ဝတ်ဆင်စရာများ

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။
Precision Technology, Unstoppable Life
Watch
NEW
All-Day SpO2 Monitoring | AI Running Coach | Durable Battery Life
NEW
eSIM Cellular Calling | All-day Health Management | 3-Day Battery Life
HOT
eSIM Cellular Calling | All-day Health Management | 5-Day Battery Life
Kirin A1 | Long Battery Life | Smart Sports Modes
Ultra Long Battery Life | 100 Workout Modes | Automatic Workout Detection
NEW
1.74-inch HUAWEI FullView Display | Bluetooth Calling | Healthy Living Management
NEW
1.64" Vivid AMOLED Display | Quick-Workout Animations | 10 Days Battery Life
Wear Your Love of Sport on Your Wrist
Band
NEW
Ultra-Thin Design | Automatic SpO2 | 2-Week Battery Life
HOT
All-Day SpO2 Monitoring | FullView display | 2-Week Battery Life
Stay Connected Wherever, Whenever
Communicate with your loved ones via HD Calls.