ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအီးေမးလ္ပို႔ပါ

ထုတ္ကုန္ႏွင့္နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈ

မြန်မာ,ေဟာ့လိုင္း

၀၉-၆၈၉၀၀၀၉၀၀

၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ဝန္ေဆာင္မႈ။

ျမန္မာ, အဂၤလိပ္။

 

အြန္လိုင္းေထာက္ပံ့မႈကိုရွာေဖြပါ

လက္စြဲမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ FAQs ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရွာေဖြရန္ HUAWEI အေထာက္အကူကိုသြားေရာက္ေလ့လာပါ။

 

အီးေမးလ္အေထာက္အကူ

HUAWEI ကိရိယာထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအီးေမးလ္ပို႔ပါ

 

HUAWEI သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ ႀကိဳဆိုပါ၏။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ျဖည့္ေပးပါ။ HUAWEI မွ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဆိိုင္ရာ ရည္ရြယ္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ HUAWEI က သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြင္းေရးကို တန္ဖိုးထားေလးစားၿပီး သင္၏မွတ္တမ္းမ်ားကို အျခား Third-Party မ်ားႏွင့္ ေဝမွ်မည္မဟုတ္ပါ။ ထပ္ေဆာင္သိရွိလိုပါက HUAWEI ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။

+ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအီးေမးလ္ပို႔ပါ

ေထာက္ပံ့သူ

ေထာက္ပံ့သူ

ေထာက္ပံ့သူျဖစ္လာမည့္ ေထာက္ပံ့သူ

သင္သည္ HUAWEI ၏ေထာက္ပံ့သူျဖစ္လာခ်င္ပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ပါဝင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ျဖည့္ေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုက္ညီပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင့္အားဆက္သြယ္ပါမည္။