အာမခံ အခ်ိန္ကာလဆိုင္ရာ ေမးျမန္းရန္
၃။ ေပးပုိ႔မည္။

အသိေပးမွု:

၁။ IMEI/MEID နံပါတ္ကို ရယူရန္*#06# ကိုႏွိပ္၍ ေခၚဆုိပါ။

၂။ IMEI/MEID/MAC/SN ကို လက္ေဆာင္ဗူး သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း၏ အမွတ္အသား မွလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ

  • ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဖုန္းေခၚပါ ဘာသာစကား: နံပါတ္: အခ်ိန္: