*အထက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ထုတ္ကုန္၏ ပံုမ်ားႏွင့္ ျပသထားသည့္အေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ ကုိးကားရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ့္ထုတ္ကုန္၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (ပံုသ႑ာန္၊ အေရာင္ႏွင့္ အရြယ္အစား အပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားပါ)၊ အမွန္တကယ္ ျပသသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား (ေနာက္ခံပံုမ်ား၊ UI ႏွင့္ အုိင္ကြန္မ်ား အပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားပါ) သည္ ကြဲလြဲမႈ ရွိႏုိင္သည္။

**အထက္ေဖာ္ျပပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ေဒတာအားလံုးသည္ အထူးအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး HUAWEI ၏ ကုမၸဏီတြင္းစမ္းသပ္ခန္းမ်ားမွ ရယူထားေသာ သေဘာတရားအရ တန္ဖုိးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိရန္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ကုန္အေသးစိတ္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲဗားရွင္းမ်ား၊ အသံုးခ်မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ တကယ့္ေဒတာမ်ားသည္လည္း ကြဲလြဲႏုိင္ပါသည္။ ေဒတာအားလံုးသည္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳမႈအေပၚ မူတည္သည္။

***ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္နံပါတ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မွန္ကန္တိက်သည့္ ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ HUAWEI သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံုမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ တကယ့္ထုတ္ကုန္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္္ညီမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးသား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

****ထုတ္ကုန္ အရြယ္အစား၊ ထုတ္ကုန္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ တန္ဖိုးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕အတုိင္းအတာမ်ားသည္ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ တကယ့္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

*****Product battery capacity is typical value. The actual battery capacity for each individual product may be slightly above or below the nominal battery capacity.

    သင့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ေျပာင္းလဲရန္ ဤခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ