About Us

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘယ္သူလဲ

HUAWEI ၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း 170 ေက်ာ္တြင္ရႏိုင္ၿပီး 2015 တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတင္ပို႔မႈမ်ားအနက္ ကမာၻတြင္ တတိယေနရာရွိျပီး ကမာၻ႔လူဦးေရ၏သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွ အသံုးျပဳေနပါသည္။ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစင္တာမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္၊ ရုရွ၊ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္တို႔တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ HUAWEI သံုးစြဲသူ BG သည္ HUAWEI ၏ တတိယစီးပြားေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ျပီး စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ PC ႏွင့္တက္ဘလက္မ်ား၊ ဝတ္ဆင္စရာမ်ားႏွင့္ ကေလာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔တြင္ တစ္ခုပါဝင္သည္။ HUAWEI၏ ဂလိုဘယ္ကြန္ရက္ကို တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္းရွိ ႏွစ္ 20 ေက်ာ္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးေနပါသည္။

     00:00           
00:00
 
00:00 
 
 
         
          
 
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာမြေ

HUAWEI Consumer Business Group (BG) သည္ သူ၏ အျမင္ကို မိမိတို့၏အိပ္မက္မ်ားေနာက္လိုက္သူမ်ား၊ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာစိန္ေခၚသူမ်ား၊ မိမိတို ့ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိ ရန္ထက္သန္ေသာယံုျကည္မွဳႏွင့္ႏိုးျကားထျကြဖ်တ္လတ္သူမ်ားႏွင့္အတူမ်ွေ၀ခဲ့ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို ့ေနာက္ဆံုးေခတ္သစ္နည္းပညာတီထြင္မွဳေတြယူေဆာင္လာေပးရန္ ႏွင့္ သာမန္ထက္လြန္ကဲထူးျခားေသာ အေတြ ့အျကံုမ်ားကိုေနရာတိုင္းအတြက္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

HUAWEI Consumer Business Group (BG) သည္ အာမခံရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား အေပၚအာရံုစိုက္ျခင္း၊ျခားနားေသာဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာအေရးပါေသာရွာေဖြေတြ ့ရွိမွဳမ်ားကိုရယူျခင္း၊ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကိုသံုးစြဲသူမ်ားထံသို ့ယူေဆာင္ေပးျခင္း၊လူထုအေနနွင့္မိမိတို ့၏အိပ္မက္မ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္အားထုတ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို ့ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းရွိသံုးစြဲသူမ်ားကို အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးကမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ HUAWEI Consumer BG သည္ provides a range of products, the ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီနည္းပညာ ''Ultimate Technology" အျဖစ္ Mate-series;ေနာက္ဆံုးေပၚဒီဇိုင္း ''Ultimate Fashion"အျဖစ္ P-series ; the G-series for the သင့္တင့္ေသာတန္ဖိုး ''Ultimate Value"အျဖစ္ G-series ၊သံုးစြဲရန္သင့္ေတာ္ေသာ ''Ultimate Accessibility". အျဖစ္ Y-series မ်ားပါ၀င္ေသာ ထုတ္ကုန္ေပါင္းစပ္မွုမ်ားကိုစီမံခဲ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ HUAWEI အေၾကာင္း

တွင် လုပ်ဆောင်လည်ပတ်နေသည်

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀

ထက်မကသော နေရာများတွင် ဝန်ဆောင်လျက်ရှိသည်

လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏သံုးပံုတစ္ပံု

၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္တြင္ HUAWEI ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိမိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေပးႏိုင္ခဲ ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ၾကာ ၾကြယ္ဝေသာ စီးပြားေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ တကမာၻလံုးကို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အတူ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာက႑တြင္ ၾကီးမားေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ၾကိဳးစားလ်က္လည္း ရွိပါသည္။ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အိမ္မက္သဖြယ္ ေနရာတိုင္းရွိ လူတိုင္းဆီသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

research and development

ပိုမိုေလ့လာသိရွိရန္

R & D စင္တာ

10000

R & D အလုပ္သမားမ်ား

4G / 5G

အစြန္အဖ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း

ံHUAWEI သည္ ယူအက္စ္ (US), ဂ်ာမနီ၊ ဆြိဒင္၊ ယူေက( UK), ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ စသည္ျဖင့္ကမၻာ့တစ္၀န္းရွိႏိုင္ငံအႏွံ ့အျပားတြင္ R&D Center ၁၆ ခုကိုအေျခက်တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ပါသည္။ HUAWEI တြင္ ၀န္ထမ္းအေယာက္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင္ R&D ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအတြက္ အာရံုစူးစိုက္စြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ၎သည္ HUAWEI Consumer BG ပ်မ္းမွ်လုပ္အား၏ ၅၀% ထက္ပိုေသာ ပမာဏ ျဖစ္္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ နည္းပညာပိုင္း၊ အေျခခံအတြင္းပိုင္းဖဲ႔ြစည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ algorithms မ်ားေပၚတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္စြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး 4G and 5G wireless networks လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ chipsets လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အေလးထားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ HUAWEI Consumer BG သည္ ထုန္ကုန္ဖြဲ ့စည္းပံုမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ကင္မရာ၊ အတြင္းပိုင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ဘက္ထရီသက္တမ္းမ်ားအတြက္ဆန္းသစ္တီထြင္မွဳမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI Consumer BG သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေတြ ့အျကံုအသစ္မ်ားကိုဖန္တီးေပးရန္ application ထဲသို ့ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာထားသိုထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုဖန္တီးျပီး ေနရာတိုင္းမွလူမ်ား၏အိမ္မက္ကိုသေဘာေပါက္နားလည္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဇာတ္လမ္း

 • 2015

  ၂၀၁၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ- Google ဖုန်း ဖြစ်သည့် Nexus 6P ကို HUAWEI မှ ပွဲထုတ်ခဲ့သည်

 • 2014

  November 2014 တြင္ Thomson Reuters မွ HUAWEI အား တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာဆန္းသစ္တီထြင္မွအေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ထိပ္ဆံုး ၁၀၀ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI သည္ ထို ထိပ္ဆံုး ၁၀၀ စာရင္းမွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ ပထမဆံုးႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ တရုတ္ျပည္မကုမၼဏီျဖစ္ပါသည္။

  October 2014: HUAWEI သည္ 'Most Innovative Companies 2014" report မွ Boston Consulting Group's Top 50 စာရင္းတြင္ အဆင့္၅၀ အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

  October 2014: HUAWEI သည္ LinkedIn မွျပဳလုပ္ေသာ ''World's 100 Most InDemand Employers of 2014" တြင္ အဆင့္ ၉၅ အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အဆင့္ ၁၀၀ တြင္ပါ၀င္ႏိုင္သည့္တစ္ခုတည္းေသာ တရုတ္ကုမၼဏီျဖစ္ပါသည္။

  October 2014 2nd Annual Chinese Handset Industry Design Innovation Contest တြင္ HUAWEI Ascend Mate7 သည္ ''Swan Award" ကိုလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

  October 2014 Interbrand's Top 100 Best Global Brands စာရင္းတြင္ HUAWEI သည္ အဆင့္ ၉၄ အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI သည္ ဤစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာပထမဆံုးတရုတ္ျပည္မကုမၼဏီျဖစ္ပါသည္။

  EMUI 3.0 ကိုတစ္ကမၻာလံုးရွိ HUAWEI သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ဖန္တီးထားပါသည္။ EMUI software တစ္ခုလံုးကိုအျမင္သစ္အသြင္သစ္မ်ားျဖင့္ထပ္မံတိုးျမွင့္ဖန္တီးထားရာHUAWEI အမာခံသံုးစြဲသူမ်ားအေနနွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳရာတြင္လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္လည္းလြယ္ကူစြာစီမံအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

  Ascend P7 Sapphire Edition သည္ နီလာသလင္းေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာမ်က္ႏွာျပင္အသြင္ရွိသည့္တရုတ္ျပည္၏ပထမဆံုး 4G စမတ္ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။

  Ascend G7 သည္ ၅.၅ လက္မရွိေသာ IPS မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ပါးလႊာေသာ ဆန္းသစ္သည့္ဒီဇိုင္းရွိပါသည္။ေရွ ့ကင္မရာ 5 MP ရွိျပီးေနာက္ကင္မရာ 13 MP ရွိေသာေသာေျကာင္းအရည္အေသြးျမင့္ေသာပံုရိပ္မ်ားကိုရိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ 4G LTE အလ်င္ရွိပါသည္။

  Ascend Mate7 သည္ ၆လက္မ FHD TFT IPS in-cell LCD မ်က္ႏွာျပင္ရွိျပီးအလ်င္ေႏွးေသာသံုးစြဲကုန္ခမ္းမွဳစြမ္းရည္ပမာဏရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္သည့္လက္ေဗြရာဖတ္လံုျခံဳေရးစနစ္ပါ၀င္ျပီးမ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၆လက္မရွိပါသည္။ အားေကာင္းေသာ 4100 mAh ရွိဘက္ထရီ၊ ပို၍အားေကာင္းေသာocta-core Kirin chipset ႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး LTE Cat6 connectivity ျဖင့္ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားပါသည္။ Ascend Mate 7 သည္ Android Central、Tom's Guide、Android Authority and GSM Arena တို ့အားျဖင့္ ''Best of IFA 2014-Best Smartphone" ဆုကိုမွတ္တမ္းတင္ရရွိထားပါသည္။

  IFA 2014 ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ျမိဳ ့တြင္ HUAWEI သည္ေဖာ္ျပပါ အရည္အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ HUAWEI အမာခံအသံုးျပဳသူမ်ား၏အတြက္ တိုးျမွင့္ထားေသာ version အသစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

  August: Ascend P7 သည္ EISA အားျဖင့္ 'European Consumer Smartphone 2014 – 2015' ဆုက ိုရရွိခဲ့ပါသည္။

  June 2014 တြင္ BIG.Little GTS architecture ၊ LTE Cat6 connectivity၊ TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / GSM ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အသြင္အျပင္ႏွင့္ 300 Mbps အလ်င္ႏွဳန္းျဖင့္ေပါ့ပါးသြက္လက္ျမန္ဆန္သည့္ Kirin 920 ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

  May 2014 တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပဲရစ္တြင္ the 4G LTE Ascend P7 ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

  Mobile World Congress 2014 တြင္ ၇လက္မရွိသည့္ 4G LTE-enabled MediaPad X1 ၊ Ascend G6 4G smartphone ႏွင့္ ၈ လက္မရွိသည့္ entertainment powerhouse tablet MediaPad M1 ကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး ၀တ္ဆင္ႏိုင္သည့္နည္းပညာကိရိယာအျဖစ္ bluetooth တယ္လီဖုန္းနားျကပ္ ႏွင ့္big-data tracking အရည္အေသြးရွိသည့္ TalkBand B1 ကို စတင္ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 300 Mbps အလ်င္ရွိသည့္ျမန္ဆန္ေပါ့ပါးသည့္ဆက္သြယ္မွဳလိုင္းပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုး LTE Cat6 Mobile Wi-Fi, HUAWEI E5786 ကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

  Consumer Electronics Show 2014 တြင္ ပထမဆံုး LTE အေထာက္အကူျပဳ 150 Mbps အလ်င္ႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္ flagship စမတ္ဖုန္းကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

 • 2013

  December 2013 တြင္HUAWEI ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီ သီးျခားအမွတ္တံဆိပ္ Honor ကိုတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး Honor 3C, 3X ႏွင့္ E5730 တို ့ကို ထုတ္ေဖာ္ျဖန့္ျဖဴးခဲ ့ပါသည္။

  June 2013 တြင္ အထူ 6.18 mm သာရွိေသာ ကမၻာ့အပါးလႊာဆံုး စမတ္ဖုန္း HUAWEI Ascend P6 ကို လန္ဒန္တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ ့ပါသည္။

  Mobile World Congress 2013 တြင္ Global Consumer သစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ''Make it Possible" brand campaign ကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

  Mobile World Congress 2013 တြင္ကမၻာ့ပထမဆံုးႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ LTE Cat4 Ascend P2 smartphone ကိုစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

  Consumer Electronics Show 2013 တြင္ 6.1 inch ရွိေသာ ကမၻာ့ဖုန္းscreen အက်ယ္ဆံုး HUAWEI Ascend Mate ႏွင့္HUAWEI ၏ပထမဆံုး Windows Phone 8 smartphone ျဖစ္ေသာ Ascend W1 ကိုစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

  Consumer Electronics Show 2013 တြင္ 5-inch HD 443 PPI Super Retina မ်က္ႏွာျပင္ရွိ သည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး HUAWEI Ascend D2 smartphone ကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

  January 2013 တြင္ IDC မွ HUAWEI အား Q4 2012 အတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ smartphone ထုတ္လုပ္မွဳ အဆင့္ သံုးအေနနွင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 • 2012

  November 2012 တြင္ system အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ YouView set-top box (STB) service ကိုစတင္မိတ္ဆက္ျဖန့္ျဖဴးရန္ Talk Talk ႏွင့္ UK တြင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာပါတနာအျဖစ္လက္တြဲေဆာက္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

  September 2012 တြင္ UK ၌ Everything Everywhere (EE) ႏွင့္စပ္တူလုပ္ငန္းတြင္ Ascend P1 LTE, E589 Mobile Wi-Fi, and E392 MBB device အစရွိသည့္ 4G devices သံုးခုကိုစတင္ျဖန့္ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

  April 2012 တြင္UK ၌ Vodafone Telecommunication မွတဆင့္HUAWEI Ascend G300 Handset ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေျကျငာခဲ့ပါသည္။

  Mobile World Congress တြင္ ကမၻာ့အျမန္ဆံုး quad-core smartphone ( HUAWEI Ascend D1 quad) ကိုစတင္မိတ္ဆက္ျဖန္ ့ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

  Consumer Electronics Show တြင္ Fashion Smartphone ျဖစ္ေသာHUAWEI Ascend စီးရီးမွ Model အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ 6.68 mm သာရွိေသာ ကမၻာ့အပါးလႊာဆံုး စမတ္ဖုန္း HUAWEI Ascend P1 S ကိုစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

 • 2011

  August 2011တြင္HUAWEI မွ HUAWEI cloud service ႏွင့္စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီးကမၻာ့ပထမဆံုး cloud အေထာက္အကူျပဳ smartphone ကို HUAWEI အျမင္အားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

  March 2011 တြင္ HUAWEI မွ C8500 smartphonesone one million ေက်ာ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္စတင္မိတ္ဆက္ျပီးသည့္ခ်ိန္မွစ၍ရက္ ၁၀၀အတြင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 • 2010

  IFA 2010 တြင္ HUAWEI မွ Google's Android 2.2 operating system ပါ၀င္ေသာပထမဆံုးေသာIDEOS smartphone ကိုစတင္ပြဲဦးထုတ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

  August 2010 တြင္ HUAWEI ၏ မိုဘိုင္းႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ပါ၀င္ေသာထုတ္ကုန္မ်ား ကူးသန္းပို ့ေဆာင္မွဳသည္ 100 million units ထိေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ၏ ၅၀% ကိုသိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို ့အျပင္ HUAWEI ၏ ranking အဆင့္အား ထိပ္ဆံုးကမၻာအႏွံ ့MBB ထုတ္လုပ္သူ အျဖစ္သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (ABI သုေတသနမွတ္တမ္းအားျဖင့္).

 • 2009

  Mobile World Congress 2009 တြင္ HUAWEI မွ သူ၏ ပထမဆံုး Android Smartphone ကို ပြဲဦးထုတ္မိတ္ဆက္ခဲ့ေပးျပီး T-Mobile ႏွင့္HUAWEI ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ေျကျငာရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

 • 2008

  November 2008 Asia Mobile Awards တြင္ HUAWEI E180 ကို 'အေကာင္းဆံုး မိုဘိုင္းႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ပါ၀င္ေသာထုတ္ကုန္' အျဖစ္ အမည္ေပးသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

 • 2007

  HUAWEI အေနႏွင့္ သူ၏ mobile Wi-Fi design ၊ E270 အတြက္ Red Dot Design Award ၊ E172 အတြက္ IF Product Design Award မ်ားကိုကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္.

 • 2006

  June 2006 တြင္ ကမၻာ့အျမန္ဆံုးႏွင့္အက်စ္လ်စ္ဆုံး HSDPA USB Modem, E220 ကိုစင္ကာပူ၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ ့ပါသည္။

 • 2005

  June 2005 တြင္ HUAWEI ၏ ပထမဆံုး 3G mobile phone,U626 ကို Charlton Media Group မွ 'Best 3G Smartphone' အျဖစ္ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

 • 2004

  February 2004 တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး WCDMA mobile phone ကို 3GSM Conference in Cannes, France တြင္ HUAWEI မွထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 • 2003

  July 2003 တြင္ HUAWEI ၏ ဟန္းဆက္ ဌာနကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

+အားလုံးပြသပါ

: