ook niet als een aanbeveling of toestemming van HUAWEI worden beschouwd met betrekking tot de gekoppelde websites. U kunt naar eigen inzicht alle gekoppelde websites bezoeken, maar HUAWEI neemt geen verantwoording voor het resultaat van dergelijke interacties.

Privacy

Deze website is onderhevig aan het privacybeleid van HUAWEI, waarvan de details kunnen worden bekeken door "Privacybeleid" te selecteren in de balk onderaan de webpagina's op deze website.

Onthoud dat de netwerkverbinding en gegevens die tussen u en deze website verzonden zijn, niet volledig veilig noch vertrouwelijk zijn. Het is mogelijk dat informatie en gegevens die u naar deze website verstuurt door anderen kunnen worden onderschept. HUAWEI kan de beveiliging en vertrouwelijkheid van de netwerkverbinding en gegevens die tussen uzelf en deze website worden verzonden, niet garanderen.

Behoud van rechten

HUAWEI behoudt zich het recht voor om de volgende handelingen op willekeurig moment uit te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving:

1. Schorsen of beëindigen van de exploitatie van, of gehele of gedeeltelijke toegang tot deze website op elk willekeurig moment, ongeacht de reden.

2. Repareren of veranderen van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, evenals eventuele toepasselijke beleidslijnen, voorwaarden of clausules.

3. Schorsing van de exploitatie van de volledige of gedeeltelijke website voor het onderhoud, de reparatie van fouten of andere dergelijke wijzigingen met regelmatige of onregelmatige intervallen.

Disclaimer

HUAWEI GARANDEERT GEEN BESCHIKBAARHEID, CONTINUITEIT EN TOEGANKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF HAAR DIENSTEN IN DEZE. DEZE WEBSITE EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN 'AS IS'-BASIS. U ALS GEBRUIKER DRAAGT ALLE VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ENIGE HIERAAN GEKOPPELDE WEBSITE. MOCHT U ONTEVREDEN ZIJN OVER DEZE WEBSITE OF EEN DEEL ERVAN, DAN IS UW ENIGE OPTIE OM DIT TE VERHELPEN DEZE WEBSITE OF GEDEELTEN ERVAN NIET MEER TE GEBRUIKEN, AANGEZIEN BEPERKING VAN OPLOSSINGEN ONDERDEEL UITMAAKT VAN UW OVEREENKOMST MET HUAWEI BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE BESCHIKBARE PRODUCTEN EN DIENSTEN , INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTFUNCTIES, CONFIGURATIES, PARAMETERS, TECHNISCHE NORMEN EN SERVICEINHOUD, KAN MOGELIJK VERSCHILLEN PER LAND OF REGIO. DE FUNCTIES, CONFIGURATIES, PARAMETERS EN TECHNISCHE NORMEN VAN EEN BEPAALD PRODUCT KUNNEN AANGEPAST WORDEN IN VERSCHILLENDE STADIA VAN DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT, EN HET KAN EVEN DUREN VOORDAT HUAWEI DE BIJBEHORENDE INFORMATIE BIJWERKT. DAAROM KUNNEN ER BEPAALDE VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN DE PRODUCT- EN SERVICE-INFORMATIE DIE U OP DEZE WEBSITE ZIET EN HET DAADWERKELIJKE PRODUCT DAT U KOOPT OF PRODUCTEN DIE TE KOOP ZIJN IN UW WINKEL. HUAWEI BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid

Met uitzondering van gevallen waarin dit verboden is door de wetgeving, accepteert HUAWEI onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid voor alle indirecte, afgeleide, incidentele, onderpand of strafrechtelijke schade die kan ontstaan door gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot winstverlies, ook al is HUAWEI al op de hoogte van de potentiële risico's.

Als uw gebruik van deze website resulteert in enige vorm van schade of verlies, bedraagt de volledige en maximale aansprakelijkheid die HUAWEI en zijn partners aanvaarden niet meer dan het totaalbedrag van eventuele abonnementskosten of soortgelijke kosten in verband met uw gebruik van de diensten of functies van deze website.

Sommige wettelijke jurisdicties staan de beperking van aansprakelijkheid niet toe. Daarom zijn de bovengenoemde beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

Schadeloosstelling

In het geval van een verzoek, verlies, aansprakelijkheid, voorstel of uitgave (inclusief advocatenkosten) van derden die tegen HUAWEI worden ingebracht of voortvloeien uit uw gebruik van deze website, gaat u akkoord met de schadeloosstelling van HUAWEI, zijn directeuren, medewerkers, agenten, partners en andere licentiehouders.

Onafhankelijke rechtsmiddelen

De clausules in artikel 10 "Beperking van aansprakelijkheid" en artikel 11 "Schadeloosstelling" van deze overeenkomst worden onafhankelijk van kracht, ook al wordt bepaald dat de genoemde artikelen en/of clausules niet in staat zijn om aan het beoogde doel te voldoen of door de wet gehandhaafd te worden. Binnen de door de geldende wetgeving toegestane bevoegdheden worden de in artikel 10 en artikel 11 bedoelde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast, ongeacht of het verlies te wijten is aan (1) contractbreuk, (2) garantie-overtreding, (3) fouten of inbreuken, waaronder nalatigheid of foutieve voorstelling, (4) strikte aansprakelijkheid, (5) of andere redenen.

Feedback

Eventuele feedback die u op deze website geeft, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. HUAWEI behoudt zich het recht voor om deze informatie vrij te gebruiken zonder beperking.

Schending van deze gebruiksvoorwaarden

U stemt ermee in dat HUAWEI de rechten voorbehoudt om uw toegang tot deze website te beëindigen en/of u te blokkeren van deze website indien HUAWEI van mening is dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Als HUAWEI uw toegang tot deze website intrekt doordat u deze gebruiksvoorwaarden heeft overtreden, aanvaardt HUAWEI geen aansprakelijkheid tegenover u of derden.

U stemt ermee in dat HUAWEI zelfstandig, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot alle of een deel van de functies van deze website kan beëindigen, om redenen waaronder, maar niet beperkt tot:

(1) Als reactie op de verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstellingen;

(2) Naar aanleiding van uw eigen verzoek; (Als u verzoekt uw HUAWEI-ID te verwijderen, kunt u geen online winkelfuncties meer gebruiken.)

(3) De opschorting of belangrijke wijziging van deze website of een van haar diensten.

(4) Onvoorziene technische problemen.

Van toepassing zijnde wetten en rechtspraak

De oprichting, handhaving en interpretatie van deze overeenkomst, evenals de oplossing van geschillen die daarmee verband houden, zijn onderworpen aan de wetten van de Volksrepubliek China.

De plaats van ondertekening van deze overeenkomst wordt beschouwd als Longgang District in Shenzhen City in de Volksrepubliek China. Indien er sprake is van een geschil met betrekking tot de inhoud of uitvoering van deze overeenkomst, dienen beide partijen dit geschil proberen op te lossen door middel van vriendelijk overleg. Indien een schikking niet door overleg kan worden bereikt, kan een van beide partijen een rechtszaak indienen bij een bevoegde rechter in de plaats van ondertekening.

Naleving van DSA

Om te voldoen aan de EU Digital Services Act (Verordening (EU) 2022/2065, DSA), heeft Huawei een DSA-ondersteuningsteam aangewezen als ons aanspreekpunt om directe en snelle communicatie mogelijk te maken met de autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie, het European bestuur voor Digitale Services en de ontvangers van de Platformservice.

We verwelkomen ook elke persoon of entiteit om ons op de hoogte te stellen van de aanwezigheid op onze service van specifieke informatie die de persoon of entiteit als illegale inhoud beschouwt.

Als de relevante activiteit of informatie wordt geïdentificeerd als illegaal of inconsistent met onze algemene voorwaarden, zullen we beperkingen, een motivering en een intern systeem voor nalevingsafhandeling bieden en implementeren, gespecificeerd in sectie 4 van deze websitevoorwaarden.

Alle verzoeken, klachten, kennisgevingen en andere mededelingen op grond van de artikelen 11, 12, 16, 20 en 22 van de DSA worden verzonden naar: dsacompliance@huawei.com. Dergelijke communicatie moet in het Engels plaatsvinden.

Overig

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen uzelf en HUAWEI met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraken tussen uzelf en HUAWEI met betrekking tot het gebruik van deze website. Niettegenstaande de bepalingen van andere overeenkomsten die tussen uzelf en HUAWEI zijn ondertekend, accepteert HUAWEI geen tegenaanbiedingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en weigert uitdrukkelijk alle tegenaanbiedingen.

Als HUAWEI de strikte uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt of eist, dient dit niet te worden beschouwd als een afstand van rechten door HUAWEI die verband houden met de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden of de gebruiksvoorwaarden zelf. Gen enkele actie die wordt ondernomen tussen HUAWEI en uzelf of een derde partij moet beschouwd worden als een wijziging van een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan