သင့် SpO2 ကို သတိထားပါ

အသုံးဝင်သည် သို့မဟုတ် မဝင်ပါ။