မော်နီတာမျာ

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။
Take Smart Work to A New Level
MateView Series
အသစ်
28.2-inch
A monitor that enhances every aspect of your experience.
4K+ Real Colour Display | Wireless Projection | HUAWEI Smart Bar
Powerfully Immersive Entertainment
MateView GT Series
34-inch
Feel the force of full immersion.
Immersive Curved Screen | 3K 165-Hz Refresh Rate | Stereo SoundBar
HUAWEI MateBook Series

Stunning design, powerful performance.